«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 06 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2014 20:17

¬незапното преминаване на новороденото от пасивното интраутеринно развитие към напълно  самосто€телното съществуване във външната среда е един от природните феномени съхран€ващи живота на нашата планета. “ози преход не тр€бва да се разглежда като еднократен акт настъпващ в строго ограничен период от време. “ой е едно постепенно приспособ€ване, означено най-общо като неонатален адаптационен период. —вързан е с последователното УвключванеФ на редица Усп€щиФ до този момент жизнени функции в организма, което прави възможно не само по-нататъшното оцел€ване, но и най-пълноценни растеж и развитие. ѕреходът от вътреутробен към живот във външната среда преминава през първи€ адаптационен период от развитието на новороденото. —пецификата на протичането на тези процеси в гол€ма степен определ€ грижите и първата помощ ко€то тр€ва да се оказва при нужда. — по€вата му на б€л св€т, в организма на новороденото настъпват редица процеси свързани с ц€лостно преустройство в дейността на всички органи и системи.

ѕромени в сърдечно-съдовата система

ѕървата и най-важна особеност е, че кръвообращението на плода се трансформира в кръвообращение на новороденото. “ова е свързано със съществени промени. ќпределени участъци от сърдечно-съдовата система преустанов€ват своето съществуване, а други претърп€ват бързо развитие и функционално активиране. ѕо този начин се осъществ€ва паралелното, но и разделно функциониране на малки€ и големи€ кръг на кръвообращение, а това от сво€ страна гарантира пълно отдел€не на венозната и артериалната кръв и най-добра оксигенаци€ на тъканите. ¬ажна физиологична особеност на сърдечно-съдовата система при новородените е ограничената издържливост при натоварване. ¬ особена сила, това важи за първите часове. ѕулсът е силно учестен, в сравнение с този при възрастни индивиди, кръвното нал€гане е лабилно и променливо.

ƒишане на новороденото

ѕо време на бременността настъпва пълно развитие и т. нар. узр€ване на белите дробове, което обхваща 4 периода. Ѕронхите се изграждат напълно и канализират. ѕрез последни€ период се образуват най-фините разклонени€ Ц алвеолите. ѕоради тази причина той се нарича алвеоларен. ѕри говедото започва от 240-€ ден и завършва непосредствено преди раждането.  ръвоносните съдове около алвеолите изграждат гъста микроскопична мрежа. ¬се още липсва дихателна дейност. — наближаване на раждането най-вътрешната повърхност на алвеолите, които са изпълнени със секрет, се покрива с тънък слузоподобен слой, съдържащ специфично вещество сърфъктант, съставено предимно от фосфолипиди. ѕлодът живее при относително бедна на кислород среда. ¬ъзбудимостта на нервната система е слаба. ќбм€ната на веществата е с нисък интензитет.  онцентраци€та на кислорода в кръвта на плода е по-ниска. —ъщевременно, способността на фетални€ хемоглобин да се свързва с кислорода е по-гол€ма. ќсобености, които подготв€т и спомагат за успешни€ преход към живот във външната среда.

ѕо време на раждането настъпва изгонване на алвеоларни€ секрет посредством притискани€та на гръдни€ кош от движени€та му. “ова се допълва и от резорбци€та му чрез лимфата и кръвоносните съдове при навлизане на въздух след първото вдишване, наличие на остатъчен обем и начало на ритмична вентилаци€.

¬ механизма на възникване на  първото дихателно движение, вземат участие както химичните промени във вътрешната среда така и рефлекторните реакции. ‘акторите стимулиращи дишането на новорденото са външни и вътрешни.  ъм първата група спадат Ц термичните въздействи€ (студ), допир (особено в  областта на устните), светлина, промени в нал€гането, болка вътрешни фактори Ц ниска концентраци€ на кислорода в кръвта и висока на въглеродни€ двуокис.

»звод за практиката

ѕродължителните, многократни и безуспешни опити за разраждане, вод€т до преждевременни дихателни движени€ от страна на плода, още докато той се намира в родилни€ път. “ова би могло да бъде една от причините за задушаване.

