«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 03 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2013 18:29

 равите се отглеждат главно заради т€хната млечна продуктивност. јко издо€ваното количество е недостатъчно и не оправдава очаквани€та, последстви€та са фатални за ц€лото предпри€тие. » обратното, нер€дко именно доходите от продаденото мл€ко са източник за развитие и прогрес във фермата. 

 ои са факторите от които зависи млечната продуктивност ? ѕо този въпрос има изписани милион страници. ”ж истините са известни, но не винаги резултатите са удовлетворителни. Ѕез да имам претенции за изчерпателност, в насто€щи€ материал ще се спра на н€колко пункта, които в сво€та универсалност са особено актуални за нашата действителност. 

ѕървата и основна предпоставка не само за получаване на повече мл€ко, но и въобще за успех във вс€ко едно въдство е т€сното сътрудничество, взаимодействие и съвместимост в работата, между проектанти, инвеститори, фермери, централна и местна власт, гледачи и разбира се ветеринарни лекари. ѕолучаването на мл€ко е един технологичен процес, непознат за повечето хора със сво€та специфика. Ќещо, което все пак не е и нужно. Ќер€дко обаче фермерите се нужда€т от съдействие и разбиране именно и от страна на обществото. 

»звод ! »зграждането и стопанисването на успешна ферма е продукт от колективни усили€, познани€, умени€ и подкрепа, а не индивидуална авантюра на собственика й !

ѕреминавайки от общото към конкретиката на първо м€сто се разглеждат генетичните заложби, като фактор определ€щ продуктивността. Ќеслучайно в сво€та истори€ хората са селектирали животните и са създали съответни породи за мл€ко.  ачеството на самите производствени единици Ц индивидите и т€хната породна принадлежност определ€т потенциала, който може да бъде достигнат. Ќер€дко именно тук се стига до крайности и напразни надежди. —тремежът на много фермери и вносители е да закуп€т най-вископродуктивни животни от чужбина, независимо от цената, като по този начин те си ДгарантиратФ успеха. »  с това проблемът би тр€бвало да бъде решен. Д„ужденкитеФ обаче не винаги се приспособ€ват към новите услови€ Ц климат, технологи€ на отглеждане, хранителен режим и болести. “е изненадват ! ¬ъзникналите трудности в редица случаи напълно компрометират усили€та и направените сериозни инвестиции.

»звод !  огато се избират животни за внос, освен всичко друго, е необходимо да се прецен€т конкретните услови€ при които те се отглеждат до момента на покупката и в каква степен тези услови€ съответствуват и са сходни на онези, които ще се предложат на новото м€сто.  олкото разликата в това отношение е по-гол€ма толкова и евентуалните проблеми биха били по-значими ! Ќай-високопродуктивните крави са чувствителни към жегите и високите температури, изискват зелени фуражи или сено целогодишно, непригодни са за дълги ежедневни преходи !

ѕолучаването на повече мл€ко е възможно единствено при адекватен хранителен режим. — особена значимост е енергийната обезпеченост на дажбата. Ќай-критични са първите 50 дни след отелването. ƒори и най-максималното количество храна, което може да бъде прието, не покрива потребностите. —ъществуващи€т дефицит е неизбежен. ÷елта е той да бъде по-краткотраен и не толкова задълбочен. Ќеобходимото гол€мо количество концентрати, тр€бва да бъде балансирано със съответните груби и зелени фуражи. ’раненето на една високпордуктивна крава не е само изкуство, то е съдба, дори оцел€ване.

»звод ! “ъй като сама по себе си рекордната млечност е неестествена, то прибав€нето на специални премикси, добавки, стимуланти и т. н. е неизбежно условие за оцел€ване на тази Дизкуствена системаФ - високопродуктивната крава. ¬сичко това налага контакти и взаимодействие с индустри€та и фармацефтичната промишленост. «акупуването на съответните продукти не е самоцел !

