«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 30 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2012 19:58

ѕроизводствени€т процес в една ферма, протича с определена ритмичност и интензивност. —обственикът и животновъдите разчитат на желаното количество продукци€, заложена и разпределена във времето. ѕо този начин могат да се плануват приходи, разходи, движение на животни и останалите ресурси. ¬ крайна сметка Ц трудно или лесно нещата върв€т.

«а съжаление обаче, не всичко може да се предвиди.  онюнктурата, а и много други неща са динамични и се промен€т. „есто възникват неочаквани обсто€телства, трудности и проблеми от различно естество, които в крайна сметка объркват разчетите и плановете.

» започват да вал€т оплаквани€ от рода: Д”ж всичко вървеше добре, но кравите вече не са онези които б€ха, количеството на продукци€та намал€ва, смъртните случаи зачест€ват, въобще проблеми, пролеми....Ф

ќбект на насто€щи€ материал не са факторите и изисквани€ отнас€щи се до отглеждане на животните въбще, а възможните причини, водещи до спад в производството, влошено здравословно и репродуктивно състо€ние, в една вече утвърдена и функционираща система с регламентирани експлоатационни параметри (сгради, технологи€, режим, размножаване и т. н.).

»звестно е, че за да бъдат отстранени проблемите е необходимо първо те да бъдат разкрити и конкретизирани. Ќещо, което не е възможно без съвместните усили€ на фермера (зоонжинер), ветеринарни€ лекар и цели€ персонал ангажиран непосредсдтвено с отглежането.

¬ интерес на истината нер€дко действителните причини довели до спад са пределно €сни, но не могат да бъдат избегнати. ¬ други случаи обаче привидно всичко е както преди, но уви крайни€ резултат става крайно незадоволителен.

‘ермерите и гледачите, тези които непрекъснато са с животните, именно те тр€бва да разчитат преди всичко на себе си да улов€т евентуални промени и необичайности, липсвали доскоро ! “е са хората, сто€щи най-близо до конкретната обстановка и услови€, запознати и с най-малките на пръв поглед незначими подробности от производствени€ процес. «а откриване на действителните причини за неблагополучи€та е необходима детайлна преценка върху всички и всичко !

Ќай-общо те могат да бъдат разделени на две и групи Ц от незаразно и заразно естество.

ѕо отношение на незаразните, на първо м€сто това е хранителни€ режим. Ќеобходим е анализ касаещ качеството и количеството на предлаганите фуражи, сезонно обусловени особености на храните Ц воднист характер на тревата през пролетта например или зимно-пролетно недохранване, гол€мо количество пр€сно ожънати зърнени през л€тото, плесен€сало зърно, силаж и сено, както и много други.  олкото животните са по-високопродуктивни, толкова и изисквани€та им към дажбата са по-големи, което ги прави много чувствителни.

Ќалага се прослед€ване на следните пунктове - има ли промени в режима на хранене, часа, начина на подаване на фуражите, нов доставчик, осигурен ли е нужни€ хранителен фронт за вс€ко животно (по-слабите обикновено биват избутвани). ¬ажно е да се търси взаимовръзката между дажбата, нейното  количество и качество и проблема във фермата. ƒа не се забрав€ златното правило Ц вс€ка см€на на фуражите да става постепенно, като в началото се добав€ по малко, а не изведнъж в големи количества. ¬ последни€ сучай обикновено настъпват сериозни храносмилателни и метаболитни разтройства и смущени€.

–азличните сезони предлагат специфични услови€ за живот. ¬ най-гол€ма степен те оказват своето вли€ние тогава, когато животните се отглеждат продължително на открито или на пасището. Ќегативно въздействие оказва къси€ светлинен ден (безплодие), мъглите, екстремно ниските температури, жегите или внезапните колебани€. —лед р€зък студен фронт например винаги се провокират н€кои забол€вани€, пон€кога дори с фатален изход. ѕри повишаване на въздушната влажност зачест€ват случаите на респираторни забол€вани€ (бронхити, пнеумонии), възпалени€та на млечната жлеза и др.

¬ тази връзка често сътресени€ в стадото настъпват след см€на на дневни€ режим, при прехода от зима към л€то и обратното. ѕреминаването от оборно към пасищно отглеждане, освен всички благопри€тни последстви€, би могло да бъде свързано и с негативи - избухване на забол€вани€ пренас€ни от кърлежи например.

¬ремето си върви, а с това и възрастта на животните се увеличава. ƒа се обърне внимание и на този фактор. ћакар че като проблем, преждевремнни€т брак не позвол€ва достигне на напреднала възраст, в н€кои ферми делът на по-младите би могъл да намалее р€зко (продажба на юници).  оличеството и качеството на мл€кото добито от различни възрастови категории не е едно и също !

¬нимателно да се анализира и физиологичното състо€ние животните, които най-често се зас€гат и са потърпевши от регистрирани€ проблем. ¬ъзможно е да са обхванати всички категории или например само скоротелки, бременни и т. н.

ѕри р€зко повишаване на безплоднието специално внимание да се обърне на ц€лата организаци€ по осемен€ването. »ма ли см€на на осеменител€, безупречно ли е качеството на достав€ни€ семенен материал. ѕри естествено покриване на женските същестува перманентен риск от инфекции предавани по полов път.

» стигаме до инфекциозните причини за неблагополучие, които протичат масово. Ќай-често се зас€гат нововнесените животни или обратно, точно те могат да са източник на върлуващата в момента инфекци€. ≈стесвено, че и при най-малкото съмнение за контагиозност тр€бва да се алармират ветеринарните служби. «аразните болести протичат пон€кога доста очевидно Ц чрез общи промени зас€гащи кожа, лигавици, опорно-двигателен апарат, дихателна, храносмилателна система, аборти. ¬ други случаи, обикновено след преболедуване или хронифициране, организмът е носител на микробни€ причинител и признаците са почти неуловими дори и при преглед от специалист. ≈динствено чрез лабораторни или патохистологични изследвани€ е възможно доказване на болестта. »наче външно животните заслабват, намал€ва се продуктивността им или изостават в развитието си, следствие на което се генерират загуби.

«а своевременното регистриране на съществуващи проблеми фермерът и гледачите тр€бва да осъществ€ват периодичен контрол и прослед€ване на животните. »нтерес представл€ват например поведенческите реакции (движени€, контакт с останалите в стадото, отговор на различни дразнители), активност при търсене и прием на фуражи. —тепента на охраненост и промените в тази насока са обективен индикатор отраз€ващ общото състо€ние. ƒинамиката на промените в телесната оценка тр€бва да се регистрират много точно. –едовни€т контрол на репродуктивните параметри е не само пожелание, но и задължително изискване. Ќарушената половоциклична дейност, увеличаване на индекса на осемен€вани€та, на клетъчни€ състав на мл€кото, могат да бъдат най-ранните предвестници за предсто€щи неблагополучи€. Ќе тр€бва да уб€гват и н€кои по-специфични промени в областта на кожата, устата, вимето, копита, външен полов орган, често маркер за н€кое заразно забол€ване.

ѕри възникнали проблеми редица автори препоръчват периодично ежедневно термометриране на животните, особено на кравите в родилното. ѕовишената вътрешна телесна температура е обективен критерий за болестни процеси в организма и най-важното е, че не винаги т€ може да бъде установена единствено чрез външно изследване (студени уши и  нос).

Ѕазирайки се на съществуващите профилактични и лечебно-диагностични програми в общи€ план на изследване ветеринарни€т лекар задължително включва и проверка на кръв и урина.

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є