«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Э–µ–і–µ–ї—П, 09 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2014 19:47

¬секи жив организъм представл€ва една сложна система с вход и изход, равновесието в ко€то се поддържа от балнса между постъпващото и отдаваното в околната среда, под формата най-вече на енерги€. »менно затова природата е създала редица регулаторни механизми, които прав€т възможен живота на нашата зем€. ѕо този начин видовете и организмите оцел€ват. — одомашн€ването на животните още преди хил€ди години настъпват редица промени, които изместват точката на равновесие. „овек изкуствено, под формата на грижи, покрив, защита, предостав€не на храна спомага не само за оцел€ване на своите питомци, но и за това, те да произвеждат желаната животинска продукци€. » точно в тази връзка възниква противоречеие между биологичната целесъобразност и желанието на човек ! —воебразен връх в тази насока са най-високпродуктивните животни ! «а да произвеждат максимално мл€ко кравите се нужда€т от обилно количество енерги€. » така се получава кръговрат Ц енерги€ Ц мл€ко - енерги€ Ц мл€ко......, с една единствена цел Ц доминиране на приходите над разходите в съответното производствено предпри€тие Ц фермата !

ћл€кото - най-големи€ разход на енерги€

—тартът на лактаци€та е непосредствено след отелването. ¬незапно настъпилата пром€на във функци€та на редица органи е съпроводена с производството на максимално количество мл€ко, и то след един двумесечен относителен покой за организма Ц сухостойни€ период. ќказва се обаче, че селектираните по изкуствен начин крави, не могат да набав€т необходимото количество енерги€ чрез обичайната си дажба. Ќещо повече, възвиква един енергиен дефицит, който пон€кога може да се задълбочи и да обхване застрашителни размери, което външно се манифестира с р€зък спад в млечната продуктивност, отслабване, достигащо до кахекси€ и развитие на общо системно забол€ване - клинична кетоза. «а щастие обаче, такива екстремно занемарени случаи са гол€ма р€дкост в практиката. Ќай-често този енергиен дефицит протича в по-лека форма, скрито, което обаче не го прави безопасен. » преодол€ването му не е за ден два. Ќеобходими са поне 6-10 седмици. ≈то защо в началото на лактаци€та, високата млечност би могла да бъде сериозен проблем, особено когато това е свързано с продължителен дефицит на енерги€.

ѕри най-високопродуктивните крави, през първите 2-3 месеца след отелването, енергийните нужди на организма не биха могли да бъдат компенсирани с дажбата.

—ъществуващи€т дефицит оказва своето въздействие върху цели€т организъм. Ќай-потърпевши са черни€т дроб, нервната система, мускулите, сърцето и разбира се репродуктивните органи Ц €йчници, матка.

≈нергиен дефицит и безплодие при кравите

„рез добре проучени и все още не до там разгадани механизми е доказано, че енергийни€т дефицит при млечните крави оказва вредно въздействие върху репродуктивните способности в организма на женските животни.

Ќепосредствено за матката въздействи€та са в н€колко направлени€.  ато първо последствие настъпва нейната забавената инволуци€. ѕри това т€ възстанов€ва по-бавно размерите си след раждане, стената й е отпусната, не реагира при масаж и други стимули. »зпълнена е с течности, които са идеална среда за развитие на микроорганизми. ƒопълнително в се намал€ва имунната устойчивост на матката. “ова прави попадналите в не€ микроорганизми по-агресивни и по опасни ! ѕоради всичките тези причини възнива трудно лечим възпалителен процес, който хронифицира и по-късно става основен фактор за безплодие.  —лед осемен€ване, когато маточната стена е отпусната, сперматозоидите се придвижват по-трудно до €йцеклетката. Ќужен е тонус, и когато той липсва, процентът на безплодните животни допълнитено се увеличава.

Ќормално процесите в €йчниците протичат в следната последователност. ќколо две седмици след отелване в т€х се възстанов€ват цикличните процеси, те отново са функционално активни. “ова е съпроводено първоначално с растеж на фоликули. ѕо време на еструс един от т€х, доминантни€т, овулира в точно определен момент, при което стената му се разкъсва, а в €йцепровода се отдел€ годна за оплождане €йцеклетка. ¬ажна предпоставка за физиологичното протичане на процесите в организма, настъпване на оплождане и нова бременост е осемен€ването или покриване да се извърши непосредствено преди овулаци€т. “ова гарантира навременната срещата между мъжките и женските полови клетки. ѕон€кога се налага пропускане на един или два цикъла, с цел началото на следващата бременност да е след един период на по-дълга почивка за организма.