ѕървото вдишване е дълоко и обикновено се установ€ва веднага след раждането (10-60 сек.). ¬ повечето случаи нормалното ритмично дишане се предхожда от пауза продължаваща 20-60 сек. Ќормалната честота на дихателните движени€ варира между 25 и 85 в минута. ѕълноценното функциониране на белодробното кръвообращение стимулира белодробното разгъване. ѕри първите дихателни движени€ е необходимо да се постигне равномерна и успешна вентилаци€ на големите и малките алвеоли. –ешаваща рол€ за това е споменати€ вече сърфъктант. “ой предотврат€ва обратното слепване на алвеолите при издишване. јко количеството на сърфъктанта е недостатъчно в определени участъци е възможно да се получи (ателектаза) слепване на белите дробове и емфизем (балониране) в други. —ърфактантът е в достатъчно количество при напълно развит и зр€б б€л дроб. Ћипсата му при преждевремнно родените е причината за настъпване на т. нар. късна асфикси€ (задушаване) завършваща най- често фатално. ¬ъзбудимостта на дихателни€ център зависи още и от неговата зрелост. ”становено е, че при преждевременно раждане, по-р€дко настъпва аспираци€ на околоплодни течности, тъй като в случа€ е необходимо сумарното въздействие на повече дразнители, за да настъпи първоначалното вдишване.

»зводи за практиката

“очното определ€не на срока на бременността и степента на износване на плода не е самоцел, но е от значение при преценка на състо€нието на новороденото. — цел профилактика на късната асфикси€, при опасност от настъпване на преждевременно раждане съществува необходимост от специфично третиране на майката, а така също и на новороденото след това.

“елесно развитие и зр€лост на новороденото

ѕродължителност на бременността, освен видова специфичност, притежава и н€кои индивидуални и породни особености. ¬ кра€ на физиологичната бременост плода е зр€л. јко нормално износен плод се роди необикновено рано или късно, в случа€ се касае за физиологично рано или късно раждане. ѕатологично рано или късно раждане (патологично удължена бременост) се установ€ва посредством наличието на незр€л или преносен плод. ¬реметраенето на бременността сама по себе си не е определ€щ критерий за нормална или патологична продължителност.  ато обективен критерий за определ€не на зрелостта служат конкретни телесни белези. “ака според Grunert and Russe 1993 незрелите телета са малки и с по-нежна структура. Ќормалните и износени телета са изц€ло покрити с добре оформена и развита космена покривка. ƒължината на космите е от съществено значение. “ака в областта на пъпа т€ тр€бва да възлиза на около 2,5-4 см.  ъсите и редки косми в областта на пъпа са типичен белег на незрелост. ќбратно Ц прекалено дългите и къдрави груби косми (които се отдел€т лесно) са признак на Упрезр€лостФ, което не винаги може да се отъждестви с преносеност. ¬ зависимост от степента на зрелост и породата резците са се показали в различна степен. ¬ъв всички случаи тр€бва да са израснали резците на долната челюст. ¬ част от случаите се показват и кучешките зъби. јко зъбните дъги при новороденото не са видими, това означава че се касае за незр€л плод. «а степента на развитие на новородените би могло да се съди и от н€кои кръвни показатели, които са изследват от ветеринарен лекар.

ѕоказател отраз€ващ статуса на новороденото това е и телесното развитие. ’ипотрофи€ е когато теглото на новороденото е под нормата се означава като хипотрофи€, еутрофи€ нормално и хипертрофи€ Ц наднормено тегло. ќтносително е теглото на новороденото изразено в % от теглото на майката. јбсолютното тегло на новороденото зависи от породата, пола, брой на новородени (едноплодни многоплодни)

¬»ƒ 

“≈√Ћќ ¬  √. 