Ѕезусловно, желаното количество качествена продукци€ може да се получи единствено от здрави животни. «дравословното състо€ние на индивида би тр€бвало да се разглежда като отражение на статуса на ц€лото стадо ! ќбратното също важи в пълна сила. ≈то защо когато животните се отглеждат съвместно в големи групи, здравето им се разглежда в рамките на колектива. » тъй като една болест е вече калкулирана загуба, идеалната все още не достигната цел, към ко€то се стрем€т всички в продължение на десетилети€ е предотврат€ване на възникването на забол€вани€та, чрез осъществ€ване на ефективни и целенасочени профилактични меропри€ти€. “ова изисква един по-специфичен подход, подчинен на строги правила. ¬секи отделен случай на забол€ване тр€бва да се разглежда като възможен сигнал за предсто€ща експанзи€ на проблема. Ћечението на един пациент се съпровожда от съответни диагностични меропир€ти€ обхващащи застрашените категории животни в стадото. јко се налага се изисква и съответното профилактично третиране ! Ќещо интересно.  огато се касае за болести на продуктивни животни, често среща намират две диаметрално противоположни схващани€. јко привържениците на първото твърд€т, че лечението Ддо дупкаФ е винаги оправдано, то вторите съветват всички болни животни да се унищожават своевременно, тъй като те така или иначе генерират загуби, ангажименти и редица проблеми, т. е. те са ДиздънкаФ ко€то незабавно тр€бва да бъде премахната. ¬еро€тно истината е н€къде по средата. Ѕалансирани€т подход при осъществ€ване на лечебно-профилактичните меропри€ти€ е оправдан, особено когато се вземат под внимание и н€кои етични съображени€.

ћлечната жлеза, опорно-двигателни€т апарат (крайници, копита), половата система и черни€ дроб са най-критичните и у€звими звена в организма на млечните крави.

ѕри забол€вани€ на млечната жлеза, количеството на издоеното мл€ко е по-малко. —ледствие съществуващите увреждани€ то става негодно като суровина за хранителната промишленост или изкупната цена е занижена поради влошеното му качество. ’арактерно за болестите на вимето е, че при развитието им, те предизвикват необратими промени в млекопроизвеждащата тъкан. Ѕракуването на такива животни е въпрос на време.

»звод ! ÷ентрално м€сто при отглеждане на кравите, намира проблематиката свързана със здравни€ статус на млечната жлеза.

ќцел€ването на фермера е невъзможно, без реализиране на предвидени€ възпроизводствен план, без редовни отелвани€. ¬ъзпроизводството в предпри€тието отраз€ва фертилитета респ. безплодието. √олеми€т брой €лови животни автоматично оказва вли€ние не само върху възпроизводството, но и върху млечната продуктивност, ремонта във фермата, движението на животните и т. н. ќт друга страна, невъзможността да бъдат заплодени кравите е допълнително свидетелство за н€какви отклонени€ в организма, касаещи не само половата сфера.  огато се говори за болести и т€хното лекуване, е хубаво да се отвори една скоба. ѕри лекуването и отстран€ването на репродуктивните проблеми в никакъв случай не тр€бва да се стига до крайности. Ќай-погрешното решение е, ако безплодните крави се бракуват незабавно, като неблагонадеждни. ƒали наистина ДспестенитеФ разходи в размер на 50 лв. например биха могли да компенсират загубата на едно ценно животно.

»звод ! Ћечението на безплодните крави не е избор, а част от задължителен алгоритъм на работа във фермата !

 уци крави, мл€ко не дават. “е са подтиснати, слаби, приемат по-малко фуражи и естествено не се разгонват или еструсът при т€х протича непълноценно. » ако нарушени€ вървеж и трудното изправ€не са очебийни, то на заден план остават онези случаи, когато болката и увреждани€та са по-незабележими, но пък същевременно са обхванати огромен брой животни в стадото, което прави значимостта им по-гол€ма ! “ази азбучна истина, като че ли е малко позабравена в днешни€ модерен св€т, когато се обръща по-малко внимание на поведението на животните, на техните болки и дискомфорт. ѕроблематиката в опорно-двигателни€ апарат е обусловена преди всичко от грешки в технологи€та на отглеждане на животните.

»звод ! ѕри проектирането, изграждането и оборудването на фермите е необходимо да се обърне специално внимание на пода и неговото покритие. Ќай-удачни са гумените покрити€.

¬исоката млечност и отрицателни€ енергиен баланс дават негативно отражение върху цели€ организъм, като най-засегнат е черни€ дроб. Ќастъпват сериозни увреждани€ на този орган. »зраз на този тип патологи€ например е попул€рното метаболитно забол€ване кетоза. «алежаването след раждане често е следствие именно на чернодробна недостатъчност.

»звод ! ≈дна от причините експлоатационни€ живот на високопродуктивните крави да е много къс,  е настъпващото необратимо увреждане на черни€ дроб.

Ќеобходимостта от инвестиции в здравето на животните е едно клише, съдържащо 100% истина. Ѕолните амбиции на много от нас са бел€зани още в сво€ зародиш. «а съжаление те са подсилени с типичните за Ѕългари€ условности, нещо което изгражда спасителен по€с около т€х. Ќе се знае, колко дълго още ! ≈дно е сигурно обаче, ние българите, н€ма да напишем новите закони на прогреса и развитие на човешкото общество. ѕо-скоро да станем жертва на непризнатите от нас клишета !

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є