«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 02 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2015 20:04

ЋЏ∆Ћ»¬ј Ѕ–≈ћ≈ЌЌќ—“ 

Ћъжливата бременност при кучката представл€ва синдром от клинични признаци включващи Ц развитие на млечната жлеза и отдел€не на мл€ко, правене на гнездо, майчино поведение, защита и грижи за неодушевени предмети от полово зрели женски които не са бременни или не са родили наскоро. ќписано е също така увеличаване на корема и уголем€ване на матката и то при животни. термин Galactorrhea се означава спонтанно развитие на млечнатата жлеза съпроводено със секреци€ Ц от бистър секрет до истинско мл€ко.

Ћъжливата бременност е най-често срещани€ термин служещ за описване на клиничното състо€ние при кучките на на много езици.  ато термин лъжливата бремнност означава удължена лутеалана фаза по време на нефертилен полов цикъл. » все пак, кучките про€вавщи лъжлива бремнност би тр€бвало да се сравн€т по-скоро не с бременни, а с животни намиращи по време на раждане или следродилни€ период и лактаци€. ≈то защо се означава още като Galactorrhea, Lactatio sine graviditate, лъжливо раждане. » в нашата страна обаче гражданственост е придобило пон€тието лъжлива бременност. ѕриема се, че т€ е физиологично състо€ние. «ас€га 64,3 % от здравите кучки редовно, а 7,1 % инцидентно (J?chle 1994). ќпределени животни, са предразположени към лъжлива бременност, при които т€ се среща многократно. —поред н€кои автори лъжливата бременност зас€га почти всички животни и само при н€кои индивиди признаците са силно изразени. «атова по-правилно е да се говори за У клинично про€вена лъжлива бременност Ф или У €вна лъжлива бременност Ф. —чита се, че т€ е атавизъм, запазен по време на еволюционното развитие.

≈тиологи€

–ол€ на прогестерона

ѕреди се е считало, че лъжливата бременност е следствие от свръхпроизводство на прогестерон или продължителното перзистиране на жълтото т€ло. ќт една страна, въздействието на прогестерона върху млечната жлеза е безспорно. “ози хормон спомага за увеличаване на млечната жлеза наблюдавано при лъжливата беремменост. —поред други по-нови схващани€, базирани на индиректни доказателства, лъжливата бременнст настъпва следствие повишената чувствителност към пролактин последвано р€зкото спадане на прогестерона. Ѕи могло да се обобщи, че т€ възниква в отговор:

- на р€зко прекъсване на продължително третиране с прогестерон;

- на спадане нивото на прогестерона;

- на третиране с антигестагени;

- 2 Ц 3 месеца след отшум€ването на еструса - в кра€ на нормални€ диеструс;

- 3-4 дни след диестралната овариохистеректоми€;

- 3-4 дни след прекъсването на екзогенното приложение на прогестерон.

—поменатите промени в нивото на жълтотелни€ хормон наподоб€ват динамиката му непосредствено преди или по време на раждането.

Ќ€кои считат, че при половите цикли които при които не се установ€ват признаци на лъжлива бременност спаданенто на прогестерона е по-бавно. «а съжаление промените в нивото на прогестерона по време на генезиса на спонтанната лъжлива бременност не са установени. ¬се пак р€зкото спадане в нивото на прогестерона не е абсолютно задължително да бъде свързано  с последващо възникване на лъжлива бременност. ¬ едно изследване след 11 овариохистеректомии само в 4 случа€ са се развили признаци на лъжлива бремнност и то такива, които съгласно анамнезата в миналото са имали също.

Ћутеалната фаза при бременни и небременни кучки е приблизително с еднаква продължителност Ц два месеца. ѕо принцип не съществуват различи в стойностите на прогестерона при бременни и небременни кучки. “ака също не съществуват разлики в стойностите на прогестерона при кучки развили в последствие €вна или скрита лъжлива бременност.

