«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—А—П–і–∞, 22 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2014 16:32

ѕрез последните години едно от нововъведени€та в свиневъдството са гумените подови постелки. ѕриложението им бавно, но сигурно се разшир€ва. —ъщевременно ефекта от употребата им все още е в процес на проучване, дискусии, противоречиви становища.  

ќсновен аргумент в полза на гумените покрити€ е безспорни€ факт, че във всички случаи те са предпочитани от свинете пред твърди€ циментов, чугунен или пластмасов под. » това не се отнас€ единствено за леглата, но така също и за пътеките за придвижване въобще навс€къде, където се намират животните. ∆елани€т и прокламиран ефект е обезпечаване на благополучие и комфорт за животните. “ова се налага от актуалните законови изисквани€ и доминиращото обществено мнение и нагласи. Ќе бива обаче да се забрав€т също така и здравни€ аспект на по-добрите услови€ на живот, което неминуемо води до по-висока продуктивност и ефективност.

ƒали обаче това съвпада с интересите на фермерите. »кономическата целесъобразност налага да се получават най-големи приходи за единица вложени труд и капитал, като се изб€гват възможните конфликти с закон и общество.  огато животните  са в найЦдобро здравословно състо€ние и са подложени на по-малко стрес, те дават най-гол€м прираст. ƒобре известно е, че получаването на желаните постижени€ не би могло да се постигне с минимални инвестиции и капиталовложени€. —ледователно тр€бва да се търси и намира оптимални€ баланс. ¬ъзниква въпросът могат ли гумените подови постелки за свине да се впишат в този изискуем от обсто€телствата баланс гарантиращ конкурентноспособно и ефективно производство в унисон с законовата уредба и обществени очаквани€ ?

¬ √ермани€ непрекъснато се публикуват не само резултати от специализирани научни изследвани€, но и съобщени€ и различни сигнали от практиката свръзани с използването на гумените подови постелки при свинете. — част от т€х ¬и запознаваме, като се базираме на материали публикувани в немски€ печат.

ѕриложението на гумените постелки при свинете е изпитано в по-гол€ма степен при две технологични групи:

- при разплодни свине по време на сервиз периода (от отбиването до заплождането);

- при бременните животни.

Dr. Christina Jais Ц изучава вли€нието на гумените подови покрити€ при групово отглеждане на бременни свине. “€ сподел€ своите впечатлени€ поместени в списание Bayerische Landwirtschaftliche Wochenblatt 29/18.07.2014 ¬ практиката приложение намират следните три системи:

  1. √умени постелки само в леглата. ќбикновено в тези случаи се използват плътните варианти.
  2. √умени постелки снабдени с отвори (шлицове), които освен в леглата се монтират и върху пътеките за придвижване. Ќай-често новите покрити€ се налагат върху стар скаров под, което е и причината те да бъдат с отвори
    pic1
    Ќай-често новите покрити€ се налагат върху стар скаров под, което е и причината те да бъдат с отвори
  3. ќт скоро на пазара се намират тотални гумени покрити€ с и без интегриран наклон.

ќсновното изискване пред гумените постелки е те да са еластични, но същевремнно да са устойчиви на гризане и риене от страна на свинете.

ѕървоначално през 2006-2007 се започва постелки за крави. Ќо те не са защитени и представл€ват своебразен терен и идеална възможност свинете да упражн€ват своите естествени потребности да ри€т, гризат и разкъсват. “ака че въобще не е могло да се говори за н€каква трайност на този вид издели€. Ќовите генерации покрити€ за свине са многослойни и странични€ им ръб в рамките на 5 cm е по-твърд, което играе защитна функци€ против изгризване и разрушаване

pic2

—винете са активни, и винаги търс€т начин да разрушат подлежащите гуми. Ќовите генерации покрити€ за свине са многослойни и странични€ им ръб в рамките на 5 cm е по-твърд, което играе защитна функци€ против изгризване и разрушаване

ƒо този момент безспорно би могло да се обобщи, че по отношение на ползите от гумените постелки те са безалтернативни за леглата. ∆ивотните ги предпочитат във всички случаи !!! 

pic3

√умените постелки са безалтернативни за леглата. ∆ивотните ги предпочитат във всички случаи !!! ¬ърху т€х те се чувстват най-добре.


–езултатите от приложението на шлицовани гумените постелки са обещаващи. — т€х се прав€т изпитани€ в продължение на вече 2,5 години. –азмерите на самите отвори варират и най-често са с 10 cm дължина и широчината 1,5 cm. “ова ги прави доста по-малки от процепите на подлежащата бетонова скара върху ко€то са монтирани. ќтворите представл€ват атрактивна точка за захващане от страна на животните, които се мъчат да дълба€т в т€х. ¬ътрешната част на постелките не е защитена така, както ръба й. ≈то защо т€ представл€ва застрашена област. ¬ крайна сметка не е изключено пространствата около отворите да бъдат успешно атакувани от свинете, което да доведе до нарушаване на подлежащото захващане и структурата на гумата. Ќай-гол€ма опасност от нарушение и увреждане на гумата има в самите клетки, където се залагат фуражите и животните се хран€т. ≈динствено там в продължение на тези 2,5 години се е наложила подм€на на н€кои гумени платна или укрепване на монтираните вече (фиксирането им на допълнителни точки), което е свързано с непредвиден разход на труд.

