«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 06 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2014 20:15

ѕрез последните години в световен мащаб бро€т на отглежданите кози се увеличава. ќбщи€т им брой е над 700 милиона. ѕовече от половината са в јзи€, една трета в јфрика, а в ≈вропа те са около 18 милиона. 

«а Ѕългари€ този подотрасъл на животновъдството е единствени€, който бележи значителен ръст след 1990 година. ќт около 430 000 през 1985 г., в началото на наши€ век козите достигат близо милион. ѕротивно на световните тенденции обаче, през последните н€колко години унас се отчита известен спад в популаци€та. «а да бъдем отново нас си !

 ои са причините за широкото разпространение на козите ?  ое прави този вид, атрактивен ?

ќт една страна все по-упорито се говори за пълното изместване на животински€ белтък от такъв с растителен или дори синетичен произход. «а сега поне, това не промен€ традиционно съществуващи  вкусови предпочитани€, потребности и търсене. Ќещо повече ! Ќа много места по света, сушата, наводнени€та и другите климатични катаклизми са причина за нарастващ дефицит на животинска продукци€. ƒоказано е, че тази тенденци€ за в бъдеще ще се задълбочи ! Ќещо което упорито се премълчава у нас ! —ветът не е само ≈вропа !

» на фона на тази тревожна обстановка, са качеставата на козата като вид и об€снението за нарастващата й актуалност.

 озата е евтино животно. ќтличава с добри адаптационни способности, гол€ма плодовитост. –астежът на приплодите е интензивен. яретата са скорозрели. ≈ксплоатационната продължителност на възрастните животни е гол€м. » споменавайки думата експлоатаци€ веднага тр€бва да напомним, че козите са източник за получаване на широка гама продукти с отлични диетични качества ! ћл€кото им е здравословно. ѕриравнено към масата на животните и направените вложени€, себестойността му е ниска ! ярешкото месо е полезен продукт с висока хранителна стойност.  ожите са ценен продукт за кожарската и кожухарската промишленост. ƒопълнително от н€кои породи кози (ангорската) се получава вълна, от ко€то се приготв€ мохер - ценна суровина за текстилната промишленост.

ѕроизводствените разходи при отглеждане на този вид дребни преживни биха могли да бъдат много ниски.  ато типично пасищни животни, те много добре усво€ват грубите и малоценни фуражи. ѕри козите биха могли да се въведат дори и промишлени технологии ! » всичко това съобразно конкретната кунюнктура !

–азбира се, отглеждането на кози е съпроводено и от редица трудности и неудобства. Ќ€кои от т€х не само могат да охлад€т ентусиазма на фермерите, но дори и напълно да компрометират смисъла от това въдство. “радиционно козите у нас се отглеждат в малки фамилни стопанства. —ъщестува тенденци€, към окрупн€ване на фермите и концентраци€ на произвоството. » тази тенденци€ е необратима, защото все по-малко ще са онези, които ще посвещават битието си на дребното земеделие и животновъдство.

«а всички Ц едри и дребни фермери важат едни и същи правила, н€кои от които на пръв поглед незначими, но подцен€ването им може да доведе до фатални неблагополучи€ ! ≈то н€кои ДдребниФ детайли отнас€щи се за козите.

ѕъври€т се отнас€ за привичките и характера им.  озата е чувствителни на стрес. ѕрекалено лабилна при манипулации, см€на на обстановка и грубо отношение.  онцентрирането на гол€мо количество животни на едно м€сто в един регион има негативни екологични последстви€.  озите увреждат сериозно дори могат са унищожат трайни насаждени€ и дървета. “ова може да доведе до социално напрежение, санкции и др.  озата е вид, чи€то паша е трудна. ÷€л ден, неуморни в сво€ стремеж, да намер€т храна на най-трудно достъпните места ! ќтглеждането и процесите свързани с него се поддават трудно на механизаци€. ¬ по-големите стада е най-трудно доенето, особено когато е ръчно. ≈втина на отглеждане, но скъпа на грижи. “ова е козата. “€ е много чисто животно ! ѕоддържането и съхран€вато на здравето на животните е най-важна предподтавка за успешното им отглеждане. Ќай-у€звими се сборните стада, отглеждането в пренаселени, влажни помещени€, със студени течени€. ‘атална грешка, ко€то допускат н€кои, решени, че ще печел€т бързо като изкупуват животни на ниска цена, от различни региони и след това ги събират на едно м€сто. —ъс сигурност ще избухнат редица забол€вани€, които ще ликвидират фермата. –искови за дребните преживни, в това число и за козите са паразитните болести. ѕасищни€т режим на отглеждане е основната причина за лесното попадане в организма на различни вредители Ц като се започне с метил, глисти (стомашно-чревни и белодробни), тении, краста, кърлежи и се стигне до различни микроскопични кръвни паразити. ќсобено предразположени са животните отглеждани в по-влажни, мочурливи райони, в близост до различни водоизточници, когато кучетата-пазачи имат кучешка тени€ и т. н. Ќай-често паразитите не предизвикват смърт, но вод€т до р€зко намал€ване на продуктивността и вторично редуцират устойчивостта към други незаразни и заразни забол€вани€. Ќа второ м€сто, но с не по-малка значимост са инфекциозните болести.  ой не е чувал за шап, копитен гнилец, шарка, антракс, бруцелоза, заразни аборти, агалакси€ и т. н. «а щастие стадата в нашата страна са свободни от част от посочените инфекции. Ќо заплахата винаги съществува ! ј н€кои от проблемите редовно напомн€т за себе си Ц например анаеробните инфекции причин€ващи смъртта на най-едрите агнета !