—падането на прогестерона в кра€ на лутеалната фаза се съпровожда с увеличаване на стойностите на естрогените и пролактина, а това води до допълнително развитие на млечната жлеза. ѕри 4 кучки  с клиничен хипотироидизъм е установена Galactorrhea, най-веро€тно като резултат от повишено отдел€не на thyrotropin-releasing hormone, което от сво€ страна да стимулира отдел€нето на пролактин. –азбира се при тези кучки не би могло да бъде изключени и развитието на нормална лъжлива бременност.

ќсновна рол€ за възникване на лъжливата бременност играе Ц УпролактинаФ. ¬ това отношение обаче съществуват редица неиз€снени въпроси. ѕролактинът се отдел€ от ацидофилните клетки от предни€ д€л на хипофизата и е под въздействие на различни контролни фактори. ѕри кучката пролактинът има лутеотропно действие. Ќормално нивата му се увеличават между 20 и 90 ден при небременен полов цикъл. —ъществуват обратно-пропорционални взаимоотношени€ между концентрациите на пролактина и прогестерона между 40-€ и 90-€ ден. Ќе е сигурно дали при лъжлива бременност нивото на пролактина е увеличено в сравнение със състо€ни€, при които не се установ€ва т€. ѕри бозайниците пролактинът стимулира развитието на млечната жлеза - през пубертета, по време на лактогенезата и по време на лактаци€та. ƒруги хормони като естрогените също биха могли да игра€т рол€. ѕозитивно корелаци€ между пролактина и естрогените е била намерена при н€кои кучки.

—ъществуват противоречиви данни по отношение съществуваща корелаци€ между нивата на пролактина и възникването на лъжливата бременност. ¬се още открити сто€т въпросите дали само увеличената концентраци€ или повишената чувствителност на различни тъкани и органи към пролактина е причина за възникването на лъжливата бременност. Ќ€колко публикации докладват за различи€ в нивата на пролактин между пациентите с €вна лъжлива бременност и пациенти които не са били лъжливобременни, докато при други такива разлики не се установ€ват. јко абсолютните концентрации на циркулиращи€ пролактин не обуслав€т на вс€ка цена лъжлива бременност, би тр€бвало да се дискутира повишената периферната чевствителност. —ледователно по-важна е чувствителността към пролактина. Ќе е доказано еднозначно, кое определ€ тази чувствителност ?  ѕоради тази причина не известно какво точно ниво пролактин отключва признаците на лъжлива бремнност. “ова е в унисон с находката при н€кои жени Ц не съществува корелаци€ между типичните признаци касаещи хиперпролактинеми€ и действителното ниво на пролактина. ¬ проведени изследвани€ е установен изненадващи€ факт, че молекулната хетероложнаст в структурата на пролактина, е свързано с различна биологична активност, асоцирано с вариращата молекулна структура на хормона. ѕри кучета този факт е установен при животни намиращи се в диеструс (метеструс). “ака на базата на различи€ в билогичната активност и имунореактивността на кучешни€ пролактин би магло да съществува несъответствие в установени€ посредством различини бионализи пролактин и действителните му нива. “ези интересни въпроси би тр€бвало да намер€т сво€ отговор, което да отвори нов път за клинични и молекул€рните изследвани€ за определ€не на молекулната база детерминираща лъжливата бременнст при кучката.

ѕри кучката пролактинът играе рол€ за възникване и поддържане майчиното поведение, включително подготовката преди раждане и грижите за новородените след това, поведение, което очевидно съвпада с това по време на лъжливата бременност.

ѕри котките лъжлива бременност настъпва след овулаторни, но стерилни полови цикли. «а клиничната из€ва на това състо€ние отключваща рол€ има контактът с новородени !

—ъществуват непубликувани данни, според които протичането на лъжливата бременност би могло да бъде повли€но от възрастта,  брой на раждани€та и т.н. ¬ъзрастови вариации, най-често се срещат при по-напреднала възраст. ¬ 17 , 9 % от случаите се зас€гат животни след първи€ еструс. 7% от кучките не показват лъжлива бременност до 4-та си година. ’ранителни€ режим също играе важна рол€.

