«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–°—А—П–і–∞, 22 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2014 16:38

 Ќапоследък гумените постелки при отглеждане на бременни свине се използват при опрасените кърмещите свине. ѕри провеждани изследвани€ в √ермани€ детайлно се проучва вли€нието на нововъведението не само върху животните, но и така също и върху ц€лостни€ технологичен процес, с което се цели да се формулират всички ползи и евентуални недостатъци от употребата им.

 ачеството на пода оказва вли€ние върху здравословно и продуктивно състо€ние. »менно в родилното отделение свинете лежат най-продължително и изправ€нето им нер€дко е затруднено. “ам е м€стото, където става тотално преустройството на организма от напреднала бременност към лактаци€, време когато сво€ клинична про€ва намират много забол€вани€ на обм€ната на веществата, опорно-двигателни€ апарат, млечната жлеза и половите органи. ѕрез този период най-често се срещат различни кожни лезии и наран€вани€ при родилките (особено в областта на лопатката и рамото), причинени от твърди€ под. » не на последно м€сто от качеството на подовото покритие зависи здравето на копитата и крайниците (карпални стави) на прасенцата.

Ќовите гумени постелки за свине са конструктивното усъвършенствани Ц те притежават вградена защита против гризане, хапане и риене Ц естествените навици на този вид животни, обсто€телство, което правеше невъзможно приложението им в свиневъдството до скоро.  ”добни, меки, топли, комфортни, предпочитани от животните, те внас€т повече здраве, сигурност и надеждност в свиневъдството.

—ъщевременно обаче редица въпроси остават открити. Ќ€кои практици не са склонни да приемат новите постелки. ћакар и не€сни в аргументаци€та си, те контрират и искат да зна€т защо именно в тази чувствителна производствена област, каквото е родилното отделение се налагат излишни според т€х и скъпо струващи нововъведени€. ѕословичната германска педантичност не пропуска критичните сигнали от практиката.

Ќужно е да се внесе €снота по н€кои спорни пунктове, които са обект на дискусии и нееднородни мени€. «а да може да се отговори точно на възникналите въпроси и мнени€, в държавни€ институт по свиневъдство на провинци€ Ѕаден-¬юртенберг се прав€т сери€ от изпитани€ на приложението на гумени покрити€ в родилните боксове при свине. ÷елта е да се събере практичен опит от използването им Ц като се започне още от монтажа и се премине през почистване и дезинфекци€, въздействие им върху животните и се стигне до т€хната трайност, устойчивост и икономически ефективност.

¬ изпитани€та се използват основно гумени покрити€ с размери 125 х 65 cm и с 3% перфориран участък в задната част, което е съобразено с нормативни изисквани€ (големината на клетката) за отглеждане на свине на провинци€ Ѕаден-¬юртенберг.

pic1

гумената постелка за свинете майки пасват добре на т€хното т€ло

“ова предварително условие прави атрактивно използването на споменатите гумени покрити€, тъй като те могат да бъдат успешно монтирани в досегашните сгради, без да се налага реконструкци€та им.

ќбърнато е внимание на н€колко по-важни пунктове Ц обект на спорове и дискусии

√умени постелки и почистване на боксовете

«а родилните отделени€ хигиената е от особена важност. ≈то защо същите тр€бва да могат да бъдат щателно почиствани и дезинфекцирани. –езонен е въпроса, как тр€бва да бъдат фиксирани гумените постелки, за да могат да бъдат безпреп€тствено почиствани и отдолу. ¬ случа€ не е удачно здравото им фиксиране за зем€та, тъй като при почистване на клетките, под самите гуми достига вода и нечистотии, където се загнездват и остават.  ѕо този начин възникват трайни огнища на инфекци€.

ѕоради тази причина н€кои производители предлагат по-специфичен монтаж. «а разлика от здраво фиксираните гумените покрити€ в помещени€та където се осемен€ват свинете, а така също и  в боксовете за отглеждане на бременни животни, то в родилните клетки постелките са закрепени така, че те са защитени единствено от хлъзгане и изместване. “ова гарантира безпроблемното почистване и дезинфекци€ на подлежащото пространство. «а тази цел самата постелка се надига временно, след което отново се постав€ и л€га в направените жлебове и отвори, нещо което е свързано с допълнително натоварване и разход на труд. √умите от най-ново поколение, защитени от изгризване и увреждане от животните тежат немалко - около 20 кг. –азбира се, не тр€бва да се забрав€ също така, че и останалата част на помещени€та тр€бва да бъде почистена ( когато се спазва принципа всичко пълно-всичко празно).

ћонтажът на гумените покрити€

ћонтажът на гумените постелки е евтин, лесен и бърз. Ќужни са акумулаторна отверка и бормашина и специфични, в зависимост от конкретните услови€ на ферма свъзващи закрепващи елементи. «а вс€ко гумено платно е необходимо да се осигур€т два винта с размери 10 cm дължина и ширина 8 mm, две насрещни (контра) гайки и подложни шайби. ѕоследната е нужна, за да се неутрализира непрекъснати€ натиск който оказват свинете върху гумата и болта. »зползването й предотврат€ва разхлабването на връзките или дори измъкването на винта. Ќ€кои производители предлагат специално оформени подложни шайби, които предотврат€ват наран€ването на млечната жлеза или копитата на свинете. ѕо този начин в услови€та на практиката гумените покрити€ могат да се фиксират на зем€та за 5-10 минути, същото време отнема и подм€ната им, в случай че се налага.

