«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—К–±–Њ—В–∞, 09 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2013 18:33

—редните летни температури за нашата страна са високи. “е оказват своето негативно вли€ние не само върху човек, но и върху животните. — особенна сила този проблем зас€га високопродуктивните лактиращи крави. »менно такива б€ха внесените у нас през последните години и то произхождащи от по-северни страни.

√ол€ма част от процесите в организма на бозайниците са свързани с образуването и отдел€нето на топлинна енерги€. ¬ най-гол€ма степен това се отнас€ за двигателната мускулна дейност. »нтерес представл€ва факта, че при лактиращите животни, успоредно с мл€кото, организма на животното произвежда и гол€мо количество топлина. ¬ зависимост от външната температура, т€ се отдел€ директно или индиректно в околната среда. ƒиректни€т път се осъществ€ва посредством контакта на т€лото с предметите и въздуха (под, течение) и чрез излъчване на топлина. »ндиректни€ механизъм е по-сложен и често съпътствува редица физиологични механизми и процеси Ц дишане, потене, кръвообращение, отдел€не на урина.

»нтерес представл€ва факта, че температури до -20 градуса не оказват вредно въздействие върху организма на кравите, а за оптимален се счита диапазона между 4 и 16 градуса. ѕри тези граници става най-добро оползотвор€ване на дневната дажба и съответно поддържане на жизнените функции и висока продуктивност. «атопл€не над 22 градуса е неблагопри€тно за културните породи крави отглеждани у нас.

¬същност вредното вли€ние на горещините зависи в гол€ма степен от въздушната влажност и течение.

—чита се, че при относителна влажност 70%, температури над 27 градуса представл€ват стрес за организма.

 ои са признаците указващи прегр€ването на животински€ организъм ? ѕри по-леките степени кравите дишат учестено (над 80 дихателни движени€ в минута) и по-шумно, изб€гват да лежат, търс€т водните източници, въздушните течени€ и с€нката.

ѕри прегр€ване, животните сто€т неподвижно, с изпъната ши€, дишат учестетено с полуотворена уста и изплезен език !

–екталната температура се покачва над 39 градуса. ѕри по-значително прегр€ване дишането е с отворена уста и изплезен език, приемът на фуражи спада с 10 до 25%, а ако горещините продължат повече от 3 дни количеството на издоеното мл€ко р€зко намал€ва. ќт особенна важност за практиката е драстичното влошаване на репродуктивните показатели при кравите отглеждани при висока температура. ∆ивотните не се разгонват или не се заплождат. „есто настъпват аборти, особенно ранни, които не се манифестират с външни признаци. ѕри екстензивно отглежданите животни, високите температури оказват изключително вредно въздействие и върху сперматогенезата при биците, което допълнително обуслав€ по-ниската заплод€емост. »нтерес представл€ва и факта, че увреждането на половите органи при мъжките животни настъпва много бързо, а въстанов€ването им след това отнема месеци.

√орещините оказват своето негативно въздействие основно в две насоки. ќт една страна те предизвикват топлинен стрес за организма, а от друга вли€€т пр€ко и върху качеството и количеството на растителността, а от там и върху пашата и фуражната база. “ака че, като вторично въздействие на високите температури се приема недохранването последвано от недоимъчни състо€ни€ и много болести. “ози ефект се по€в€ва малко по-късно. “ака вместо в отлично здравословно и телесно състо€ние, в кра€ на л€тото животните са слаби и изтощени. “ова има отчайващи последстви€ през зимата и ранната пролет.

 акви мерки биха могли да се предприемат, за да се намали до минимум негативното въздействие на високите температури върху млечните крави ?

ѕри високи външни температури се повишава р€зко потребността от пр€сна вода за пиене.  ¬ тази връзка е необходимо да се осигури достатъчното й количество.

“р€бва е да се направи преценка на помещени€та и оборите в които се отглеждат животните. ƒа се има предвид, че най-критичните места, където често липсват въздушни течени€ и температурите се повишават значително  са доилните зали, предходните помещени€ и дворчетата за разходка. ѕри проект и строеж на ферми да се изб€гва западното ориентиране на прозорците. Ќа местата, където животните почиват е необходимо да се изград€т навеси, гаранитращи солидна с€нка. Ќеобходимо е през ден€ да се отвар€т всички северни прозорци и врати. «алес€ването на раойните около и във фермите е желателно.

ƒебелите сенки са желани и спасителни за животните по време на летните жеги

¬ н€кои страни с добър ефект се оказва монитирането на вентилатори. “е са два типа. ¬ първи€ случай се разполагат директно над леглата на животните, а във втори€ са подредени последователно един след друг и така създават въздушно течение.

¬ много южни страни проблемът е решен по-друг начин Ц неколкократно дневно, на специално изградени за тази цел площадки, кравите се обливат с финна водна стру€, воден прах, като мъгла. «а тази цел са монтирани специални съоръжени€. ћакар и на пръв поглед скъп, този подход е доста ефективен

ќсобенно удачно е, ако пашата се осъществ€ва в близост до водоеми. ѕо наши наблюдени€ при суша и рекордно високи температури, благопри€тно се ораз€ват хладните бани във водоеми намиращи се в близост до фермата. ѕоказателен за това е факта, че кравите запазват своето телосложение и нещо много важно, заплождането дори и през най-горещи€ период от годината Ц от юни до септември не е проблемно.

ƒруга възможност са летните лагери Ц подход€щи за подрастващите животни и юниците.

¬ сухите райони е необходимо за лактиращите крави своевременно да се осигур€т съответните количества качествени фуражи - люцерна, сено, силажи, корено- и клубеноплоди. ќкзва се, че именно в това отношение предимство имат по-влажните полупланински региони, където тревата е свежа и зелена през ц€лото л€то.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є