—поред болшинството от авторите лъжливата бременност не предразполага кучките към репродуктивни болести, не е  свързана с нерегулиран полов цикъл или скъс€ване или удължаване на лутеалната фаза. —поред направени отделни проучвани€ и изследвани€ обаче, съществува зависимост между лъжливата бременност и настъпили по-късни репродуктивни проблеми. ¬ъпреки, че не е е доказано, н€кои автори допускат, че пролактинът играе рол€ за възникването на мамарните новообразовани€. ѕо-скоро въздействието му е индиректно и се об€сн€ва с механичното разшир€ване на млечната жлеза и натрупването на канцерогенни продукти в мамарните ацини образувани следствие задържането на мл€ко. Ѕро€ на пролактиновите рецептори в мамарната тъкан при доброкачествени тумори не е по-висок.

ћлечната жлеза произвежда мл€ко чрез интра-ациннна и интраканикуларна секреци€. ћлечната секреци€ при лъжливата бременност не е точно същата както при нормалната лактаци€. —ъществуват различи€ в протеинни€ състав.  

‘изиологи€та на майчиното поведение включва: вагинално-цервикално стимулиране, отдел€не на окситоцин чрез активиране на центрове в хипоталамуса.  летките на тези центрове имат аферентните спинални нерви свързани с хипоталамуса. “ези клетки в хипоталамуса притежават аксони  достигащи до неврохипофизата, а от там в перифераната кръв. ќстаналата част достига до други мозъчни центрове - обон€телни€ център Ц механизъм, чрез който окситоцинът стимулира освобождаването на моноамини.падането на естрогените и прогестерона както и увеличаването на пролактина и цервикалните стимулации също генерират майчино поведение. –ол€та на новородените е определ€ща. “е са с малки размери, мокри зацапани с околоплодни течности, миризмата им е типична. ќкситоцинът бива:

- екстрацеребрален окситоцин Ц вли€ние върху настъпването на раждането, и млекоотдел€нето.

- интрацеребрален окситоцин Ц биологично му действие е в рамките на ÷Ќ—. “ук той се разглежда като невромедиатор, отговорен за комуникаци€та между индивидите в една общност

 линика

ƒиагнозата на лъжливата бременност се основава на клиничното изследване и проведен ултразвуков контрол. ¬ началото т€ започва с безпокойство, намалена активност, правене на гнездо, агреси€, близане в областа на корема, майчино поведение към неодушевени предмети. ѕо-късно кучките показват клинични признаци, като увеличаване на теглото, обема на млечната жлеза, настъпва и млекоотдел€не. Ќай-често се зас€гат каудалните четвъртини на млечната жлеза. ¬ н€кои случаи се наблюдават абдоминални контракции, наподоб€ващи раждане. ѕо-р€дко срещани признаци са повръщане, увеличаване на корема, мускулни контракции, диари€, полиури€, полидипси€, полифаги€. 

 ато усложнени€ настъпват: тежко протичащи маситити, по-р€дко срещани са мамарните дерматити. јко не настъп€т посочените компликации, признаците на лъжлива бременност отшум€ват обикновенно за около 2 до 4 седмици. ѕри постав€не на диагнозата задължително тр€бва да се изключи нормална бременност и следродилен период. —топанинът би могъл да е пропуснал покриването. ¬ определени случаи състо€нието тр€бва да се отдифернцира от пиометра и аборт. Ћъжливата бременност би могла да се съпътствува от други репродуктивни и нерепродуктивни проблеми, което прави диагнозата по-трудна. јко лактаци€та продължи повече от 3-6 седмици би тр€бвало да се мисли за други страдани€. Ќапример първични€ хипотироидизъм, забол€ване срещано при кучките е асоцирано с хиперпролактинеми€ при н€кои жени. ѕо вс€ка веро€тност компенсаторното увеличаване на тиротропин освобождаващи€ хормон стимулира отдел€нето на тиротропин и пролактин. ƒруги често срещани случаи на хиперпролактинеми€ при други видове животни също тр€бва да се имат предвид. ѕримери в това отношение са питуитарен микроаденом, чернодробни или бъбречни забол€вани€, приложение на стероиди или на психоседативни средства. 

