«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 03 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2013 20:18

Ќещото което не може да бъде избегнато от животните в нито един момент това е повърхността на пода, леглата, пътеките, дворовете, ливадата. ѕодцен€ването на значимостта на качествените характеристики, които тр€бва да притежава тази повърхност може да ви остави Дпод повърхносттаФ уважаеми фермери. » ако компромисът наложен от безпаричието търси своето м€сто, къде ли не, то не там долу тр€бва да бъде намирано то !

 ато една особена технологична и биологична категори€ Днай-близоФ до пода са животните в родилното отделение. ѕри т€х настъпва коренна пром€на не само в репродуктивни€ статус, но в ц€лостен физиологичен и производствен аспект. Ќо не само тава ! ќт родилното отделение вод€т своето начало редица проблеми в една ферма ! «а какво става въпрос ?

–одилното отделение би могло да бъде опасен източник и да генерира инфекци€ !

Ќормално при отелване и първите дни след това кравите отдел€т огромно количество течности, тъканни и плодни части (плацента, пъпна връв), кръв, а при н€кои болестни процеси и възпалителни секрети ! „есто през следродилни€ период се налага извършване на ветеринарномедицински манипулации от различен характер - отдел€не на плацента, контрол на здравословното състо€ние, приложение на лекарствени средства в матката и др. ¬ъв всички тези случаи Дотпадъчни€Ф биологичен материал представл€ва потенциален източник на инфекци€. ƒопълнително се замърс€ват дрехи, обувки, пособи€, инструменти и т. н. ѕодът в обора се превръща в подход€ща среда за развитие и намножаване на опасни микроорганизми !

јко при лактиращите животни естествените механизми за защита на организма от патогенни агенти са доста по-надеждни, то при преснотелките съществува податливост, обусловена от специфичното физиологично състо€ние (стрес, свръхнатоварване), открит и травмиран родилен път, начало на лактаци€. —лед раждането възникват острите възпалителни забол€вани€ на женските полови органи и млечната жлеза (ендометрити, метрити, мастити), причинени от влошените хигиенни услови€ в сградите и помещени€та и занижена хигиена при оказване на акушерска помощ.  

 акви са последстви€та от всичко това ? ћлеконадо€т е намален, а процентът на безплодните животни обезпокоително висок. «асегнатите крави са източник на болестотворни микроорганизми, които се разпростран€ват навс€къде. ¬ крайна сметка опасността да бъдат преждевременно бракувани ценни животни е реална. Ќещо, което генерира неимоверни загуби.

ѕо време на бременността развиващи€т се плод се намира в една термонеутрална, стерилна и изолирана среда. √арантиран е непрекъснати€ приток на кислород и хранителни вещества от майката. ѕопадайки в околната среда, новороденото тр€бва непрекъснато да се приспособ€ва !  ƒобре известна е у€звимостта на млади€ организъм към различни инфекциозни причинители. “€ е подсилена от още една допълнителна входна врата Ц пъпа ! ѕо сво€та същност родилното отделение е уникално. “о е м€стото, където новородените телета, лишени от вс€каква имунна защита се срещат с първата заплаха в живота си Ц микроорганизмите. —ъществува реален риск от избухване на сериозни забол€вани€ на дихателната система (пнеумонии), гастро-интестинални€ тракт (диарии). ¬сичко това е свързано с висока смъртност и много разходи !  

»звод ! ¬ родилното отделение се селектират особено опасни щамове микроорганизми, които впоследствие се разпростран€ват и нанас€т съществени щети в ц€лата ферма. Ќезабавното почистване и дезинфекци€ са едни от най-важните изисквани€ при обслужване на животните в родилното ! ¬ажно условие за това е подът да е гладък, с лек наклон, да н€ма пукнатини, каналчета, отвори и други ДубежищаФ за нечистотиите и инфекци€та ! Ѕетонът, като покритие отговор€ на това условие ! ƒобър за чистотата, но достатъчно добър ли е за животните ?

