«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Э–µ–і–µ–ї—П, 09 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2014 19:46

¬ специализираната литература все още се отдава второстепенно значение на гинекологичните болести при юниците, макар че съществуват редица неразрешени проблеми в това отношение. ћного често безплодните юници се лекуват шаблонно, напълно ана≠логично на раждалите крави. ” нас проф. ѕетър ћинчев е провел  редица проучвани€ при сивото софийско говедо и е установил съществени различи€ в етиопатогенезата, клиничните форми и начина на лекуване на безплодието при юниците. “ой см€та, че възникването и разпространението на безплодието при тази възрастова група е обусловено от взаимодействието на различни фактори, специфични за не€ Ц телесно развитие и настъпване на половата зрелост, услови€та на хранене и отглеждане на младите животни, породни особености и др.

„уждите автори посочват сравнително нисък про≠цент на безплодие при юниците вариращ от 4,8 за ƒани€ до 12 за ”нгари€. ѕрез последните години у нас не са извършвани детайлни проучвани€ в тази насока. ѕри проведени изследвани€ от ћинчев в миналото, той посочва че делът на безплодните млади животни е около 25Ч30 %. Ќезависимо от липсата на точна статистика за момента, в нашата практика ние редовно се срещаме с необходимостта да лекуваме безплодни юници, отдавна стигнали сво€та развъдна зрелост, и пред които грози реалната опасност да бъдат бракувани. Ќе е нужно да се изтъкват загубите, които търп€т фермерите от това.

—поред проф. ћинчев, безплодието при юниците протича под формата на анафродизи€ (неразгонване), хронични ендометрити (възпалени€ на матката) и аборти. ƒруги автори обедин€ват последните две форми, тъй като обикновено абортът е предизвикан или последван от възпалителен процес. ’роничните ендометрити при юниците представл€ват най-гол€м интерес както от клинична, така и от икономическа гледна точка. “е нанас€т големи загуби.

—поред същи€ автор, хроничните ендометрити при юниците, като се изключи заразното начало при специфичните инфекции (бруцелоза, трихомоноза, вибриоза и др.) имат две причини Ц естрални€ цикъл и аборта, когато поради проходимостта на маточната шийка най-вътрешни€т слой на матката индиректно ДвлизаФ в контакт с околната среда. ¬ зависимост от механизма на възникването им ћинчев дели ендометритите на две големи групи.

“ези от първата група се установ€нат преди да бъде извършено естествено или изкуствено осемен€ване, съответно при нормален полов цикъл или при недобре изразена полова цикличност (субеструс).

ћного интересни са про€вите на ендометрит у юниците преди да бъдат изкуствено осеменени или покрити. Ќастъпват най-често, когато пубертетът при т€х е подранил (6-14 месец), още преди да са достигнали развъдната си възраст и необходимото телесно развитие. јко такива юници не се осемен€т и се пропуснат н€колко цикъла, за да могат да израстат още, у т€х се по€в€ват признаци на гнойно-катарален ендометрит и те не могат или се заплождат трудно !

ѕричините за възникване на възпаление на матката в тези случаи са дискусионни. —поред н€кои автори, по време на многократните разгонвани€, в матката нахлуват патогенни бактерии, които всъщност са причинителите на ендометрити. «а да се потвърди тази хипотеза, са проведени изследвани€, при които за известен период от време във влагалището на млади животни са постав€ни тампони с различни бактериални причинители. ѕри това опитът да се предизвикат ендометрити е бил безуспешен. —лед проведено осемен€ване всичките животни са се заплодили.

“ези и други проучвани€ показват, че възникването на ендометрити при юни≠ците преди осемен€ването се обуслав€ от много фактори - обща устойчивост на организма, локален имуни≠тет на лигавицата на влагалището, маточната шийка и мат≠ката. ƒруги важни фактори са и отвар€нето и затвар€нето на маточната шийка, видът на маточно-вагинални€т секрет, моментът на настъпване на овулаци€та, функци€та на маточните и ендокринните жлези и др. “р€бва да се има предвид, че маточните жлези при юниците са по-слабо развити и функционират недоста≠тъчно както при естралната, така и през постестралната фаза на полови€ цикъл. Ќаблюдават се също и различи€ в ендокринната функ≠ци€ на фоликула и на жълтото т€ло. ƒисбалансът на хормони в организма би могъл да бъде също причина за възпалителни процеси. «а устойчивостта на ендометриума безспорно важна рол€ игра€т храненето и услови€та на гледане.