–азвой и лекуване

 ато се има предвид, че лъжливата бременност е едно типично саморегулиращо състо€ние, общоприето становище е, че леките случаи не се нужда€т от лекуване, освен в н€кои случаи майчиното поведение. ѕон€кога се използува специална €ка, за да се ограничи близането  в областта на млечената жлеза. Ѕлизането, издо€ването или използуването на компреси са потенциални стимули на лактаци€та тр€бва да се изб€гват. ѕри нормална бъбречна функци€ е наложително силно ограничаване на течностите (при запазено общо състо€ние). Ќ€кои автори препоръчват прилагане на редуващи се топли и студени компреси, а други ги отричат. —обствениците в никакъв случай не тр€бва да до€т мл€кото. ѕри силна нервна възбуда се препоръчват транквиланти Ц диазепам. ѕриложението на ацепромазин и бутерофенон е противопоказано, тъй като те са антагонисти на допамина, който е инихибитор на пролактина. ѕри умерени и по-тежки случаи на лъжлива бремнност е необходим да се проведе  терапи€ с цел изб€гване на усложнени€ и поради възможното развитие на мамарни тумори впоследствие при чести рецидиви.

ћедикаментозна терапи€

”потреба на стероидни хормони —траничните и нежелани ефекти превишават ползата от тези препарати. Ќормално стероидите са необходими за мамарното развитие, но в големи дози са вредни.

—интетични аналози на прогестерона ћегестролацетат Ц в н€кои страни това е единствено средство за регистрирано за лечение на лъжливата бременност  (—јў) Ц синтетичен прогестерон Ц ограничава възникването и развитието на признаците на лъжлива бременност. ѕрилага се в доза 2,5 mg/kg на ден орално за 8 дни. —ранични действи€ и противопоказани€: увеличаване на апетита, пром€на в апетита, рецидив след прекъсване на терапи€та, да не се прилага при беззахарен диабет, мамарна неоплази€ или при бременност, тъй като води до маскулинизаци€ на женските фетуси. ѕродължителната и повторната употреба може да доведе до развитие на ендометриална хиперплази€ и пиометра  (ƒруги прогестини:медроксипрогестерон ацетат, хидроксипрогестеронацетат и пролигестон). ѕоради страничните действи€ на гестагените те не се прилагат. 

јндрогени Ц вод€т до намал€ване на признаците на лъжлива бременност. ѕрепарат от тази група е тестостерон пропионат (миболерон). ѕриложението му обаче е свързано със  странични действи€ хипертрофи€ на клитора, вагинални изтечени€, непри€тна миризма от т€лото. јндрогените са противопоказани при бременни, тъй като вод€т да раждане на приплоди с вродени дефекти.

ѕрилаганите в миналото естрогени (диетилстилбестрол, естрадиол бензоат или естрадиолципионат) за терапи€ на лъжлива бременнст понасто€щем категорично не се препоръчват. “е имат много странични ефекти - маточна и вагинална хипертрофи€, кървави изтечени€, хеморагии, продължителна сексуална възбуда и пиометра.

Ќай-широко приложение при лъжлива бременност намират антрипролактиновите средства. Ќамал€ването на този хормон в организма води до бързо преустанов€ване на млечната секреци€ и обратно развитие на млечната жлеза. ѕролактиновата секреци€ се стимулира от серотонина и се инхибира от допамина.

“ерапи€ подтискаща пролактина 

ƒопаминови агонисти Ц инхибирането на пролактиновата секреци€ от ерготиновите алкалоиди представл€ва революци€ в лекуването на лъжливата бременнст. —екреци€та на пролактин от хипофизата е под въздействие на хипоталамуса Ц по точно от директното действие на допамина, който е най-големи€ пролактин инхибиращ фактор (PIF). “ази инхибици€ би могло да се модулира индиректно от серотонина, който подтиска допаминовото освобождаване и води до увеличаване на пролактина. ƒопълнително отдел€ните от хипоталамуса три-пептиди Ц tirеotropin releasing hormone (TRH), предизвиква освобождаването на пролактин както и освобождаване на  тиреотропен хормон (TSH).

