«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 06 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2014 20:15

¬ практиката кравите се отелват сами или най-често с помощ оказвана от животвновъди, фермери и гледачи. ѕрисъствието на ветеринарни€ лекар в този важен момент е р€дкост. ≈то защо е крайно наложително персоналът да притежава необходими€ набор от познани€ по въпроситге касаещи раждането и протичането на следродилни€ период при животните.

¬ известен смисъл въпросите третирани в насто€щи€ материал, като че ли винаги остават малко настрани. ¬ практиката те незаслужено са неглижирани.  ое обаче определ€ т€хната значимост ?

»звестно е, че вс€ко раждане остав€ след себе си следи, обусловени не само от промените свързани с бременността, а така също и от механични€т натиск причинен от плода по време на самото раждане.  огато тези въдействи€ преминат определен физиологичен праг, тогава настъпват така наречените травми. “е се срещат често и са два вида Ц на твърди€ и на меки€ родилен път. ћогат да настъп€т както комбинирано, така и поотделно.

ќсобено податлив на механични въздействи€ е меки€т родилен път, който се състои от матка и маточна шийка, влагалище, предверие и външен полов орган. ѕри преминаването си плодът не само предизвиква разт€гани€, но и травми вариращи от леко охлузване и притискане, достигащи до наран€вани€ и животозастрашаващи разкъсвани€, кръвонас€дани€, премачкване на тъканите и деформации.

ѕричините за увреждане на меки€ родилен път са в н€колко насоки. Ќа първо м€сто това е несъответствието между размерите на плода и на родилни€ път. Ќай-често този проблем зас€га юници, заплодени преди да достигнат необходимите за това развъдна зрелост и телесно развитие. ѕоловите органи при тези животни остават по-малки, непасващи на размерите на плода. Ќ€кои практикуват преждевременна екстракци€ (изтегл€нето) на новороденото, при незавършила подготовка от страна на майката, когато маточната шийка все още е недостатъчно отворена. ÷елта е пестене на време. „есто това се съчетава с използане на непозволена сила, което допълнително утежн€ва животозастрашаващите разкъсвани€. ѕон€кога плода се разполага неправилно в родилни€ път - крайниците са повити, глава е извърната настрана и т. н. ”силените опити за изтегл€не в тези случаи не само че не вод€т до успех, но в крайна сметка, майката и новороденото се увреждат фатално.

 ои са признаците, които про€в€ва животното след травми на родилни€ път.  ак би могло да се разпознае отклонението от нормата. ќриентирите са в две насоки Ц общо държане на родилката и изтечени€ от половите органи Ц количество и качество.

 акво е типичното за кравата след нормално раждане ?

—лед нормално раждане кравата про€в€ва мускулна слабост, предпочита да лежи, но може да се изправ€ без значителни усили€. јктивно търси телето, облизва го, пие вода и с охота приема фураж. ѕогледът й е жив и любопитен. –еагира активно по отношение на дразнени€та в околната среда. ¬ рамките на 8-12 часа след отелването се отдел€ и плацентата. ¬ъншни€т полов орган е едематизиран. »зтечени€та от външни€ полов орган в гол€ма степен са в зависимост от начина на протичане на раждането. ¬ началото те са съставени от околоплодна течност примесена с тънки нишки венозна (тъмночервена) кръв. “ова продължава максимум първите три-четири дни. ѕо-късно до около 10-€ ден секретът отдел€н от външните полови органи, означаван вече като лохии от сиво-жълтеникав мътен на вид, постепенно се избистр€ и на 15-20-€ ден е вече стъкловидно прозрачен. ѕо принцип количеството на изтечени€та от външни€ полов орган при кравата са оскъдни. ѕрез първите 2-3 дни те са до 50-100 милилитра дневно, а след това минимални. Ќай-често се отдел€т по време на лежане, уриниране и напъни.

 ои са признаците които свителестват за настъпили увреждани€ на меки€ родилен път при кравата ?

¬ по-леките и средни по тежест случаи може се установ€ва следното. ќще при акуширане прави впечталение силно зацапване с кръв на ръцете на тези, които работ€т. ¬ъншни€т полов орган е значително едематизиран и уголемен. Ћигавицата на предверието е видима, зачервена и кървава. Ќепосредствено след евакуци€та на телето в изтечени€та от външни€ полов орган преобладава кръвта. ƒори може да се образува локвичка на пода. » т€ е светло червена (артериална), съдържаща пон€кога съсиреци. » през трети€т, четвърти€ ден кръвта преобладава. ѕон€кога при оглед на външни€ полов орган се установ€т наран€вани€ и разкъсвани€, които се разполагат най-често в горната част. ќбикновено с течение на времето, в изтечени€та от външни€ полов орган кръвта започва да намал€ва и изчезва. Ќо остават като проблем редица усложнени€.

ѕри значителни травми (прорезни наран€вани€, разкъсвани€), ситуаци€та бързо може да вземе драматичен развой. ќще след изтегл€нето на телето, от външни€ полов орган започва да блика гол€мо количество кръв, пон€кога на пулсации, свидетелство за разкъсана вагинална артери€.  равата е неспокойна, започва да трепери.  раката не € държат и т€ залежава. ќчите хлътват, погледът става мътен, уплашен. √лавата се отпуска. ¬сичко това се съпровожда с животозастрашаваща кръвозагуба. ¬ н€кои случаи, най-вече при разкъсване на матката, кръвта може да попада в коремната кухина, и външно липсват обезпокоителни признаци. Ќо кравата, необ€снимо залежава внезапно, започва да трепери, видимите лигавиците стават порцеланово бели, сърдечната дейност и дишането са силно учестени, вътрешната телесна температура се понижва  (крайници и уши изстиват).  ѕри обширни разъксвани€ изходът най - често е фатален.

 акви мерки биха могли да се предприемат при съмнение за разъксване на родилни€ път. »зборът е твърде ограничен. —амото кървене идва отвътре, факт който прави намесата трудна.

ясно е едно - първо - незабавно се търси помощта на ветеринарни€ лекар ! ≈динственото което биха могли да направ€т собствениците на животни е да опитат механично тампониране на м€стото на кръвотечение. „ист парцал, (най-добре парче от чаршаф) се увива така че да придобие форма на кълбо и се въвежда внимателно навътре в половите органи. “ърси се м€стото откъдето извира кръвта и се притиска силно. “ампона се остав€ до визитата на ветеринар€, който прецен€ва по-нататъшните действи€.  Ќа кравата се дава да пие обилно количество топла вода, с добавка на около полоивин килограм захар и €рма.

 акви са последстви€та и усложнени€та от травмите на меки€ родилен път ?

ѕо-леките охлузвани€ и рани заздрав€ват спонтанно ! ¬се пак, не бива да се забрав€, че организмът разполага със защитни системи и механизми. Ќай-честото усложнение, особено, когато не е спазена хигиената на раждането и когато животните се отглеждат при неподход€щи услови€, когато дажбата е нискоенергийна, това е възпалението на половите органи. ќбикновено, поради анатомичната й близост в тези процеси се въвлича и пикочната система.  равата се напъва често, уринира трудно и болезнено ! ¬ъзпалениетона матката от сво€ страна е причина за безплодие и ниска млечна продуктивност ! —лед зарастване на по-значителните дефекти, настъпват трайни деформации и неправилни сраствани€. “е от сво€ страна представл€ват пречка за нормалното протичане на следващите раждани€.

ќчевидно травмите на родилни€ път вод€т до един порочен кръг от неблагополучи€. Ќещо което тр€бва да се има предвид при анализ и преценка на състо€нието на животните във фермата.

ƒоц. ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є