«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Э–µ–і–µ–ї—П, 12 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2012 18:36

ѕроблемът

 акто е добре известно, през втората половина на миналата година в «ападна ≈вропа е регистрирана нова болест при преживните животни, причинена от непознат до този момент вирус, наречен Schmallenberg (по името на града, където е открит за пръв път). “ой е идентифициран и доказан за първи път във ‘ридрих-Ћьофлер институт ("Friedrich-Loeffler-Institut"). ѕрез декември на сайта на ≈вропейската агенци€ за опазване на околната среда, храните и селско стопанство са публикувани първите официални резултати от проучвани€ касаещи тази инфекци€ (www.defra.gov.uk/animal-diseases/monitoring).

ѕричинител и разпространение ѕричинител€т е родствен с известните вече ќrthobunyavirus, Akabane и Shimane вируси. Ќормално те се срещат в топлите континенти - јвстрали€, јзи€ и јфрика и обикновено предизвикват леки отклонени€ от нормалното здравословно състо€ние с предимно преходен характер. ѕри инфекции на бременни животни обаче, настъпват аборти и вродени малформации при приплодите.

ƒо този момент болестта предизвикана от вируса Schmallenberg е регистрирана в н€колко европейски страни - ’оланди€, √ермани€, Ѕелги€, ¬еликобритани€, ‘ранци€. «ас€гат говедата и дребните преживни. ¬се още не е напълно из€снено, дали в случа€ се касае за съвсем нов нетипичен за наши€ континент вирус. «а да се докаже това недвусмислено, са необходими допълнителни изследвани€. ƒиагностицирането на болестта не се извършва единствено там където той е изолиран за пръв път - ‘ридрих-Ћьофлер институт. “ова е възможно вече и в лаборатории намиращи се в Ѕелги€, ‘ранци€, јнгли€, ’оланди€ и »тали€. »нтересно е, че вирусът Schmallenberg се предава от насекоми (кръвосмучещи мухи), т. е. касае се за векторно разпространение. ѕо време на бременността заразата достига до развиващи€ се плод посредством плацентата. ¬ тези случаи инфекци€та се означава като трансплацентарна. «а сега се счита, че вирусът не може да се разпространи чрез пр€к контакт между животните. Ѕолестта е възпроизведена експериментално при кравата. 

 линични признаци и протичане

“ъй като се касае за съвсем нов проблем, намиращ се в процес на начално проучване, ц€лостното протичане на болестта все още не е напълно известно.

Ќа този етап при говедата е установено следното. ѕри внос на инфекци€та в едно стадо внезапно се  обхващат гол€м брой животни. “ака например през периода август-октомври 2011 в √ермани€ и ’оланди€ са регистрирани масови случаи с нетипична симптоматика - намален млекодобив, повишаване на температурата, загуба на апетит, слабост и диари€. ѕосочените клинични признаци продължават две до три седмици, като отделни животни оздрав€ват значително по-бързо, за н€колко дни. ѕриема се, че инфекци€та не е смъртоносна. ѕоради факта, че през студените месеци на годината, насекомите преносители не са активни, се предполага че през насто€щата зима липсват нови случаи на зараз€ване.

» ако при възрастните животни болестта не е фатална, трансплацентарното й предаване на плода при бременни води до аборти, преждевременни раждани€, аномалии съпроводени с неонатална смъртност. ѕредвид по-късата продължителност на бременността, ц€лостното въздействие на вируса Schmallenberg върху плода, до този момент е най-добре проучено при дребните преживни.

ѕри зараза в началото на бременността следва ранен аборт, като изхвърлените фетуси са още непокрити с косми и същевременно се установ€т аномалии от различно естество. 

—н. 1 ѕри зараза в началото на бременността следва ранен аборт, като изхвърлените фетуси са още непокрити с косми и същевременно се установ€т аномалии от различно естество (Prof. Martin Ganter, Hannover 2012 )


¬ случай че инфекци€та е по-късно между 28-и и 40-и ден след оплождането, най-често настъпва късен аборт или раждане при което приплодите са с различни увреждани€. ¬ какво се израз€ват те ? Ќа първо м€сто се установ€ват изкрив€вани€ на гръбначни€ стълб, завъртане и извиване на ши€та (тортиколис)


 

—н. 2-6ј Ќай-често при инфекци€ с вируса Schmallenberg настъпват късни аборти или мъртви раждани€, като приплодите са с малоформации - изкрив€вани€ на гръбначни€ стълб, завъртане и извиване на ши€та, подвиване на крайнците. “ези деформации, не подлежат на вправ€не, следствие анкилоза (Prof. Martin Ganter, Hannover 2012)


 райниците са привити с контрактури, особено в областта на копитото, т. е. касае се за артрогрипоза. “ези деформации, не подлежат на вправ€не, следствие анкилоза, (вкост€ване на ставите).

ѕри оглед на главата прав€т впечатление различни деформации, хидроцефалус Ц изпълването й с течност, пон€кога черепът е мек или непълно затворен. ¬ъзможно е да липсва малки€ мозък. ћного характерно е скъс€ване на долната челюст  ,дори т€ може да липсва. –азбира се при такива значителни аномалии най-често новороденото е мъртво !

