«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—К–±–Њ—В–∞, 09 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2013 18:17

¬ Ѕългари€ съществуват стотици хил€ди ферми и стопанства, в които се отглеждат преживни животни и свине. ¬ъв вс€ка една от т€х, дори и в най-малката присъства един посто€нен набор от лекарства, нещо като домашна аптека. ѕочти винаги в асортимента й се включват различни антимикробни средства, противапаразитни препарати, витамини, медикаменти за първа помощ при наран€ване, подуване, мастити и др. ≈дна част от лекарствата се предписват и прилагат задължително от ветеринарен лекар, най-малко поради обсто€телството, че неправилната им употреба е вредна не само за животните, но и за човек !

ѕо-особено м€сто заемат препаратите, които не изискват спазване на карентен период. —лед приложението им не съществуват никакви ограничени€ при консумаци€та на хранителни продукти от животински произход. » тъй като ветеринар€т не е непрекъснато Дпод ръкаФ във фермата, често се налага стопаните Дна сво€ главаФ да спас€ват положението или просто да продължат терапевтични€ курс предписан от лекар€.

ќкситоциновите препарати принадлежат към втората група. Ќа пазара се предлагат под формата на различни търговски форми. ѕознати са на всички животновъди. Ќе изискват спазване на карентен срок и на практика се продават свободно ! ѕредставл€ват прозрачен разтвор, съдържащи синтетичен аналог на естествени€ хормон окситоцин. ѕрилагат се подкожно, мускулно или венозно. ¬ първите два случа€ ефекта настъпва след около 5-15 минути, в трети€ незабавно.

ѕрактиката показва, че често фермерите и стопаните у нас сами прилагат окситоцинови препарати. «на€т ли те в тези случаи какво точно прав€т ?

 акви са биологичната рол€ и  активност на окситоцина в организма ?

ƒва са основните прицелни органи върху които действа този хормон. Ќа първо м€сто това е матката. “ой стимулира съкращаването на мускулатура й и от там може да предизвика възникване на маточни контракции. ѕрактическото значение на този ефект определ€ показани€та му за приложение.

Ќа първо м€сто, окситоцинът представл€ва медикаментозно средство за управление и стимулиране на раждането. »нжектира се при забав€не на родилни€ процес следствие атони€ (отпускане) на матката Ц при изтощение, многоплодие, напреднала възраст и др. ≈фектът му е най-изразен при по-възрастни животни и то предимно при многоплодните (свин€, месо€дни). ќбикновено в рамките на около 20-30 минути след инжектирането му контракциите се възстанов€ват.  јко такива все още липсват, не тр€бва да се очаква, че повторното или дори третото приложение ще имат резултат. ¬етеринарни€т лекар може да комбинира окситоцина с други лекарствени средства, което ще доведе до:

- увеличаване на енергийната обезпеченост  на матката и от там възстанов€ване на способността й да се контрахира;

- разшир€ване на родилни€ път и увеличаване на шансовете за настъпване на безопасно раждане.

¬нимание ! ќкситоцинът е противопоказан при диспропорци€ между големината на плода и родилни€ път (тесен таз), а така също, когато плодовете не се разполагат правилно, т. е. съществува непреодолима механична пречка. јко не се спази това условие, той не само че н€ма да помогне, но би могъл да доведе да сериозни усложнени€ Ц умиране на новородените или дори до разкъсване на матката със съответен фатален развой. Ѕи могло да се обобщи, че окситоцин не тр€бва да се прилага  за свръхстимулаци€ на матката, при наличие на безрезултатни родилни напъни.

»збързването също не е желано. ѕри свин€та например се изчаква до раждането на петото прасе и то, ако в продължение на един час не се роди следващото. јко не се спази това правило, сърдечна дейност на фетусите се забав€, може да настъпи руптура на пъпната връв, отдел€не на мекониум, увеличава се фетални€ дистрес, а от там и смъртността на прасенцата след по€вата им на б€л св€т.

