«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Э–µ–і–µ–ї—П, 09 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2014 19:45

√ол€ма част от говедата в нашата страна се отглеждат при екстензивни услови€.  онтактът между двата пола не е избегнат и често женските се заплождат след покриване от мъжки. ѕри това рискът от предаване на специфични заразни болести е много висок. ¬ интерес на истината, в практиката този въпрос е много подценен. Ќикой не би могъл да гарантира, че част от животните у нас, не са носители на такива опасни забол€вани€ като трихомоноза, вибриоза, вирусни инфекции предавани предимно по полов път и причина за безплодие в стадото.

¬ибриозата (кампилобактериоза) е инфекциозно забол€ване, което причин€ва специфичен възпалителен процес на половите органи при говедото, продължително безплодие, аборти и задържане на плацентата при кравите. ѕричисл€ва се към т. нар. покривни инфекции и са застрашени предимно животните, които се осемен€ват естествено. ¬ по-новата литература се означава като кампилобактериоза.

ѕричин€ва се от грам отрицателен микроорганизъм Ц вибрион, означен като Vibrio foetus (Campylobacter fetus venerealis или C. fetus fetus). ¬ нашата страна той е открит през 1950 година от ѕрахов и ѕишев в абортиран говежди фетус. ѕредставл€ва подвижен микроб, който в зависимост от средата в ко€то се развива и размножава, има форма на запета€ или на латинската буква S, на лет€ща чайка или на спирала с 5-15 извивки. ѕричинител€т е снабден на едини€ или на двата си кра€ с камшиче, посредством което се движи праволинейно.

¬ажно е да се знае, че устойчивостта на вибриона в околната среда е слаба. ѕри температура  20 градуса живее в продължение на 20 дни във фуражите, постел€та и водата, при по студено време  6 градуса този период е около месец. ѕри изсушаване обаче загива бързо - за три часа, а при загр€ване до 55∞ за 10 минути. ќбикновените дезинфекциозни средства убиват вибрионите за много кратко време.

ќсвен описани€ вибрион при говедото се срещат още два, които имат второстепенно значение. “е са обитатели на храносмилателната система.

«араз€ването на животните става най-често последством полов акт или при осемен€ване със заразена сперма. ¬ половите органи вибриона се задържа и развива в продължение на поне 10 месеца и се изолира от маточно-влагалищни€ секрет още след трети€ ден от зараз€ването. —поред н€кои автори, зараз€ването на животните става и по неполов път, т. е. чрез обикновен контакт, дори и чрез инфектирана храна и вода. “ова обсто€телство увеличава актуалността и значимостта на забол€ването.

 линични признаци при вибриоза

ћъжки разплодници

ѕри биците вибрионът паразитира и се размножава в лигавицата на препуциума на полови€ член, без да предизвика видими признаци на възпаление. —чита се че оплодителната способност на сперматозоидите на заразените бици не е нарушена. —поред преоблодаващата част от специалистите, самооздрав€ване при биците не настъпва.

∆енски животни

ѕри кравите вибриозата причин€ва безплодие обхващащо гол€ма част от стадото. —поред Wohanka стерилитета се израз€ва в трудно заплождане дори след неколкократно покриване, т. е. увеличава се индекса на осемен€ване. «а да се заплод€т животните са необходими средно 5-6 покривани€ или осемен€вани€.

ƒруг признак е нередовна полова цикличност, когато разгонването е през различни интервали от време, вместо през 19-23 дни, през 26-40 дни и то при 30-60% от животните  ¬ тези случаи се приема, че е възможно да е настъпил ранен аборт.

ƒруг важен признак на вибриозата са абортите. “е настпъват през всички фази на бременността, но най-често между 4-€ и 6-€ месец. —поред н€кои автори обаче прекъването на бременността настъпва предимно през по-ранни етапи 50- 90 дни. ѕон€кога плода се износва нормално. “ой се ражда жив, но нежизненоспособен. ќбикновено аборта или раждането се последват от задържане на плацентата. ѕонеже след зараз€ването им кравите придобиват имунитет, те абортират само веднъж.