—н. 7 ѕри трансплацентарна инфекци€ с вируса Schmallenberg е много характерно скъс€ването на долната челюст при новороденото (Prof. Martin Ganter, Hannover 2012)

—ъществува и нещо друго с особена практическа значимост ! “ъй като плодът не се разполага правилно, раждането не протича спонтанно. Ќеправилното държане на главата и крайниците би могло да стане причина за разкъсване на меки€ родилен път и матката, особено когато се прав€т опити за насилствена екстракци€. ¬ тези случаи е необходима специализирана акушерска помощ Ц цезарово сечение или фетотоми€. —ледователно инфекци€ с вируса Schmallenberg може да доведе до загуба на родилки, когато не се предприеме своевременно оперативно разраждане.

ѕри зас€гане на приплодите в по-слаба степен те остават живи известно време. ѕри н€кои агънцата са характерни неврологичните признаци - засилени движени€ на крайниците в това число плавателни, свръхвъзбудимост и атакси€ или пък се наблюдават парези, парализи и слепота. ∆ивотните лежат странично неспособни да се изправ€т.

 

  ¬ъпреки всичко при оказване на помощ и когато са придържани, новородените могат да боза€т, т. е. сукателни€ и гълтателни€ рефлекси са запазен и с помощта на биберон се хран€т много сполучливо.

—н. 8-9 ѕри оказване на помощ и когато са придържани, новородените могат да боза€т, т. е. сукателни€ и гълтателни€ рефлекси са запазен и с помощта на биберон се хран€т много сполучливо (Prof. Martin Ganter, Hannover 2012)

  —ами обаче те не могат да достигнат до вимето на майката, така че без съдействие от страна на човек, умират бързо от глад и хипотерми€ !

“ези, които прежив€ват известно време, поради намалените съпротивителни способности на организма са застрашени от вторични инфекции, които в крайна сметка са причина за смъртта. ќт месец февруари се очакват първите ДрезултатиФ при телетата, чиито майки са инфектирани с вируса Schmallenberg миналото л€то.

–азвой и дългосрочна прогноза

¬се още не е известно, каква е по-нататъшната репродуктивна съдба при засегнатите възрастни животни, какъв е имунитета след преболедуване ? Ќе е €сно, дали при следваща бременност, отново ще настъп€т аномалии в плодовете, което всъщност би било потвърдило негативните опасени€. ѕо отношение на новородените, засегнатите индивиди са без шанс за пълноценно развитие. Ќе е водена статистика, до каква възраст биха могли да оживе€т.

ћерки за безопасност и превенци€

¬ момента в ≈вропа забол€ването причинено от вируса Schmallenberg не подлежи на задължително об€в€ване. ¬ъпреки това, всички фермери собственици на говеда, овце и кози, както и гледачите, тр€бва да бъдат много бдителни по отношение на н€кои специфични признаци при новородени преживни животни и абортираните фетуси - наличие на дефекти в областта на крайниците и главата.

≈дин друг въпрос от особена важност Ц каква е опасността за нас хората ? ¬ируси от този тип изключително р€дко причин€ват забол€ване при човек. ѕредвид наличните доказателства в ≈вропейски€ център за превенци€ и контрол на забол€вани€та се счита, че "не може да се изключи напълно зас€гането на човек, но това е много малко веро€тно". ¬ъпреки това гледачите и ветеринарните лекари боравещи с животински материал при аборти или мъртви новородени задължително тр€бва да се спазват всички изисквани€та касаещи личните предпазните мерки. ¬се пак, в техни€ конкретен случай би могло да се касае за съвсем друг причинител. ¬ъв ‘ридрих-Ћьофлер институт ("Friedrich-Loeffler-Institut"), там където е доказан вирусът Schmallenberg се работи интензивно по създаване на ваксина.

—ъществува ли опасност за Ѕългари€ ?

«а нашата страна рисковете са в н€колко направлени€.

Ќа първо м€сто това е вноса на заразени животни. «адължително при импорт от «ападна ≈вропа тр€бва да се има предвид и болестта предизвиквана от вируса Schmallenberg. ѕризнаците биха могли да се про€в€т едва на новата територи€, т. е. у нас. ѕредвид обаче факта, че разпространението е посредством кръвосмучещи насекоми, които не са активни през студените месеци, при внос на бременни животни през зимата и пролетта заразата ще се про€ви главно чрез аборти и малоформации на приплодите, тъй като родилките са заразени в средата на предходната година. Ћетни€т и есенни€т внос биха могли да се характеризират не само с проблеми при новородените, но и със зас€гане на възрастните животни (треска, диари€, намал€ване на мл€кото).

Ќа второ м€сто, ако ареала на заразените насекоми преносители се разшири и на югоизток, то през следващото л€то не са изключени и оригинални, български случаи на зараза.

Ќе тр€бва да се забрав€ и една трета възможност Ц вирусът Schmallenberg да е вече на наша територи€, но все още недиагностициран !

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев


»зточник за снимките http://www.youtube.com/watch?v=jtZ7kDTQWMM&context=C3918b0eADOEgsToPDskLntvBLD0FiWTCXgVzBeYlu

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –Э–µ–і–µ–ї—П, 19 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2012 18:23
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є