«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 06 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2014 20:13

“уберкулозата е хронично заразно забол€ване, от което боледуват човек, бозайници и птици. ƒобила e попул€рност в миналото със злокобното си прозвище  Джълтата гостенкаФ. —ведени€ за съществуването й датират още от дълбока древност -  ≈гипет и √ърци€. «а съжаление днес туберкулозата е също тук, между нас, разпространена навс€къде по света !

ѕричинител€т на болестта (микобактери€) е открит от –обърт  ох през  1882 година. —тената на бактери€та е богата на липиди и восъци, което € прави изключително устойчива на неблагопри€тни въздействи€ и същевременно агресивна в организма на гостоприемника. ¬ миналото преди да бъдат открити антибиотиците, туберкулозата е била неличима. — настъпване на антибиотичната ера, мнозина см€тат, че опасността за животни и човек вече е отминала. ќкрилени от успешната борба с тази болест, хората искат да забрав€т за не€. ¬последствие обаче става €сно, че н€ма м€сто за успокоение. ≈то, че проблемът излиза с нова осторота.  ои са причините за това ?

¬с€ко действие в природата си има своето противодействие. ”стойчивостта на причинител€т на болестта се увеличава, а изменчивостта му е непрекъсната. ≈фективни до скоро антибиотици се оказават безпомощни.

∆ивотът ни днес е изпълнен със стрес, болка, недоимък. Ќер€дко в магазините хранителните продукти са не€сен състав, съдържат таксични консерванти и вс€какви заместители. Ќесгодите допълнително повишават чувствителността и възприемчивост на хора и животни. Ѕи могло да се обобщи, че хроничната липса на щастие улесн€ва разпространението на редица болести, между които и тубелкулозата.

 ъм всичко това, може да се добави и занижени€ контрол по отношение откриване и унищожаване на огнищата и заболелите животни.  » всичко това на фона на интнезивни тъгрговски отношени€ Ц  внос, износ и транзит.

“уберкулозата представл€ва генерализиранто протичаща инфекци€, при ко€то могат да се обхванат всички органи, в това число кости и дори кожата. “уберкулозните животни са опасен източник на инфекци€. Ќай-често се зас€гат белите дробове. Ѕавно и прогресивно в т€х се развиват специфични възли, чието съдържание с течение на времето придобива вид наподоб€ващ сирене (настъпва казеозаци€). –азрушаването им води до образуване на животозастрашаващи кухини (каверни). “ъй като промените са експанзиращи, се обхващат все по-големи ареали засегнати от болестта и в крайна сметка изхода е фатален. ”споредно с белите дробове и лимфните възли при говедото се зас€га и стомашно-чревни€ тракт, черен дроб и други вътрешни органи.

ќсобен интерес представл€ва туберкулозата на половите органи и на млечната жлеза. „овек отглежда крави за получавате на мл€ко и приплоди. “ова е причина за излючително гол€мата натовареност на репродуктивните и на млекопроизвеждащите органи. “ова допълнително усилва чувствителни им към всички въздейдстви€ в орагнизма в това число и към инфекциозни€т агент причин€ваш туберкулоза.

ѕоловите органи комуницират с околната среда. “е са тези чрез които се осъществ€ва размножаването. ѕодложени са на непрекъснати манипулации от страна на човек Ц при лекуване, осемен€ване, оказване на акушерска помощ, следродилен период и т . н.  

“уберкулозата на половите органи на говедото е хронично забол€ване, което предизвиква безплодие и аборт при болните животни. ѕри женските животни инфекци€та зас€га вулвата. влагалището, матката и €йцепроводите, а при мъжките жи≠вотни Ч полови€т  член, надсеменниците и   семенниците. 

«араз€ването на половите органи най-често се осъществ€ва посредством по≠лови€ акт, когато туберкулозната инфекци€ е засегнала по≠ловите органи на мъжкото или на женското животно. ѕри за≠бол€ване на мъжките полови органи туберкулозните бактерии се отдел€т със спермата и попадат при покриването или осе≠мен€ването в половите органи на женските животни. ѕри за≠бол€ване на половите органи на женските животни туберку≠лозните бактерии се отдел€т с маточно-влагалищни€ секрет и при покриването на такива животни от здрави разплодници инфекци€та се пренас€ върху полови€ член и оттам през уретрата т€ прониква в надсеменниците и семенниците.