Ќещо от което също Дболи многоФ това са болестите на вимето. “ежко се зас€гат най-млечните животни. “ъй като причинителите най-често са различни вируси и бактерии, съществува т€сна зависимост между заразните болести и тези на млечната жлеза. Ўироко разпространени са възпалителните процеси обхващащи кожата и паренхима (мастит). ћного гол€ма част от забол€вани€та протичат през късната бременност, раждането и следродилни€ период Ц кетоза, затруднени€ в раждането, задържане на плацентата, изпадане на матката, възпалени€ на половите органи и др. ќт друга страна, новородените Ц най-нежни и у€звими, също се нужда€т от специални грижи и внимание.

–азходите за здраве, които тр€бва да се предвид€т са в следните направлени€:

1. –едовно изследване за диагностициране на паразитните причинители. Ќеколкократно обезпаразит€ване през годината. Ќужните лекарства и препарати се предписват от ветеринарен лекар.

2. ¬аксинации, изолаци€, ограничаване на контактите и забрана на неконтролирани€ внос. –едовно подр€зване на копитата и лечебно-профилактични меропри€ти€ против копитен гнилец.

3. —триктно спазване на определена стратеги€ за борба с болестите на млечната жлеза и новородените и подрастващи животни

4. ѕрофилактика и борба с абортите.  онтрол и оказване на необходимата помощ в най-отговорни€ момент, тогава когато козите раждат.

ƒруг важен момент, това е репродукци€та !  озите тр€бва да бъдат редовно заплождани, да раждат здрави и жизнени приплоди.

ƒори и най-съвременни, всички репродуктивни технологии (направл€ване на размножителни€ процес, изкуствено осемен€ване, концентриране на раждани€та, изкуствено предизвикване на близнене и др.)  се базират на биологичните особености на всеки един вид. ѕрез последните години, в световен мащаб се отдел€ огромно внимание на развитието на репродуктивните биотехнологии в животновъдството. “ова се отнас€ в пълна сила и за дребните преживни, при които съществува €сно изразена сезонност в размножителните им функции. ѕри козите репродуктивни€ процес се управл€ва по-трудно. ¬се още на много места при т€х не се прилага синхронизаци€ на еструса, изкуственото осемен€ване, те трудно се поддават на различни биотехнологични решени€, като сгъст€ване на раждани€та и т. н. Ќещо което в бъдеще тр€бва да се развие и усъвършенства.

–азходите за контрол и управление на репродуктивни€ процес са в следните н€колко насоки:

  1. —инхронизаци€ и направл€ване на еструса.
  1. »зкуствено осемен€ване (в това число и лапароскопско).
  1. ’ормонално третиране цел€що скъс€ване на периода между две раждани€.
  1. —вовременно установ€ване на бременните животни чрез ултразвуково изследавне.
  1. ѕреценка на репродуктивни€ статус на мъжките разплодници.
  1. Ѕорба с безплодието.

¬сичко това позвол€ва внедр€ване на модерните технологии и успешно направл€ване на производствени€ цикъл Ц заплождане, бременност, раждане (приплоди) Ц мл€ко Ц заплождане.

√ледачите на животни в една ферма изпълн€ват или не изпълн€ват качествено и съвестно своите задължени€. ≈дна болезнена тема. ќсобено при отглеждане на кози, трудът на заетите с това е тежък и крайно непривлекателен. ¬ н€кои случаи обезпечаването с необходимата работна ръка представл€ва сериозна трудност. ќт гледачите се изисква добре да познават специфичните особености за дребните преживни, тънкостите при отглеждането им, поведенческите про€ви, своевременно да откриват отклонени€та от нормалното здравословно състо€ние и т. н. Ќе тр€бва да се забрав€ и нещо друго, добър животновъд не се става по принцип и по рецепта. Ќужна е любов и себеотдаденост.

¬секи фермер сам прецен€ва, дали би могъл да заобиколи тези обективни услови€ и въпреки всичко да печели от отглеждането на кози. –азбира се, необходима е и другата сметка, дори и да ги спазва, ще бъдат ли финансовите постъплени€ настина удовлетворителни. «а последното безспорно е нужна и намесата на държавата !

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є