ƒруг проблем Ц почистването !  огато се използват гумени покрити€ с отвори, процепите им са по-малки в сравнение  с тези при бетонов скаров под, където те възлизат на 15-16%, а при гумата Ц 7-8 % от ц€лата повърхност. “ова ги прави по-трудно преодолимо сито, което е свързано с по-гол€ма замърс€емост, т. е. торът преминава по-трудно и остатъчното му количеството е с 20% повече. ѕоради тази причина два до три пъти в седмицата гледачите изнас€т останалите отпадъци с колички. ¬лагането на повече труд се приема като субективен фактор Ц в едни ферми е повече  в други по-малко.

Ќе се препоръчва монтиране на гумени покрити€ на местата където животните най-много дефекират и уринират .

pic4

ѕри по-ограничен бюджет гумени постелки могат да се монтират единствено в областта на леглата

ѕрекалената влага и замърс€ване ги прав€т нежелано хлъзгави. ∆ивотните са несигурни при придвижване.  ои са най-замърсените площи ? Dr. Christina Jais съобщава, че в областта на покритите пътеки (площите за придвижване под навес), където първоначално са поставени постелките впоследствие се е наложило да бъдат демонтирани. ѕричината за това е, че през зимните месеци повърхността им не може да съхне, те стават хлъзгави. 

ƒискутирани€т вид постелки могат да бъдат спестени също и в клетките, където се подават фуражите. “ам обикновено свинете са по-нервни, Дров€тФ повече, а пон€кога възникват йерархични конфликти и конкуренции - все предпоставки за разрушаване на гумата. ¬сичко това прави движени€та по-некоординирани, не добре осъзнати, което учест€ва хлъзгани€та или попадани€та и ДспъванетоФ на копитата в отворите.

јко в областта на пътеките липсва контакт с бетонов под не може достатъчно да се изтърква копитни€ ръб, което е причина за удължаване на рога с около 1 до 2 cm през периода на бременността. 

Ќ€кой би попитал Ц защо тогава са  монтирани гумените покрити€ в областта на пътеките. ќтговорът е прост ! » свинете, аналогично на кравите, предпочитат и се чувстват по-комфортно върху мека повърхност, не само при лежане, но дори и при придвижването си.

ѕо отношение един друг проблем - копитната травматологи€ Ц €зви, пукнатини възпалени€ и др. ƒо този момент са проведени изследвани€ единствено в групите, в които гумените покрити€ са монтирани в леглата. ¬ тези случаи е отчетено редуциране на страничните драскотини и пукнатини на роговата стена. ¬ момента се проучва ползотворното вли€ние на монтираните и в областта на пътеките гумени постелки. ¬се още не е изследвано, вли€нието им върху неправилната постановка и държане на крайниците.

—ъществува един много сериозен аргумент в полза на гумените легла през студените месеци. «а да се евакуира така нежеланата влага в обора през зимата е нужно по-сериозно проветрение. “ова обаче води до допълнително понижаване на температурата. Ќещо което при бетонен или скаров под допълнително преохлажда животните. — гумените покрити€ може да се направи компромис в това отношение, тъй като подът в областта на леглата е не само по-мек и комфортен, същевременно той изолира и по този начин е по-топъл. ≈то как приложението на гума може да окаже вли€ние върху микроклимат,  в посока подобр€ването му и редуциране на разходите по оптималното му поддържане.

Ѕи могло да се обобщи, че окончателните резултати от приложението на гумени покрити€ с отвори при групово отглеждане на бременни свине е в процес на финална преценка. —ъс сигурност обаче положителното преобладава.

ѕървите впечатлени€ от използването на плътните, затворени гумени покрити€ за ц€лостно покриване на пода са много добри. ¬ тези случаи свинете също прав€т опит да ги Дразрав€тФ, но постелките остават незасегнати, с н€кои малки изключени€ включващи леки набразд€вани€, което не е причина за т€хната подм€на.

Ќ€колко думи и за необходимите инвестиции !

¬ √ермани€ цената на гумените покрити€ възлиза на около 7% от инвестиционните разходи за изграждане на помещението. —ъщевременно да се има предвид, че гумите н€мата този експлоатационен живот като скаров под например. ќт двугодишните наблюдени€ до този момент е установено, че като ц€ло гумите са запазени много добре и че срокът им на експлоатаци€ би бил минимум 5 години. “ова предполага т€хната подм€на през този период от време.

ѕри преценката дали вложени€та за гуми се възвръщат или нещо повече Ц допринас€т за по-гол€ма ефективност във фермата, тр€бва да се има предвид нещо много важно, това с което започнахме, а именно благополучието и комфорта на животните, залегнало все повече като задължително условие в законовата уредба.

ћнозина не без основание са поддръжници на максимата Ц добре гледаните и поставени при оптимални услови€ животни са здрави и реализират в максимална степен сво€ продуктивен и репродуктивен потенциал, нещо което е основна предпоставка за увеличаване на икономичесuата ефективност.

«а написване на насто€щи€ материал са ползвани материали от немското списание Bayerische Landwirtschaftliche Wochenblatt 29/18.07.2014, Sauen liegen lieber weich, с автор Eva Schuster

ƒоц. ѕламен √еоргиев

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –°—А—П–і–∞, 22 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2014 16:37
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є