Ќай често използувани средства от тази група са допаминовите агонисти Ц бромокриптин и каберголин, имащи директно въздействие върху D-2 допаминовите рецептори намиращи се в лактотрофните клетки в аденохипофизата. ¬ъздействието върху D-2 допаминовите рецептори има еметичен ефект (повръщане); подтиска пролактиновата инкреци€, както и стомашно-чревната моторика. 

Ѕ–ќћќ –»ѕ“»Ќ Ц (ParlodelЃ) е за хуманна употреба. ¬ъпреки това от 1980, предимно с експериментални цели се прилага и във ветерината медицина. Ќа базата на многото проведени опити с него се препоръчва оралната му доза да е от 10 до 1000 µg/kg на ден (най-добре 30 µg/kg p.o дневно за 16 дена). »ма кратък полуживот (± 4-6 часа). ѕоради тази причина тр€бва да се прилага два пъти дневно за по-добър ефект. Ѕромокритина има активност и по отношение на  GABA, серотониновите  и адренергичните рецептори и поради тази причина е по-малко специфичен в сравнение с каберголина. «а разлика от каберголина, бромокритна преминава кръвно-мозъчната бариера и по този начин би могъл да стимулира други мозъчни центрове (освен хипоталамусните). ѕовръщането е резултат от стимулирането на хипоталамусни€ повръщателен център. ¬ повечето случаи терапевтичните дози и тези предизвикващи повръщане са близки 13-20 µg/kg. ќсвен повръщане се наблюдава анорекси€, депреси€ и други поведенчиски промени. ѕо време на курса на лечение страничните ефекти намал€ват. «атова той би магъл да се прилага в началото в малки, след това в увеличаващи се дози. «а намал€ване на страничните ефекти би магла да се прилага атропин. ¬нимание  да не се комбинира с централни блокери на допамина ! “аблетките в търговската мрежа са от 2,5 mg. »зисква се точно дозиране.

 јЅ≈–√ќЋ»Ќ Ц по-гол€ма биоактвност, супресираща D-2 рецепторите специфичност, по-продължително действие в сравнение с бромокриптина. Ќеговата активност е по-гол€ма от използуваните в хуманната медицина аналози като Ц терголиди и лизориди и приблизително еднаква с перголидите. Ѕи могъл да сеприлага с ефект един път дневно. ¬ много по-малка степен преминавма кръвномозъчната бариера и следователно има много по-малки странични действи€ Ц като централен еметичен ефект например. ƒозата предизвикваща повръщане в 50% от случаите надвишава 4 пъти терапевтичната.  аберголина (GalastopЃ) се предлага в много европейски страни Ц 5 µg/kg дневно за 5-10 дни вътрешно.

¬ъв връзка с удълженото действие, каберголина остава свързан с хипофизните рецептори и по този начин има остатъчна ефективност за 2 или повече дни след преустанов€ването на терапи€та. ¬ —еверна јмерика, както и в Ѕългари€ каберголина е единствено за хуманна употреба (DostinexЃ).

ћетергорлин (Metergoline) Ц антисеротониново ветеринарно лекарство предлагано в ≈вропа и н€кои страни на Ћатинска јмерика (ContralacЃ). »ма допаминергичен ефект и така подтиска пролактиновата секреци€, приложен във високи дози. »ма къс полуживот Ц прилага се два пъти дневно, орално в доза 0,1 mg/kg за 8-10 дена. ѕредизвиква анекси€, агресивност, превъзбуждане, лаене Ц странични ефекти, следствие на неговите антисеротонинови ефекти.

— превантивен ефект се прилага кастраци€та, най-добре по време на анеструса.