—ледствие енергийни€т дефицит в организма €йчниковата функци€ се нарушава също. Ќай-честото последствие е настъпване на анеструс. ћинават месеци, а кравата не се разгонва ! Ќай-засегнати са юниците и особено най-млечните животни. — повишаване на продуктивността се увеличава и процентът на нефункциониращите €йчници след отелване. “е остават малки без образувани€ по т€х.

—ледващото отклонение при енергиен дисбаланс е възникване на €йчникови цисти. Ќай-често това настъпва в периода между 4 и 6 седмица след отелване. ѕри това забол€ване, фоликулите в €йчниците не овулират, и не само това, те продължават да нарастват, при което се образуват цисти, в организма се повишава нивото на естрогените, а в матката допълнително се задълбочава съществуващо възпаление. –искът от трайно безплодие е реален.

¬ъншни признаци при €йчникови цисти са следните:

- често разгонване;

- уголем€ване и едематизиране (набъбване) на външни€ полов орган;

- отдел€не на слузест секрет;

ƒругото много често срещано отклонение във функци€та на €йчниците при енергиен дефицит е забавената овулаци€. ¬ тези случаи спукването на фоликула закъсн€ва с един-два дни, нарушава се взаимната свързаност между двата процеса - осемен€ване и отдел€не на €йцеклетката. ћъжките и женските полови клетки се разминават при което не настъпва оплождане. Ћошото е, че при забавена овулаци€ най-често се отдел€т ДостарелиФ некачествени €йцеклетки, обсто€телство, което не може да бъде ДнаваксаноФ чрез повторно осемен€ване, защото годните за оплождане сперматозоиди ще срещнат прехвърлила своето развитие женска полова клетка.

 ак се открива енергийни€т дефицит при кравите ? —ъсто€нието се установ€ва и доказва от ветеринарен лекар !

ѕредразположени са и страдат най-високопродуктивните животни. »зхранването им с непълноценни дажби, кра€т на зимата и ранната пролет, а така също и горещото и сухо л€то са сезоните, когато най-често енергийната обезепеченост е недостатъчна.

ќбективното потвърждаване на енергийни€т дефицит се осъществ€ва посредством изследвани€, които са лесни, евтини и достъпни за практиката. Ќай-сигурно е доказванета на кетотела в урината. ¬ по общ план, увеличаването и им е свидетелство за отрицателен енергиен баланс и кетоза. »зследване на нивото на кръвната захар също дава необходимата инфорамаци€. “о е намалено. —ъдържанието на кръвна захар след раждането е в директна връзка с функци€та на €йчниците т. е. колкото по-малко е то, толкова по-късно се възстанов€ва €йчниковата функци€ след отелването.

ƒокзаването на енергиен дефицит при животните във фермата налага предприемането на определени меропри€ти€:

  1. Ќа първо м€сто е корекци€ на дажбата. Ѕогати на енерги€ са царевицата, меласа, захарно цвекло. ѕри най-високопродуктивните крави може да се добав€т допълнителни енергийни субстанции Ц пропиленгликол, натриев пропионат в периода 2 седмици преди до 12 седмици след отелването.
  2. ¬ъвеждане на индивидуално дозиране на ежедневната дажба, в зависимост от лактационни€ стадий и продуктивността. ¬ модерните ферми това се осъществ€ва чрез дозиране и подаване на фуражите посредством компютър или робот.
  3. ѕо преценка би могло да се извърши медикаментозна индуциране на овулаци€, с определени хормонални препарати. ѕо този начин, ще се гарантира навременната среща между мъжките и женските полови клетки, което ще повиши заплод€емостта.
  4. “ъй като енергийни€т дефицит в организва често се съпровожда от маточно възпаление, особено наложително е навременното лекуване на матката.
  5. ѕрепоръчва се намал€ване на дългите ежедневни преходи, ако съществуват такива. ѕри затворените в помещени€ животни е желателно в дневни€ режим да се включи разходка на чист въздух.

ѕром€ната в дажбата тр€бва да става след съгласуване със съответните специалисти, фирми производителки на фуражи и ветеринарните лекари. Ќеобходимо е да се постигне баланс между заложбите на организма определени от генотипа, реалните услови€ във фермата, микроклимат, фуражна база, технологи€.

”спешното отглеждане на една високомлечна крава е изкуство. «а непросветените в това изкуство, и за тези, които не могат да си го позвол€т по-удачен вариант е стремежът към по-скромни резултати, за постигането на които се заплаща по-ниска цена.

ƒоц. ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є