–анни€т пубертет би могъл да доведе до задържане на растежа, понеже €йчниковите хормони спомагат за осификаци€та в епифизните хрущ€ли. ћинчев сочи, че при юници с ранен пубертет се наблюдават често смущени€ в екстериора. Ќаред с гонадотропни хормони предни€т д€л на хипофизата отдел€ повече и адренокортикотропен хормон (ј—“Ќ), който предизвиква засилена инкреци€ на андрогенни хормони от надбъбречната жлеза. ѕос≠ледните оказват известно маскулинизиращо вли€ние върху женски€ тип (придобиване вид на мъжко животно)  и   смущени€   в   хормонални€ баланс и заплождане на юницата.

¬тората група са ендометритите след естествено или изкуствено осемен€ване. “е се про€в€ват непосредствено след осемен€ването или известно време след това, след период на покой - вторична анафродизи€.

ѕо€вата на ендометрити при юниците след първото или след неколкократното естествено или изкуствено осемен€ване и трудното им заплождане мнозина автори отдават само на лоша хигиена, неподход€щ момент на осемен€ване, лоша техника, плитко цервикално осемен€ване, неправилно съхран€вана сперма и др. ƒруга причина за възникването им е и ранен аборт. –едица наши автори (ѕрахов, ѕишев,  алев, √еоргиев, —ертев и др.) описват една особена форма на гнойно-катарален ендометрит, който има характер на алергична реакци€. “е се означават още като ендометритни про€ви след осемен€ването !

 линични признаци

«а разлика от раждалите крави юниците, които са засетнати от хронични ендометрити про€ват слабо изразени клинични признаци. ѕоради това, че маточните жлези са все още слабо развити, при възпалителна реакци€ секретът е оскъден, дори и по време на разгонването. ѕри вагинално изследване признаците на еднометрита са изразени слабо и трудно се откриват. ’арактерно е дифузното червено оцвет€ване на влагалищното дъно и вагиналната част на маточната шийка. —екретът е гнойно-слизест, гъст, лепкав. „исто гнойните ендометрити са р€дко срещани. ѕри недостатъчност на жълтото т€ло след заплождане настъпва ранен аборт, най-често между 30-€ и 40-€ ден след осемен€ване. јбортът може да остане и неоткрит външно, но често е последван от наличие на гнойно-катарални (слузести) изтечени€ Ц ендометрит.

Ћекуването на хронични€ ендометрит при юници≠те

ѕредвид анатомо-морфологичните особености на тази възрастова група провеждането на локална терапи€ е трудно и не винаги е възможно. ѕо-целесъобразно е парентералното лекуване със стимулиращи секреци€та на жлезите средства: пилокарпин, хормотонин, акаприн (ћинчев), а също така и различни физиотерапевтични вагинални процедури.

’роничните ендометрити при юниците се поддават по-трудно на лекуване, отколкото при   кравите   веро€тно поради   по-сла≠бата секреторна   реакци€   при   възпалителни€   процес   и   към средствата, които засилват   секреци€та на маточните жлези. ѕо≠ради тези причини е по-добре вниманието да се насочи главно към профилактиката на това страдание, като   се анализират  и пре≠махнат всички фактори, които   го обусл€ват. ѕрието е, че продължителното лекуване на матката преди заплождането, колкото и успешно да е то, води до редица отклонени€ в протичането на бременността, като акцесорна плацента, хидропс на плодните обвивки, аборти и др.

ћинчев е конкретен в своите препоръки. —чита, че най-важното при профилактиката на хро≠ничните ендометрити при юниците е предотврат€ването на преждевременното настъпване на пубертета, което ще редуцира половите цикли преди оплождането чрез намал€ване на разликата между периода на пубертета и този на настъпване на развъдната зр€лост. ¬ тази връзка, най-удачно е диетично хранене на подрастващите женски животни. ћного внимателно тр€бва да се дозира белтъчното съдържание в храната, да се изб€гват различните добавки, които биха могли да доведат до стимулиране на половата функци€. “ова налага задължително консултиране състава на дажбата с ветеринарен лекар. Ќе тр€бва да се забрав€т обаче и други възможни причини за възпалителни процеси на матката, а именно н€кои специфични инфекциозни агенти, които се предават по полов път при естествено осемен€ване (трихомоноза, вибриоза). Ѕорбата в тези случаи е по-трудна и налага въвеждане на по-спецефични мерки. 

ƒоц. ѕламен √еоргиев

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –Э–µ–і–µ–ї—П, 09 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2014 19:52
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є