ќкситоцинът се прилага  за стимулиране на възстанов€ването на женските полови орани след раждане и спиране на кръвоизливи. ѕон€кога раждането протича по-трудно Ц това води до по-сериозни травми и  дори до разкъсване на меки€ родилен път. Ќастъпват кръвоизливи. “ъй като окситоцинът предизвиква контракци€ на маточната мускулатура и свиване на кръвоносните съдове, той спомага за овлад€ване и спиране на кръвотечението при наран€вани€ на родилни€ път. –искът от възникване на следродилни възпалителни процеси на матката се намал€ва.

≈дин важен проблем за практиката е задържане на последъка. „есто причината за това е следродилната атони€ на матката. ¬ около 30% от случаите приложението му се оказва ефективно за пълно отдел€не плацентата. ¬ тази връзка той е незаменимо средство при свинете.

¬нимание ! ¬ н€кои случаи високите дози на окситоцин непосредствено след раждане могат да доведат до изпадане на матката. ќт друга страна, по-сериозните разкъсвани€ на меки€ родилен път изискват спасителна незабавна хирургическа намеса. ѕри срастване на плацентата окситоцинът не може да доведе до отдел€нето й.

ѕриложение на окситоцин за постигане на по-гол€ма заплод€емост при кравите. »звестно е, че този хормон се отдел€ при полов акт. —тимулирайки маточната мускулатура, по този начин той предизвиква контракции подпомагащи по-бързото транспортиране на сперматозоидите до €йцеклетката. ¬ крайна сметка това улесн€ва заплод€емостта. ѕри изкуствено осемен€ване обаче процесите не са естествени. Ћипсва каскадата от физиологични Дсъбити€Ф. ќсобено при действие на н€кои неблагопри€тни фактори Ц (жега, стрес), заплод€емостта е много ниска, което в крайна сметка има своите икономически последстви€. ≈то защо редица автори не без основание препоръчват приложение на окситоцин непосредствено след изкуственото осемен€ване.

¬тори€т прицелен орган за действието на окситоцина това е млечната жлеза. “ози хормон стимулира активността на миоепителните клетки във вимето - онези клетки които обуслав€т отдел€не на мл€кото.

—ъществуват различни патологични състо€ни€, при които мл€кото се ДзадържаФ. “ова може да има фатални последстви€ за поколението и да доведе до силно намал€ване на продуктивността, свързано с разочаровани€ от различен характер. «адържането на мл€кото настъпва при стрес Ц уплаха, груби обноски, при първескини (с по-тесни папиларни канали), животни непригодни за машинно доене, липса на новороденото, особено характерно за биволиците. ¬ повечето случаи при сблъскване с такъв проблем инжектирането на окситоцин се оказва изключително удачно.

ќсновна цел за да бъде ефективна терапи€та при мастит е евакуиране на секрета от вимето.  ак да стане това, като точно тогава животните изпитват болка, съдържанието на млечната жлеза е гъсто, примесено с парцалчета и съсиреци. Ќа помощ идва отново окситоцина. ѕриложен той улесн€ва отдел€нето на токсините, секретите и микроорганизмите.

ќсобена форма на мастит при свинете е синдрома мастит-метрит-агалакси€ (ћћј синдром). ¬ н€кои стопанства той взема застрашителни размери. —лед опрасване майките внезапно губ€т мл€кото си. ќбикновено зас€гането на млечната жлеза е съпроводено и с възпаление на матката и повишаване на температурата.  ясно е, че ако родилките н€мат мл€ко, поколението им е обречено. ≈то защо и в тези случаи, окситоцинът е важна съставна част на терапевтичната схема.

¬нимание ! ѕри лактиращите крави, които са бременни, окситоцинът тр€бва да се прилага с повишено внимание. ћногократното използване на високи дози крие рискове и би могло да доведе до аборт.

Ѕих желал да обърна вниманието ¬и на още една подробност от особено значение за практиката. Ќа пазара съществуват различни препарати съдържащи окситоцин. “е не се отличават помежду си само по името. –азличните производители предлагат издели€ с нееднаква ефективност.  ачеството и силата им на действие варират значително. “ака че липсата на резултат в н€кои случаи не се дължи на лекарска грешка, некомпетентност или немарливост. ќтговорът се крие в качеството на прилагани€ препарат.

ќсвен това е важно да се знае, че се изисква окситоцинът да се съхран€ва в студени и тъмни помещени€, най-добре при хладилни услови€. ¬ противен случай той бързо губи сво€та активност.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є