Ќе се препоръчва приложение на други допълнителни щифтове по перифери€та. Ќалагането им би довело до изпъквани€, а вс€ко една неравност е опорна точка при изправ€не на животното или при см€на на позици€та и от там гумата може да се извърне или надигне. “ака че основни€ принцип който тр€бва да се спазва е фиксирането да се осъществ€ва или в средната част на постелката или в двата й диагонални кра€. “ова ще гарантира по-плавни€ преход на постелката към пода .

pic2

‘иксирането на гумената постелка тр€бва да се осъществ€ва или в средната част или в двата й диагонални кра€. “ова ще гарантира по-плавни€ преход на постелката към пода.


ѕодовото покритие Ц проводник или изолатор на топлина

«начението на това качество е дву€ко. ѕри лежането им на пода през горещите летни месеци животните се нужда€т от охлаждане, т. е. добър проводник на топлина. ѕрез студената зима ситуаци€та е обратна Ц предпочитан е надежден изолатор на телесната топлина. ¬ това отношение гумените постелки са сходни с пластмасовите решетки и покрити€, които се използват в продължение на години и напълно противоположни на бетонните подове и чугунените елементи на прилаганите в н€кои случаи скарови решетки. —ъщевременно не тр€бва да се забрав€ и обсто€телството, че гумените покрити€ осигур€ват комфорт и удобство на лежане. » имено тук тр€бва да помисли доколко топли€т комфорт през горещите летни месеци компенсира евентуалното по-при€тно охлаждане на твърди€ под. ѕо отношение студената зима нещата не подлежат на разискване, тъй като тогава гумените покрити€ са безалтернативни.

ѕри проведен опит е установено, че дори и при високи температури от 30∞ — отглежданите върху гумени постелки свине не търс€т допълнително вода, с ко€то да се плискат и мокр€т, с цел да се охлад€т. ѕоведението им наподоб€ва на майките отглеждани върху чугунен под. » това независимо от големината на прасилото и поредността на опрасване. —винете остават чисти и сухи. —ледователно не би могло да се приеме, че през л€тото гумените покрити€ вод€т да нежелано и вредно прегр€ване на организма.

—игурност и стабилност при изправ€не и стоене

–едица животновъди се опас€ват, че гумените покрити€ увеличават хлъзгавостта и намал€т стабилността на свинете при изправ€не и стоене. ѕри направено изследване с бременни свине при придвижването им върху гумени пътеки е установено обаче, че не съществуват основани€ за подобни притеснени€. ¬същност най-гол€м риск от приплъзване съществува, когато пода е влажен и замърсен. ≈то защо при преценка на хлъзгавостта са взети под внимание замърсеността на пода и тази на самите животни.

”величаване на бро€ на смачканите прасенца

Ќ€кои свиневъди съобщават за съществуваща тенденци€ към увеличаване на процента на смачканите прасенца при използване на гумени покрити€ за пода на майките. ѕричината за това се крие в обсто€телството, че малките вместо в специално изграденото за тази цел гнездо, предпочитат да сто€т и да се придвижват върху меките гумени постелки в непосредствена близост до свин€та. “ова е така, защото самите гнезда не са оборудвани правилно, или са недостатъчно темперирани, което ги прави крайно неатрактивни. ≈стесвено, че в тези случаи прасенцата търс€т топлото т€ло на майката. ѕрепоръчва се в практиката това да се контролира, като температурата на гнездата за новородените тр€бва да се измерва редовно с достъпните за тази цел лазерни термометри. √нездото за лежане на прасенцата тр€бва да е най-предпочитаното м€сто. ќтделен е въпроса, че именно за гнездата на малките има пригодени също специални гумени покрити€.

—ъществува и друго обсто€телство свързано с оцел€ване и отлеждане на нороводените. √умата води до леко издигане на т€лото на майката. Ќай-често при бозаене прасенцата използващи горни€ ред млечни комплекси са принудени да стъпват директно на пода, а не върху гумата, тъй като последната е заета изц€ло от широката свин€. ѕо този начин е възможно по-маломерните екземпл€ри да достигат по-трудно горните млечни д€лове, нещо което също тр€бва да се има предвид.

»зводи

√умените покрити€ осигур€в€т необходими€ комфорт за лежане. “е предпазват копита, млечна жлеза, раменна област от увреждани€ и наран€вани€.

Ќе е доказано еднозначно дали това е в крайна сметка води до по-продължителен експлоатационен живот или плодовитост, но би могло да се предполага. —табилността на стоене и изправ€не е подобна на тази при твърд под Ц бетонен, чугунен или пластмасов. ѕравилното монтиране на гумените постелки в родилното гарантира извършване на зъдължителното почистване и дезинфекци€. “ова е свързано с по-гол€м разход на труд.

Ќа пазара са налице евтини варианти на гумени постелки, които обаче н€мат необходимата защита от гризене и захапване. ∆ивотът на тези постелки е много по-къс в сравнение с доста по-скъпите, но защитени варианти и модели. јко се съпостави инвестици€та за закупуване и монтиране на гумени покрити€ с тази необходима за тотална см€на на пода Ц т€ излиза по-евтина, но е с по-краткотрайна експлоатаци€.

pic3

pic4


«а написване на насто€щи€ материал са ползвани материали от немското списание DLZ primus Schwein, Juni 2014, Gumi geben, с автор Eva Maria Goertz, Landesanstalt f?r Schweinezucht - LSZ

ƒоц. ѕламен √еоргиев

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є