ѕри зараз€ване на небременни крави се развива нетежко протичащо възпаление на влагалището и матката, което отшум€ва постепенно след около 2-6 месеца. ¬ъв влагалищната слуз се по€в€ват антитела, което е свидетелство за това, че животните са заразени. —лед оздрав€ване женските придобиват имунитет и заплождането им се нормализира. —поред Ѕродауф от влагалището на заразените, но незаплодени крави по време на разгонването изтича много по-гол€мо количество бистър секрет, отколкото при незаразените животни.

ѕо отношение на протичане на вибриозата в една кравеферма би могло да се направи следното обобщение.

ѕри внас€не на болестта в здраво стопанство, избухва т. нар. остра (акутна) вибриоза. ’арактеризира се с внезапно по€в€ване на безплодие при гол€м брой животни, повторки и аборти. «абол€ват 60-80% от покритите крави. ’арактерна особеност на акутната форма на вибриозата е, че безплодие и аборти настъпват при различни възрастови категории, независимо от това дали са многораждали крави или юници. ќт друга страна, съществува тенденци€, безплодието поспенно да намал€ва, така 3  до 5 месеца, след вноса на болестта, след така наречената първа бур€ настъпва самооздрав€ване и заплождането се нормализира.

—ледва втората хронично-активната форма, при ко€то безплодие и аборт настъпва само при нововключените в разплод, внесените и заупени животни, които н€мат имунитет и са възприемчиви към болестта. –азмерът на безплодието е в т€сна зависимост от бро€ на възприемчивите животни. ѕринципът е следни€ - преболедувалите, тези които имат изграден имунитет реагират положително на пробите за вибриоза, но са здрави, а новите животни реагират отрицателно, но се разбол€ват.

—лед около две години от вноса на инфекци€та вибриозата затихва и преминава в хронично-пасивна форма. ¬ този случай повечето крави реагират положително на пробите за болестта, а новите  животни и юниците реагират отрицателно, въпреки че могат да бъдат покрити от болни бици. ¬сички крави, включително и новите се заплождат редовно, изностват нормално развити и жизнени приплоди. —ъществуват противоречиви становища по отношение на следни€ въпрос - могат ли през този период нововнесените животни да се зараз€т от биците носители ? ¬ъпреки, че в стадото болестта е тотално подтисната в своето протичане, нови избухвани€ са възможни, и то при р€зко намал€ване на имунитета например. ѕо-веро€тно е затихването на болеста през тази пасивна форма, да не изключва реалната опасност от повторната й по€ва сред новите животни.

ƒиагнозата се постав€ от ветеринарен лекар след провеждане на нужните лабораторни изследвани€ на материали взети от съмнителни за забол€ване животни, чрез което се цели да се докаже наличността на причинител€. ƒиагнозата се потвърждава чрез микробиологично, серологично изследване и чрез биологична проба.

Ћекуване

ѕричинител€т на вибриозата при говедото е чувствителен на пеницилин и други антибиотици. ¬етеринарни€т лекар провежда лечение на засегнатите животни, което ще скъси периодът на протичане на болестта, ще доведе до заплождане на €ловите животни и ще предотврати абортите при вече заразените.

ѕрофилактика

Ќай-важното профилактично меропри€тие е провеждането на изкуствено осемен€ване, при което се изплозва материал от проверени по отношение на заразни болести бици.

— профилактична цел в чужбина се прилага и ваксина, като по този начин животните стават устойчиви на инфекци€. ¬аксинаци€та е двукратна през 4-6 седмици през първата година, и една-единствена доза от ваксината вс€ка година след това. “€ тр€бва да се приключи 4 седмици преди включване на животните в разплод. ¬аксината срещу вибриозата често е комбинирана и е насочена също така срещу лептоспирозата. –азбира се, че приложението й се препоръчва при рискови животни, тези които се отглеждат екстензивно и се осемен€ват естествено.

ƒоц. д-р ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є