«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Э–µ–і–µ–ї—П, 13 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2013 14:44

Ќаследствената патологи€ при животните е причина за въз≠никване  на   наследствените забол€вани€ и на вродена предразположеност  към  т€х. “ака при из€сн€ване причините за много болести и в частност за безплодие не бива да се подцен€ва и зна≠чението на различни генетични фактори, наследствената обусловеност и предразположеност. “рудностите при установ€ването им в практиката, определ€т до гол€ма степен и невъзможността да се извършва ц€лостен и ефи≠касен контрол за навременното им откриване и изб€гване на по≠следстви€та от т€х. ¬ крайна сметка, въпреки непрекъснато нарастващото им значение, те се подцен€ват като фактор обуслав€щ и безплодието.  

ѕрактическото значение на повдигнатата проблематика е огромно и разностранно. ўо се отнас€ за рол€та й върху репродуктивните способности на животните съществуват две възможности: генетичните отклонени€ и забол€вани€ се про€в€ват спонтанно и самосто€телно или едва след наличие на определени предразполагащи фактори на външната среда. 

¬ първи€ случай те се манифестират с наличие на определени аномалии, които се установ€ват относително лесно още при един основен преглед на животните. ћанифестират се с промени в морфоструктурата на половите органи, телосложението и т. н.  ъм тези аномалии се причисл€ват влагалищните шпанги, хипоплази€та на матката и €йчниците, хермафродитизмът и т. н. ўо се отнас€ до такива страдани€ като нимфомани€ и овариални цисти в 15Ч20 % от случаите се приема, че по€вата им е генетично обусловена. ќтклонени€та в тази насока са причина за бракуване на животните т. е. проблемът се решава бързо. ≈лиминира се и порочната унаслед€емост. ќпределени екстериорни особености биха могли да оказват и индиректно въздействие върху безплодието. ѕример за това са затруднени€та при ражда≠нето като последствие от несъответствие между големината и формата на плода и неблагопри€тната структура на таза при майката. ѕри заплождане на крави от млечни породи с бици ДЎароле" често като последствие са трудните раждани€. јналогична е и ситуаци€та с бици от породата Ѕъл≠гарското каф€во говедо, когато се заплождат черно-шарени юници. ѕри кравите са наблюдавани и смущени€ в плодовитост≠та, които се дължат на генетични фактори.

¬ъв втори€ случай, н€кои фактори на околната среда, провокират из€вата на един ДнедостатъкФ, т. е. съществува наследствена предразположеност. ѕо този начин през последните години много забол€вани€ намират своето об€снение. “ака например, е доказано, че съществува породна чувствителност по отношение на смущени€ в обм€ната на веществата при говедото, различи€ в потребностите към определени фуражи, както и оползотвор€ването им.

»менно това е най-важни€ фактор, който образно представено би могъл Дда обърне колатаФ на фермера и да доведе не само до разочаровани€, но и до пълно компрометиране на усили€та на всички онези, които се опитват, чрез съзидателен труд да създадат нещо !

»звършваната селекци€ е основната причина за Дгенетичното изтън€ванеФ на популаци€та от животни. ¬ продължение на векове, размножавайки животните, човек се е стремил към две неща Ц по-високи продуктивност и пригодност към отглеждане при домашни (през последните десетилети€ промишлени) услови€. ¬ природата обаче вс€ко нещо става за сметка на друго. ѕолучените преимущества се компенсират с обремен€ване на приспособителните и репродуктивните способности.

Ќещо повече, в много случаи, породите и отроди€та отглеждани в определени райони са приспособени и живе€т най-добре при родни услови€ на живот Ц климат, хранителна база, технологи€, заболеваемост и т. н.  акто се казва, Дкамъкът си тежи на м€стотоФ. » изведнъж пренесени на хил€ди километри, те не само че не могат да разгърнат напълно заложени€ в т€х потенциал (за което все пак е необходимо много време), но пон€кога се получава точно обратното Ц един пълен провал Ц непригодност към отглеждане при новите услови€, повишена заболеваемост, намалена продуктивност и р€зко намал€ване на репродуктивните способности.

≈дин конкретен пример Ц да вземем високата млечност ! “ака желана ! Ќо при неправилна селекци€ т€ води след себе си до повишена чувствителност към услови€та на хранене, гледане, климат, вредители и т. н. » ако изисквани€та не бъдат удовлетворени, не само че не се достига очакваната продуктивност, но животните не се заплождат своевременно, те се бракуват, което в крайна сметка би могло да се стигне до фалит на фермата.

«ащо през последните години в особена сила, макар и незабел€зано значението на генетичните фактори непрекъснато нараства ?

ћасово се извършва близкородствено съешаване. ¬ най-гол€ма степен това важи за дребните преживни и в н€кои случаи, при екстензивното отглеждане на свинете. „истопородното размножаване и липсата на разнообразие и противоречие между генотипа на майката и бащата винаги внас€ по-намалена жизненост.

—ъществуват много фирми, които под една или друга форма осъществ€ват безконтролен внос на високопродуктивни животни, при които е извършвана строга селекци€ само в една насока, за сметка на приспособителните и репродуктивните им способности. ѕопаднали при необичайните за т€х услови€ в нашата страна Ц сух и горещ климат, паразити, вредители, фуражна база и т. н. скъпите, дори ДбезценниФ чужденки, се оказват последни в потомство на сво€ род.

¬ тази връзка, фермерите и специалистите, които извършват селекци€, подбор и внос на животни, тр€бва да изключват възможността за закупуване на такива, с неблагопри€тна генетична обремененост, тъй като последстви€та от това биха били непредсказуеми, не само с отражение върху размножителни€  процес.

“върде наложително да се търси и отчита вли€нието на различните генетични фактори,  нещо което открива но≠ви възможности за правилно организиране на борбата с безпло≠дието и забол€вани€та на животните. ќсобено необхо≠димо е в случаите, когато се изграждат нови животновъдни комплекси, с висока концентраци€ на  гол€м брой ценни и високопродуктив≠ни животни. Ќови€т нетрадиционен и творчески подход изисква съобраз€ване с всички фактори Ц генотип и услови€. ¬етеринарно-лечебните интервенции, колкото и важни да са те са недостатъчни. Ќаложителна е профилактика, основана на по-задълбоченото из€сн€ване на етиологи€та, същността и разво€ на забол€вани€та и връзката им с нецелесъобразното хранене, гледа≠не, експлоатаци€, слабости по отно≠шение на репродуктивни€ процес, вкл. избора и преценката на разплодните животни. “ака биха могли да се елиминират и избегнат различни нежелани фактори от генетично и имунологично естество.

ƒоколко обаче всичко това е осъществимо, предвид реалностите в нашата страна е един съвсем отделен и болезнен въпрос.  ак би могло да се работи без съвременна и адекватна научно-изследователска дейност, оборудване, лаборатории и потенциал, средства и обезпеченост, а така също и без интернационални контакти и сътрудничество, изгубени н€къде в блатото на посредствеността и изтласкани от ежедневната борба за оцел€ване. ј последното, последното съвсем не е възможно без т€х !

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є