 акви признаци про€ват животните ?

“уберкулоза при мъжки разплодници

ѕри зас€гане на надсеменника в горната и задна част на семенника се напипва твърдо, безболезнено тумороподобно образувание, а при забол€ване едновременно на надсеменника и семенника цели€т семенник се превръща в твърд възел. ¬ повечето случаи успоредно с това скорталната торба се изпълва с ексудат и при палпиране на семенника се установ€ва повърхностна флуктуаци€. ѕри забол€ване на мъжки€ полов член се устано≠в€ват малки, твърди, различно големи възелчета по повърх≠ността на предната му част, ко€то е слабо отекла. ќсвен това прави впечатление силно надебел€ване на препуциума около препуциални€ отвор. —лед скачката се наблюдава слабо крърваво течение от препуциума, респ. от препуциални€ отвор

“уберкулоза при женски животни

ѕри забол€ване на матката, €йцепроводи и €йчнци настъпват смущени€ в протичането на полови€ цикъл Ц често разгонване или обратното продължителен анеструс. ћатката е възлесто възпалена ѕри ректално изследване ветеринарни€т лекар напипва силно удебелени маточни рога, наподоб€ващи салам с различни по големина възли. —ъдържанието й е слузесто-гнойно примесено с кръв. ’арактерно за туберкулозата на матката е, че количеството на изтечени€та от външните полови органи са незначителни.

яйцепроводите са наподоб€ват делбела връв осе€ни с неравномерни удебелени€. јко е имало бременност наспъва аборт, последван от продължителни мътни, жълтеникаво-гнойни изтечени€ от външните полови органи. ѕри туберкулоза на вулвата и влагалището отново се намират различно големи, обикновено колкото лещено зърно жълтеникави възелчета и €зви по повърхността на вулвата и влагалищната стена. ќсвен това от влагалището изтича гноен ексудат. ≈ксудатът съдържа огромно количество болестотворни бактерии.  равите остават безплодни. ≈два ли има н€кой, който допуска, че причина за безплодие би могло да бъде тубелкулозата ?

 акви са ангажиментите на фермери, гледачи и собственици на животни по отношение болестите при животните ?  акво тр€бва да зна€т те ?

Ќа първо м€сто, туберкулозата може да протича безсимптомно, особено в началото. ѕон€кога, единствени€т симптом това е слабеенето и намалената продуктивност. ѕо принцип доминират промените в различни органи, например лимфни възли, б€л дроб, млечна жлеза, храносмилателна система, полови органи.

Ќещо много важно - фермерите тр€бва да оказват съдействие на ветеринарни€ лекар при обследване на стадото за разпространение на различни болести. Ќай-ранното откриване е гаранци€ за най-успешна борба. » при най-малкото съмнение, тр€бва да се вземат лични предпазни мерки ! ƒиагноза туберкулоза се постав€ чрез микробиологични изследване и теренно провеждани алергични реакции. ≈динствени€т специалист, който диагностицира болестите, контролира и ограничава разпространението им, а също така и лекува животните, това е ветеринарни€т лекар. ѕо този начин той се грижи не само за здравето на животни, но и на хората ! ѕопул€рна е максимата, че хуманни€т медик лекува човек, а ветеринарни€т човечеството ! ¬ пълна сила това се отнас€ и за разглежданото в тази стати€ опасно забол€ване Ц туберкулоза !

—поред нормативните разпоредби, туберкулозоносителите се унищожават, тъй като лечението им е нецелесъобразно и практически неосъществимо. ќсвен това, те представл€ват един непрекъснат опасен източник на зараза. ¬ никакъв случай не тр€бва да се допуска нерегламентираното движение на животни, които са болни от туберкулоза.

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 06 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2014 20:14
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є