«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 03 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2013 18:54

ѕрез следродилни€т период (пуерпериума) организмът на кравата се възстанов€ва до състо€ние, което в максимална степен се доближава до това преди заплождането. ѕредставл€ва един доста напрегнат интервал от време и продължава около 30 дни. ќт това как ще протече раждането и следродилни€ период се определ€т три неща Ц бъдещото здраве, новото заплождане и продуктивността на кравата !

ѕуерпериума се характеризира с определени специфични особености

ѕреди всичко те се отнас€т за половите органи. ћакар и видимо недобре установими, динамичните процеси в т€х дават отражение върху цели€ организъм, и върху по-натътшната репродуктивна и продуктивна съдба на животното. Ќастъпва р€зка пром€на в анатомо-топографското и функционалното състо€ние на половите органи. ѕреходът от напреднала бременност към раждане и след това към следродилни€ период е уникален. »зисква мониторинг от ветеринарен лекар !

—лед евакуиране на плода, матката остава като гол€ма празна ДторбаФ. Ќер€дко телето травмира родилни€ път Ц охлузвани€, притискани€, наран€вани€, пон€кога доста значителни. “е биха могли да са причина за фатални кръвотечени€, счупване на кости, увреждане на нерви и мускули, възникване на трайни придобити аномалии, остав€йки след себе си значителни дефекти. ќбратното развитие и възстанов€ването на половите органи тр€бва да става максимално бързо и да бъде задача номер едно на фермерите и ветеринарните лекари. ѕо този начин се намал€ва риска от инфекци€ и възпаление, последвани от сериозни усложнени€.

Ќа второ м€сто м€сто - отелването и следродилни€ период са свързани с р€зка пром€на, дори обрат в процесите на обм€ната на веществата в организма. јко по време на бременноста пребладават процеси на натрупване, то през пуерпериума доминират тези на разграждане, най-характерно за високопродуктивните крави. Ќастъпва р€зка пром€на в нервно-хормоналната регулаци€, което зас€га обм€ната на въглехидрати, минерали, белтъци. » това е свързано с много рискови моменти. Ќапример, отклонени€та в обм€ната на калци€ и фосфора вод€т до следродилното залежаване (кома). ≈дно често срещато и доста характерно в сво€та про€ва забол€ване. ѕри типични€ за следродилни€ период енергиен дефицит най-силно се натоварват черни€ дроб, мускулите и бъбреците. —ъществува риск от интоксикаци€, проникване на бактерии от червата в кръвообращението, възникване на такива болести като кетоза, дори чернодбробна кома.

Ќа трето м€сто е р€зката пром€на във функци€та на млечната жлеза Ц от сухостоен период към усилена лактаци€. ѕри най-високопродуктивните крави това е свързано с едем, трудно раздо€ване и максимална функционална натовареност. ѕрез този период вимето е най-у€звимо. “огава намират сво€та из€ва скрито протичащи мастити, възможно е да възникват нови, а така също са обичайни и н€кои функционални забол€вани€ Ц кръв в мл€кото, пресичане, задържане и др.

„есто проблемите в различни системи рефлектират в опорно-двигателни€ апарат. ќбикновено през първите 50-60 дни след отелването възникват ламинити, €зви на копитата, бурзити и др. Ќе тр€бва да се забрав€, че р€зката пром€на в топографското разположение на органите е предпоставка за н€кои дислокации, като превъртане на сирищника и др.

 ои са основните моменти, върху които фермерите тр€бва фокусират своето внимание през следродилни€ период при кравата.

Ќепосредствено след отелването и първите дни след това е необходимо да се следи за евентуални травми, разъксвани€ на меки€ родилен път, съпроводени с обилно кръвотечение, нестабилност в походката, пон€кога залежаване и невъзможност за изправ€не. –€зкото спадане на нивото на калци€ в организма се про€в€ва най-често през първите 2-4 дни.  равата губи способност да стои изправена, л€га и извива по срецифичен начин ши€та си. Ќе реагира на външни здразнени€. »зпада в т. нар. хипокалцемичана кома !

ќтдел€нето на плацентата тр€бва да е в рамките на първите 12 часа. √ол€мо значение да се придава на изтечени€та от външни€ полов орган. ’арактерно е, че непосредствено след раждането те са слизести с примеси от нишки тъмна кръв. ѕостепенно в рамките на н€колко дни намал€ват избистр€т се и след 5-€ 6-€ ден обикновено почти не се установ€ват. ¬секи един случай на наличие на светлочервена кръв, гной, установ€ване на непри€тна миризма, налага ветеринарномедицинска намеса.

«а улеснение и по-обективна преценка, фермерите и гледачите биха могли през първата седмица след отелването да термометрират веднъж на ден кравите.  огато вътрешната телесна температурата се повиши над 39.5 ∞C, незабавно тр€бва да се потърси ветеринарномедицинска помощ.

јко очите хлътнат, съпроводено с диари€ или запек, прогресивно и бързо слабеене, млечността е ниска, вървежът и походката са нестабилни, то тогава би могло да се мисли за кетоза или н€какво друго чернодробно увреждане. «ас€гат се най-високопродуктивните крави !

¬ъобще тр€бва да се знае, че точно през следродилни€ период, кравите са най-нестабилни при изправ€не, придвижване, при л€гане, манипулации и др. “ова налага особено внимание да се отдели на подовото покритие в родилното отделение Ц то тр€бва да е стабилно, щад€що, да не позвол€ва хлъзгане и наран€ване, да създава комфорт за животните. ¬ противен случай ако подът е твърд и гладък например, последстви€та биха могли да бъдат дори фатални Ц трайни залежавани€, неуспешни опити за изправ€не, подхлъзване падане.

»зключително грешна е стратеги€та добила попул€рност в много ферми у нас, а именно през първите дни след отелването да се намал€ва дажбата, с цел да се изб€гва едема на млечната жлеза и постигане на по-лесно раздо€ване. Ќамалени€т прием на храна през следродилни€ период е с особено тежки последстви€. ќт една страна енергийни€т дефицит се задълбочава, организмът р€зко отслабва, а от друга страна, ако н€къде съществуват патологични процеси, те се утежн€ват много по-бързо. «абав€ се обратното развитие на матката, последвано от възпалителни процеси и трайно безплодие.

 акво би могло да се препоръча, за да се намал€т неблагополучи€та по време на следродилни€ период.

  1. “ретиране на бременните крави в последни€ месец от бременността с препарати съдържащи високи дози селен и витамините ≈, ј и
  2. ѕостепенно засилване на дажбата със старт около 10-14 дни преди очакваваното раждане.
  3. ≈жедневен лекарски контрол през първите 7 дни след отелването.
  4. ќбезпечаване на подход€що подово покритие Ц най-добре от гума.
  5. јкушерската помощ тр€бва да целесъобразна. –азраждането да се извръши така, че в най-малка степен да причин€ва травми ! »звестно е, че в много случаи, цезаровото сечение, като метод щад€щ и майката и плода е за предпочитане пред усилената екстракци€ !
  6. ќсобено внимание да се обърне на пълното раздо€ване. “ова изисква повече време и усили€, но винаги се възнаграждава.

ƒоц. ƒ-р ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є