«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 03 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2013 18:30

ќчаквани€та на всички са след отелването й, кравата да ДпроизведеФ това, за което се отглежда, а именно максимално количество мл€ко. ќрганизмът на едно високопродуктивно животно е изключително чувствителна и неустойчива система, подложена на огромно натоварване. ¬ най-гол€ма степен това важи за първите два месеца след раждането. Ћактаци€та стартира, млечността се увеличава непрекъснато и това е причина да намер€т сво€та про€ва типични метаболитни болести и нарушени€ като кетоза, хипокалцеми€, забол€вани€ на опорно-двигателни€ апарат (дигитален дерматит, копитна €зва), мастити, цисти на €йчниците, маточни възпалени€.

≈то защо съществена цел при отглеждане на кравите е да се постигне баланс между най-висока млечна продуктивност и оптимален здравен статус ! “ова не би било възможно, ако не се осигури максимален прием на храна и нейното най-добро усво€ване !

ѕогледнато от друг ъгъл, приемът на храна, общото държане и поведение на животните са от първостепенно значение при определ€не на здравословното състо€ние на животните !  акви са първите въпроси, които задава ветеринарни€ лекар при сво€та визита - храни ли се животното, какво е количеството и качеството на приеманите фуражи, как протича прежив€нето ? ќхранеността и телесна кондици€ са маркер отраз€ващ пр€ко нивото на метаболитните процеси в организма. —ъвсем не без значение е, дали една крава е слаба или обратното. » това не намира израз единствено в кланичната й цена. ¬ зависимост от телесната кондици€, могат да се направ€т изводи за характера на процесите свързани с обм€ната на веществата в организма, продуктивността, здравни€ статус и т. н.

ѕричините за намалени€т прием на фуражи са различни, варират от вкусови предпочитани€ до тежка болест. Ќе тр€бва да се забрав€, че част от т€х са следствие от взетите архитектурни решени€ касаещи технологи€ на отглеждане, обзавжедане и оборудване на сградите. ѕо какъв начин ли ?

Ќай-гол€мо количество храна животните приемат, когато се намират в комфортна среда и са лишени от болка и стрес.

¬еро€тно мнозина гледат не само с известна насмешка, но дори и с озлобление на небезизвестните законови разпоредби свързани с изисквани€та за благополучие на животните. Ќастина в определени моменти, иде€та да се осигури лукс на животните звучи малко лицемерно ! —ъвсем по друг начин сто€т нещата, когато се работи в посока поддържане на услови€, гарнитиращи един по-природосъобразен живот ! Ќещо, което в крайна сметка осигур€ва по-високи приходи !

 аква е рол€та на болката например ? ≈дин много подцен€ван въпрос ! Ѕолката предизвиква стрес. ƒоказано е, че при стрес приемът на храна е редуциран. ¬ организма не достигат градивни елементи и енерги€, но вместо червена алармена лампа, в по-ранните стадии първо намал€ва млечната продуктивност. ”споредно с това се увеличава нивото на н€кои хормони, като адреналин, кортизол, което допълнително отслабва имунната система, нарушава репродуктивните способости. јко не се вземат своевременно мерки малките отклонени€ прерастват в сериозни забол€вани€.

 ак се манифестират дискомфорта, болката и стреса ?

¬етеринарни€т лекар получава информаци€ относно общото държане, начинът на изправ€не и придвижване на животните, дали те са сигурни, стабилни и спокойни, какви са обноските, активността и държането към другите индивиди в стадото, йерархичната позици€, борби и т. н.

ѕри страдани€ свързани с хронична болка кравите са по-слаби, изглеждат измъчено, походката е бавна, изправ€нето е затруднено (първо предни€ по€с, а след това задницата, като кон). ¬ по-напреднали случаи се регистрира куцота, копитата са деформирани. Ќай-често посочените отклонени€ се откриват, когато подът е твърд Ц бетонен, каменен, асфалтов, метален или тухлен. ∆ивотните не могат да се Двред€тФ до €слите, особено когато хранителни€ фронт е недостатъчен.  огато са на пасището по-трудно намират подход€щата растителност. –азлични физиологични състо€ни€, които се про€вават с повишена двигателна активност не протичат нормално. «ас€га се например еструса, трудно се откриват разгонените крави, следствие на което те не се осемен€ват, а дори и да бъдат, болката е причина за ниска заплод€емост.  равите са подтиснати. –еагират уплашено.

—ъществуващите отклонени€ в изброените по-горе показатели прав€т впечатление не само на фермери, гледачи, но и на всички които са в контакт с животните. Ќер€дко имено те са повод да се потърси ветеринарномедицинска помощ. ј пон€кога, когато са изразени в по-слаба степен, те перзистират в продължение на месеци и остават скрити зад ежедневните грижи. ѕроблемите и нарушеното здравословно състо€ние на кравите напомн€т остро за себе си в моменти, когато се търси причината за несполуката или лошите резултати във фермата.

 акви мерки биха могли да се предприемат, за да се регистрират най-рано дискутираните по-горе проблеми ?

Ќа първо м€сто, ветеринарни€т лекар извършва профилактични изследвани€ (кръв и урина) чрез които най-рано може да открие съществуващи€ в организма дисбаланс и дефицит. “ова е най-наложително при първи€т алармиращ симптом Ц намалена млечна продуктивност !

—ъвместно с фермерите, се прави преценка на телесната кондици€ и охраненост на животните, като за тази цел се използва специална скала.

Ќепрекъснато се извършва наблюдение на животните, при което се регистрират отклонени€та в двигателната и поведенческата им активност, емоционалността и уравновесеността им.

 ак би могъл да се пресече порочни€ кръг Ц болест, болка, намален прием на храна, редуциран млеконадой, безплодие, болест !  ѕътищата са различни, но всички минават през един общ принцип Ц атравматизъм при отлеждане на животните.  огато става въпрос за атравматизъм, погледът тр€бва да се обърне към природата. √оведото е тревопасно животно. “о прекарва живота си върху земна повърхност, ко€то е доста мека и пластична. ѕри промишленото отглеждане на кравите най-удачни се оказват гумените подови покрити€ и настилки. ƒобре известно е, че освен всичко друго меката и еластична повърхност на пода в обора оказва благопри€тно въздействие върху обм€ната на веществата при млечните крави. ѕричините за това се кри€т главно в повишени€ прием на храна и по-доброто здраве на животните !  

јко за човека, особено в зр€ла и напреднала възраст, прехранването е рисково и причин€ва повечето болести на цивилизаци€тна, то максимални€т прием на храна при високопродуктивните крави е задължително условие за поддържане на здравословното им състо€ние !  

asd

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 03 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2013 18:41
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є