«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 03 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2013 18:51

Ѕременността е период, през който плодът се износва в утробата на майката. Ќамиращ се при най-благопри€тни услови€, там той се развива непрекъснато, расте, докато не настъпи моментът на раждането. ”ви, за съжаление този период не винаги протича гладко. —ъществуват определени болестни състо€ни€, които са свързани с увреждане на плода, неговите обвивки, плацентата или майката. ѕовечето от т€х или вод€т до настъпване на аборт или са свързани с трайно увреждане на репродуктивните способности на бъдещата родилка и/или плода.

ќбикновено при вс€ко едно неблагополучие свързано с протичане на бременността, основното внимание се отдел€ на плода и на майката. Ќеоправдано на заден план остават промените настъпващи в т. нар. свързващо звено -  околоплодните обвивки и плацентата. ј именно те представл€ват мост между майката и плода, мост, чието разрушаване или дори увреждане най-често води до прекъсване на бременността.

¬етеринарни€т лекар е специалистът, който най-добре познава различните промени и аномалии, зас€гащи плацентата и плодните обвивки. “ой е човекът, който най-точно ще постави диагнозата и ще набележи необходимите лечебно-профилактични меропри€ти€.

 акво обаче тр€бва да зна€т стопаните и фермерите ?  ак биха могли да разпознават признаците, които про€в€ват животните при горепосочените здравословни проблеми, свързани с протичане на бременността. «а съжаление, индиректните сведетелства за аномалии в плацентата и околоплодните обвивки са доста оскъдни и не биха могли да бъдат разпознати от неспециалисти. ѕо принцип съществуват две възможности.

¬ първи€ случай плодът умира на един ранен етап. ќколоплодните обвивки обаче не се отдел€т и продължват своето самосто€телно развитие. “ака те се разрастват, удебел€ват и претърп€ват н€кои специфични промени - изразени в цистозно израждане на хорионовите въси (грозовидна плацента), образуване на отделни големи цисти, придобиване на месест вид на обивките и др. ѕон€кога описаните промени зас€гат само едини€т плод при износване на близнаци. ¬ъншно фермерите много трудно биха могли да допуснат, че бременността е застрашена или дори, че вече е прекъсната. »ндиректно свидетелство за това са наблюдаваните в н€кои случаи кървави изтечени€ от външни€ полов орган. ÷€лата измама става видна, когато настъпва Ђражданеї Ц но вместо приплод, Ђмайкатаї изхвърл€ единствено безформени разараснали се маси, пон€кога наподоб€ващи гроздове или месесто-пихтиеста структура. » нищо друго. ќще по-непри€тна е ситуаци€та, когато раждането се забав€.  оремът не е така уголемен, млечната жлеза не претърп€ва необходимата подготовка. ≈вакуирането на изменените околоплодни обвивки така или иначе настъпва, но доста след очаквани€ термин.

¬ъв всеки един случай, когато бременността е удължена или се забележат кървави изтечени€ е необходимо да се потърси лекарска помощ. ¬етеринар€т ще извърши специализирано изследване (ректално и ултразвуково). јко установи, че плодът го н€ма, а в матката се откриват само остатъци от обвивките и плацентата, той извършва незабавно медикаментозно третиране, с което предизвика т€хното евакуиране навън. —лед това вътрематочно се прилогат антибиотични препарати, цел€щи унищожаване на инфекциозното начало, което всъщност може да бъде първопричината довела до това състо€ние.

 огато изменени€та в областа на плацентата и околоплодните обвивки не са така обширни и мащабни е възможно плода да бъде износен. —лед раждането му обаче (често преждевременно), плацентата се задържа, тъй като т€ е здраво срастнала достигайки дълбоките маточни слоеве. Ќер€дко съществува и частичен плацентит. “акава находка би могла да бъде свидетелство за точно определена инфекциозна болест (бруцелоза), но най-често се дължи на условнопатогенни микроорганизми, предизвикали ендометрит. —ъщи€т или не е бил излекуван докрай или пък е довел до промени в маточната стена, които в крайна сметка промен€т структурата на околоплодните обвивки и плацентата.

Ќеобходимо е ветеринарни€ лекар да огледа внимателно плаценатата (след като € отдели) и да направи преценка на намерените отклонени€ в нейната морфоструктура.  “ой може да открие цели участъци в които липсват въсите или пък н€кои структурни образувани€ (като котиледоните например). ¬ други случаи хаотичната им подребда съответства на аналогични€ безпор€дък на майчините карункули, свидетелство за трайни изменени€, неподлежащи на бъдеща корекци€, т.е. оздрав€ване, нещо много важно касаещо прогнозата. √нилостните процеси вътре в матката съпроводени от тежко възпаление и инфекци€ биха могли да бъдат дори животозастрашаващи.

ясно е, че аномалиите в околоплодните обвивки най-често вод€т да загуба на плода.  акъв е обаче изхода и надеждите за запазване на по-нататъшните репродуктивни способности при животните ? ≈дин въпрос, чийто отговор е много труден. ѕрето е, че такива животни се заплождат по-трудно !

Ќа първо м€сто ветеринарни€т лекар прави преценка за състо€нието на матката, т.е. дали настъпилите изменени€ в този орган са наистина небратими. «а да бъде т€ по-сигурна са необходи поне два прегледа през 14-20 дни.

Ќа второ м€сто е удачно получаване на проби за лабораторно изследване. “е ще спомогнат за доказаване на евентуален инфекциозен причинител Ц предпоствака за извършване на успешни лечебно-профилактични меропри€ти€ в стадото. Ќеобходимо е и извършване на специален терапевтичен курс, който да бъде насочен към унищожаване на евентуална инфекци€ и стимулиране на регенеративните процеси в матката. ¬сички тези меропри€ти€ са целесъобразни най-вече при по-ценни екземпл€ри. јко щастието се усмихне и настъпи следваща бременност редовни€ контрол на протичането й е задължителен. “ой цели своверменно регистриране на евентуален рецидив и ако е необходимо най-ранно бракуване на животните.

1

2

ѕри аномалии на околоплодните обвивки и плацентата, вместо приплод, могат да бъдат родени големи гроздовидни структури или такива с кърваво-месеста характеристика. Ќезабавната антибитична терапи€ в тези случаи е препоръчителна.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є