«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 03 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2013 18:30

≈струсът, означен още като разгонване е онази фаза от полови€ цикъл, през ко€то женските животни про€в€ват полово влечение, от €йчниците се отдел€т зрели €йцеклетки, годни за оплождане. “ова е така наречени€ фертилен период, през който кравите могат да заченат. ¬ъншно той се манифестира с определени признаци Ц повишена нервна възбуда (заскачане на други животни в стадото, засилена двигателна активност), изтечени€ от външните полови органи, полово влечение (допускане на мъжките). ”станов€ването му е гаранци€, че в половите органи и организма на животното протичат определени циклични процеси.

—лед достигане на полова вързраст нормално кравите се разгонват през 19-23, средно 21 дни.  —лед отелването, половата цикличност се възстанов€ва най-често в рамките на 30-40 дни. «а да се спазва производствени€ цикъл, кравите тр€бва да бъдат заплодени до 80-€ ден ! “ова е общоприет норматив, макар и да не се подкреп€ от всички специалисти и практици.

 акви са последстви€та, ако кравите не се разгонват редовно ? Ќа първо м€сто това води до незаплождане, което автоматично оказва вли€ние не само върху възпроизводството, но и върху млечната продуктивност, ремонта във фермата, движението на животните и т. н. ќт друга страна, липсващата полова цикличност е допълнително свидетелство за н€какви отклонени€ в организма, касаещи  не само половата сфера.

»звод Ц ако съществува като проблем, неразгонването е един от важните фактори, водещ до липса на икономическа ефективност при отглеждане на кравите.

ѕричините които вод€т до прекрат€ване на половата цикличност биха могли да се раздел€т на две големи групи Ц физиологични състо€ни€ и патологични отклонени€.

 ъм първата група спада бременността.  “ова е период, който настъпва след заплождането и приключва с раждането. ќбикновено е свързан с прекрат€ване на половата цикличност при животните. ƒобре известно е, че като индиректен критерий за настъпила бременност след осемен€мането се приема липсата на нов еструс !

ѕрез следродилни€ период кравите също не се разгонват. Ќе бива обаче да се приема, че той продължава месеци ! √решно е схващането, че крави, отелени преди 60-90 или повече дни са все още преснотелки !

ѕатологичните отклонени€ водещи до липса на полова цикличност при кравата са в н€колко направлени€.

ћного често различните форми на функционална неактивност (хипофункци€) на €йчниците, са свързани с неразгонване на кравите. ѕричини за това са:

- Ќеадекватна технологи€ на отглеждане Ц стрес, пренаселване, адинами€ (липса на движение), тъмни помещени€, високите температури на околната среда, изтощителните преходи без паша, вода и почивка, транспорт.

- ќтрицателен енергиен баланс Ц през първите седмици след раждането, количествето на приетата храна не може да компенсира потребностите на организма. ¬ най-гол€ма сила това важи за най-високопродуктивните крави и първотелките (които все още не са завършили сво€ растеж). ≈то защо тази категори€ животни се нужда€т от специални добавки към фуражите, особено през първите 50 дни след отелването.

- –азлични забол€вани€ Ц най-вече на опорно-двигателни€ апарат. —поред една поговорка Дкопитата нос€т мл€котоФ, но в действителост копитата нос€т всичко !  уците крави са подтиснати, слаби, приемат по-малко фуражи и естествено не се разгонват, а ако това стане факт, то еструсът протича непълноценно. ѕри проектирането, изграждането и оборудването на фермите е необходимо да се обърне специално внимание на пода и неговото покритие. Ќай-удачни са гумените покрити€.

ƒруга причина за неразгонване на кравите са различните гинекологични болести.  асае се най-често за образувани€ в €йчниците Ц перзистиращи жълти тела, цисти. ќбикновено външно те се съпровождат с гнойни изтечени€ от външните полови органи. «а да бъдат излекувани е необходима намеса на ветеринарен лекар !

¬нимание, уважаеми фермери, както се казва, медалът има две страни. Ќе всичко е така просто и схематично. ‘акт който налага посто€нен ветеринарномедицински контрол !

¬ това отношение могат да се дадат конкретни примери ! ¬ определени случаи тр€бва да има предвид, че дори и бременни животни могат да се разгон€т ! ј друг път, уж заплодени, а кравите се оказват €лови. “оест причината за неразгонване не е физиологична следствие бременност, а последствие от н€какъв патологичен процес.

≈то защо след осемен€ване е необходимо да се извършва диагностика на бременността !

ѕон€кога, в €йчниците протичат циклични процеси, които външно не се манифестират по никакъв начин. ≈динствени€т начин те да бъдат открити са редовните прегледи от ветеринарен лекар ! “ой е специалистът който ще спомогне и за излизане от това ДлетаргичноФ състо€ние.

 огато става въпрос за полов цикъл и разгонване след отелване тр€бва да се има предвид една особеност. ¬исокопродуктивни крави с дневна млечност 30-40 литра се заплождат по-късно, обикновено не по-рано от 120-€ Ц 150-€ ден ден след раждането. «а да преодолее огромното натоварване и енерегиен дефицит, организмът компесрира повишената млечност с полов покой. “ова би могло да се приеме като норма, една биологична целесъобразност.  

¬ такива случаи при отглеждане на високопродуктивни крави е нужно е да се намери оптимални€ баланс между биологичната целесъобразност и икономическата необходимост. «а тази цел е крайно наложително прилагането на определен стаден мениджмънт базиран на успешното съчетаване на иновациите и най-актуалните научните достижени€ с традиционни€ практически опит и познани€.

fermer

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 03 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2013 18:41
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є