«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Э–µ–і–µ–ї—П, 13 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2013 14:45

ћъжките разплодници са една особена категори€ животни. „есто, незаслужено те остават на заден план. «а т€х се фермерите се сещат едва, когато тр€бва да Дсвършат работаФ....

¬ сравнение с женските животни бро€т на мъжките разплодници е значително по-малък. “ова ги прави много по-значими, а стойността им е огромна. “е се използват като донори на материал за изкуствено осемен€ване или се включват директно при естественото заплождане. „есто мъжките животни са продукт на продължителна селекци€ ! Ќосители са на определена генетична информаци€, което гарантира получаване на желани наследствени качества в поколението. “ака заложбите на един разплодник се мултиплицират многократно сред популаци€та.

«а да стане това факт обаче са необходими две неща. ѕърво - семенни€т материал тр€бва да е с много добро качество и на второ м€сто - без необходимата полова активност не могат да се получат желаните резултати. ¬сичко това би могло да се постигне единствено, ако животните са здрави и се намират в подход€ща разплодна кондици€ !

—ъществуват н€колко основни фактори, които оказват вли€ние върху състо€нието на мъжките разплодници.

Ќа първо м€сто това е годишното време. “о оказва решаващо вли€ние и е от най-гол€мо значение за сезонно размножаващите се видове. ¬ тази връзка, съществуват н€кои различи€. “ака например за жребеца и заека най-благопри€тен периода от късна зима до ранното л€то. «а коча, пръча и бивола това е кра€ на л€тото и началото есента. ѕри дивите животни мъжките са най-активни по време на естрални€ цикъл на женските. ¬ъпреки че при свин€та и говедото н€ма добре изразена сезонност, най-благопри€тен период при тези видове е пролетта.

ѕо какъв начин вли€е сезона ?

–азбира се, че това е продължителността на светлини€ ден. ѕрез нощта, епифизата (жлеза с вътрешна секреци€) отдел€ хормона мелатонин, който оказва непосредствено въздейства върху репродуктивните функции в организма. “ака при дребните преживни той представл€ва един вид ДстимулаторФ, а при видовете на дълги€ ден има обратен ефект. ќт съществено значение е и сами€т преход в продължителността на ден€ Ц от зима към пролет и от л€то към есен. —лънчевата светлина е от особено важна за птиците ! “€ ги пробужда не само за нов живот, но и за продължаване на вида ! ¬ пълна сила това важи и за зайците.

Ќа второ м€сто, непосредствено свързана с годишното време това е температурата. “р€бва да се има предвид, че високите температури оказват изключително неблагопри€тно въздействие върху сперматогенезата при мъжките животни. ≈то защо, жаркото л€то при почти всичи видове се оказва безплоден сезон ! “ака например, при биците, през най-горещите дни бро€т на сперматозоидите спада с 10-15%. ќт сво€ страна мъртвите сперматозоиди се увеличават.  —ъщата зависимост важи и за останалите видове разплодници. Ќай-опасно е съчетаването на пр€ката слънчева светлина със силното нагр€ване. ќтглеждането в горещи помещени€, циментови или асфалтови дворове без с€нка и вода биха могли да бъдат причина за трайни негативни въздействи€.

 огато се говори за високи температури не тр€бва да се забрав€ и вътрешната телесната температура. “ака например при треска, наблюдавана при различни болестни състо€ни€, т€ винаги се повишава и нарушава производството на мъжките полови клетки. «а критична се считат границите около 40?—. ƒори и след нормализиране, последстви€та остават трайни. ¬ н€кои случаи до пълното възстнов€ване са необходими месеци. »звестно е, че в скорталната торба, м€стото където се намират тестисите, температурата е с 2-3 градуса по-ниска от телесната. “ова е важно условие за нормалното протичане на сперматогенезата. ѕървоначално тестисите се намират в коремната кухина. “е Дсе спускатФ по време на ембрионалното развитие. ѕри н€кои индивиди този процес е нарушен и те се задържат корема. «асегнатите животни се означават като ДкрипторхидиФ и остават безплодни. “ова е още едно свидетелство за неблагопри€тното въздействие на по-високите температури върху мъжките репродуктивни органи. » нещо повече. ¬исоките температури са причина за развитие на тумори в тестисите Ц едно вече животозастрашаващо състо€ние !

Ќе без значение е и възрастта на разплодниците. »звестен е факта, че младите животни са по-активни. Ќо това не означава, че точно те тр€бва да се натоварват и преексплоатират, което може да причини т€хното преждевременно изтощаване и дори увреждане. ѕри настъпване на половата зр€лост мъжките животни започват да покриват женски и биха могли да се използват за първи път, като донори за получаване на материал. –азвъдната зрелост съвпада с пълното физиологично и телесно развитие на организма, когато той разгръща максимално сво€ потенциал. «а различините видове настъпването на половата и телесната зрелост е както следва -  бик 8-12 и 16-18, жребец 12-18 и 30-36, коч 5-6 и 12-18 и нерез 4-6 и 8-10 месеца.

–ежимът на отглеждане също оказва вли€ние върху репродуктивните способности на мъжките разплодници и т€хната активност. —тимулиращо въздействие оказват движението, разходките, чисти€т въздух, отглеждането на открито.  акто адинами€та така и изтощаването оказват крайно неблагопри€тно въздействие. ƒобре известно е, че спазването на определен полов режим е важна предпоствака за по-дълга експлоатационна продължителност. ќбикновенно получаването на семенна течност е три пъти седмично. ’аотичното използване и пренатоварването при есетесвено осемен€ване води до р€зко намал€ване на половата активност стигащо пон€кога до отказване от скачка !

’раненето като фактор оказващ вли€ние върху мъжките разплодници би могло да се дискутира много. “о е особено важно при интензивно използваните животни. »зисква поддържане на разплодна кондици€ и обезпечаване на организма с най-важните хранителни вещества. ћъжките разплодници в едно стадо тр€бва да получават най-качествените фуражи ! ¬сичко това предполага един научно обоснован подход при състав€не на дажбата им, особено непосредствено преди и по време на размножителни€ сезон.

–епродуктивната и зародишната тъкан е особено чувствителна към радиоактивни лъчени€, токсини, химикали ! ≈то защо в съотвентите обременени региони, поколението или ДлипсваФ или новородените са с анамалии и генетични дефекти. ¬сичко това тр€бва да се има предвид и при закупуване на мъжки разплодници от рискови области и държави.  

ѕриродата разполага с различни компенсаторни и защитни механизми, които Дидват на помощФ при н€кои неблагополучи€. “ака например при едностранна кастраци€, останали€т тестис нараства и поема функци€та на отстранени€.

√орепосочените услови€ касаещи експлоатирането и отглеждането на мъжките разплодници се отнас€т главно за тези, които се използват най-интензивно. “е обикновено са от ценни породи, режимът им е много натоварен и при т€х съществува най-гол€м риск от възникване на патологични отклонени€ дори болестни състо€ни€. ¬сичко това налага т€сно взаимодействие и сътрудничество между ветеринарен лекар и фермер.

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є