 омфорт и здраве ¬ периода около или след отелването, когато стартира лактаци€та и очаквани€та са най-големи се развиват едни от най-сериозните и актуални акушеро-гинекологични, травматични и метаболитни забол€вани€ при кравите.  

»звестно е, че раждането изисква усили€. —ъпроводено е с л€гане, изправ€не, повишена чувствителност, в определени моменти не особено координирани движени€ от страна на родилките. ќсобено при юниците не са р€дкост и по-сериозни травми, причина за силна болезненост и нарушение във функци€та на опорно-двигателни€ апарат.  

»звестно е, че със старта на лактаци€та настъпва радикално преустройство във функциите на редица органи и системи в организма ! ћаксимално се мобилизират и натоварват черни€ дроб, храносмилателната и опорно-двигателната система ! –азвиват се метаболитни разстройства, като хипокалцемична родилна кома, кетоза, чернодробна кома и др.ъществуващи€т стрес води до повишавано отдел€не на адреналин, което допълнително нарушава протичането и ритъма на физиологичните процеси.

 равите са  нестабилни, по-трудно се държат на краката си, изпитват слабост, а в по-тежките случаи дори залежват и не могат да се изправ€т !  “очно тогава е необходимо родилката да усеща максимална сигурност при съприкосновение с пода !

» по-нататъкЕЕ ¬етеринарни€т лекар ДвливаФ венозни системи съдържащи скъпи лекарствени коктейли ! ¬ажен момент отраз€ващ ефекта от терапи€та е изправ€нето на залежалата родилката. » когато всички очакват положителни€ ефект, при първи€ опит, едно случайно подхлъзване, една несигурност могат да се окажат с фатални последстви€. јко подът е твърд, хлъзгав, често и най-големите усили€ са свързани с провал и повторно падане. ¬ крайна сметка кравите изпадат в следродилен стрес и панически изб€гват да извършат каквито и да било усили€. Ќа пръв поглед всичко изглежда нормално, но уви, изправ€нето е невъзможно. » как, като подът е хлъзгав, мокър и несигурен и вместо точни, солидни и премерени движени€ се наблюдава страховито боксуване, последвано от поредни€ провал.  

ƒа не забрав€ме и новороденото теле. «а да се изправи, то се нуждае от стабилност, тъй като първите му стъпки са крайно люлеещи и крехки.  

»звод ќтелването е свързано с нестабилност във функци€та на опорно-двигателни€ апарат на кравата. —ериозен проблем представл€ва родилното и следродилното залежаване Ц симптокомплекс зас€гащ както първотелките, така най-високопродуктивните раждали животни. ¬ тази връзка подът тр€бва да гарантира сигурност и комфорт ! 

ѕерсоналът в родилното отделение.убективни€т фактор е от определ€що значение за безпроблемното протичане на специфични€ технологичен цикъл в родилното отделение и благополучието на животните. ќтелвани€та, грижите за кравите и телетата са нелеко ежедневие. ¬сичко това е свързано и изисква преидимно ръчен труд, внимание и индивидуален подход ! ледачите са тези, които могат да компрометират и провал€т фермата или обратното Дда поддържат оптимален огънФ гарантиращ поток на здрави и високопродуктивни лактиращи животни. » точно тази категори€ работещи тр€бва да бъде адекватно заплатена. » като стана въпрос за пари, именно родилното отделение (боксовете, обзавеждането), изискват много сериозни инвестиции ! ¬ложени€, гарантиращи комфорт и удобство за кравите и теленцата.

ѕри оказване на акушерска помощ и при другите ветеринарномедицински  ежедневни манипулации и за успешната работа въобще също са нужни определени услови€ и комфорт. „аст от това удобство предлага подът.

»звод ”слови€та в родилното отделение, тр€бва да осигур€ват комфорт, а не болезнен дискомфорт ! —ъществен принос за това би могъл да бъде меки€, еластичен под, който в най-гол€ма степен имитира естествените услови€ на ливадата и гарантиращ същевременно сигурно и ефективно почистване ! ”словие, което биха могли да предложат единствено гумените подови покрити€ !

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є