ќ“Ќќ—»“≈ЋЌќ “≈√Ћќ - % 

 ќЌ„≈ 

45-60

8-10

“≈Ћ≈

34-40

7

ј√Ќ≈

3-4,5

6-7

 ќ«Ћ≈

1,3-3

4-8

ѕ–ј—≈Ќ÷≈

1,4-1,7

0,7

 ”„≈Ќ÷≈

0,2-0,6

1-4

 ќ“≈Ќ÷≈

0,084-0,130

3-4

“ерморегулаци€ при новородените

—лед раждането настъпва преместване от една термо-неутрална среда (в матката) към услови€ на по-ниска и/или променлива външна температура. ѕостнаталната продукци€ на топлина в каф€вата мастна тъкан или в мускулите е по-малка при новородени след цезарово сечение. ѕо-термостабилни са тези при навремено захранване в сравнение с недохранване. ‘ебрилната реакци€ при новородени (следствие бактериални инфекции) е редуцирана. “ермонеутралната зона при тази категори€ животни е в по-тесни граници в сравнение с възрастните. —ъществуват големи видови различи€ по отношение на критичните долни граници, въпроси които при нужда тр€бва да се консултират с ветеринарен лекар.

»зводи за практиката

Ќай-у€звими на ниските температури са прасета, н€кои породи агнета, а така също винаги, когато новороденото показва отклонени€ от нормалното си състо€ние Ц намалена жизненост, поднормално тегло, незр€лост. Ќе тр€бва да се очаква, че на възраст 1-2 дни, животните ще повишават вътрешната си температура при инфекции. ѕо-скоро повишената вътрешна температура е свидетелство за прегр€ване Ц лампи, печки или директна слънчева светлина.

»мунитет на новородените.

»звестно, че без адекватна имунна защита съществуването на всеки организъм е обречено. “€ гарантира противодействие срещу различни инфекциозни агенти Ц бактерии, вируси, гъбички и т. н. ¬ пълна сила това важи и за новородените животни. »мунитета се обуслав€ от наличието на фактори за защита, които се намират в кръвта. “е включват антитела (имуноглобулини), н€кои биологично активни вещества, определени клетки и клетъчни реакции. —пособни ли са новородените, като специфична възрастова категори€ да отговор€т в достатъчна степен на различните инфекциозни агенти. ѕървоначално имунната им защита е с майчин произход. “ова се осъществ€ва отчасти посредством плацентарен пренос на антитела и най-вече чрез приема на коластра след раждането. ≈динствено при месо€дните се осъществ€ва трансфер на антитела от майката в плодовете по време на бременността. ƒокато при селскостопанските животни рол€та на коластрата е определ€ща, то при домашните любимци т€ е второстепенна.

«ащо новородените тр€бва да бъдат своевремнно захранени с коластра ? “€ съдържа огромно количество антитела, с произход кръвта на майката. ѕървите порции от не€ са най-богати на защитните фактори, като по-късно те постепенно намал€ват. ƒруга важна особеност е, че макромолекулите на имуноглобулините съдържащи се в коластрата могат да се резорбират и да попаднат в кръвообращението до 16-€ час след раждането. ѕриети по-късно те остават единствено в чревни€ канал и действат локално. » разбира се не тр€бва да се забрав€, мл€кото е източник на енерги€ и хранителни вещества.

»зводи за практиката

ѕодаването на първите порции коластра тр€бва да стане най-късно час след раждането. Ѕиологически по-целесъобразно е, ако в началото малките се хран€т по н€колоко пъти на ден, а не двукратно, както се практикува в н€кои стопанства.  оластрата тр€бва да се подава незабавно след издов€нането, все още топла.

ќрганизмът на новородените също произвежда отделните фактори на имунитета. Ќо това придобива значение едва в по-късните етапи от живота - седмици след раждането. “о е предшествано от спад в имунната защита, за известно време, когато приетите коластрални антитела се разграждат, а собствените все още не са образувани. “ака например телетата притежават най-малка защита между 3 и 8 седмица след раждането.

»звод за практиката Ц втори€т месец представл€ва особено критичен период от живота на телето.

–азглежданите фактори и процеси в най-гол€ма степен определ€т жизнеността (виталитета) на новороденото. “ой представл€ва генетично детерминираната способност на организма да прежив€ва и се развива в околната среда. –азработени са €сни и конкретни схеми за бърза и точна преценка на състо€нието на новороденото, информаци€ за които ще бъде поместена в бъдещи броеве на в. Д√ласът на фермераФ.

ƒоц. ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є