јнестези€ при цезарово сечение на кучка и котка

ѕо сво€та същност, вс€ко бременно животно е уникално и като индивид и като биологично €вление. ¬ още по-гол€ма степен това се отнас€ за момента, когато настъпва раждането. „есто запазването не само на майката, но и съхран€ването на новородените е най-първостепенна задача сто€ща пред практикуващи€ ветеринарен лекар. «адача с два аспекта Ц хуманен и икономически.

»звестно е, че при н€кои породи кучета приложението на цазорово сечение е единствени€ метод за разраждане.

ќперативното акушерство е свързано с болка. ¬ близкото минало, при цезарово сечение се прилагаше единствено локална анестези€ Ц новокаин в областта на разреза, както и интраперитонеално обливане на матката. » тъй като точно в този най-важен момент, природата е дарила родилката с ДизвънреднатаФ способност да понас€ болка, високото кръвно нал€гане, обуслав€що най-добра перфузи€ на тъканите и отлично обезпечаване на фетусите с кислород без добавка на ДнаркотикФ, гарантираше разраждането на живи и силни приплоди. »зключително р€дко новородените не уцел€ваха и то предимно в случаите, когато смъртта им беше вече предопределена в майчината утроба (асфикси€), следствие екстремно забав€не на раждането. Ќо уви времето си върви, цивилизаци€та прогресира в своето развитие, с това и оказваната ветеринарномедицинска помощ.

» тъй като болката тр€бва да бъде подтискана, при оперативна акушерска помощ, приложение намират различни анестезиологични схеми. ќказва се обаче, че по-гол€мата част от рутинните методи за въвеждане и поддържане на обща анестези€, въздействат крайно негативно върху виталитета и прежив€емостта на новородените кученца и котки. Ќер€дко операци€та протича перфектно, но вместо да скимт€т и да извършват активни движени€, след евакуаци€та им от матката, кученцата сп€т дълбок сън, сън от който н€ма събуждане.

»злишно е да се споменава, че в определени случаи, тогава когато собствениците на животните не държат на поколението, загиването му не се разглежда като едно фатално събитие. Ќапротив ! ќтделно тр€бва да се гледа на етични€ аспект при едно такова разрешение на проблема Ц нежелани кученца и котенца. ¬ никакъв случай, то не може да бъде гузно извинение за безхаберието на стопаните.

Ќапълно противоположна е ситуаци€та, когато приплодите са с много висока финансова стойност ! —мъртта на новородените е крайно негативно събитие за всички !

–азбира се от наша, човешка гледна точка, мнението на животните не се иска и едва ли има стойност ! Ќо не това е задачата на насто€щи€ материал.....

Ќа вашето внимание предлагам едно кратко обобщение на основните методи на анестези€, предпочитаните и препоръчвани средства и активно действащи вещества, както и най-удачните схеми за провеждане на анестези€ при извършване на цезарово сечение при кучката и котката, тогава когато е доказано, че плодовете все още са живи, с големи шансове да оцеле€т. –азбира се целесъобразността на един такъв анестезиологичен план е безспорна, дори и когато платената за него цена е по-висока. ¬същност, н€ма нищо трудно. ¬ажното е да се зна€т н€колко важни принципа, както и безвредните за плодовете анестетици !

»зползваните литературни източници представл€ват публикации в реномирани световни издани€ предимно от последните години.

÷езарово сечение Ц анестези€ Ц основни принципи

 • ѕървоначално се препоръчва оксигенаци€

 • ѕриложение на субстанции с възможно най-къса продължителност на действие и безвредни за фетусите

 • —редства за които има антидоти

 • Ќамал€ване до максимум дозата на анестетика и времето на въздействие

 • ‘луидна терапи€ за поддържане на високо кръвно нал€гане и запазване на маточната перфузи€

ќграничен достъп

ѕри бременните животни съществуват специфични и уникални особености, които налагат по-специална схема за анестези€ при извършване на цезарово сечение.

Ѕременните животни имат:

- намален белодробен обем

- ограничен функционален резидуален (остатъчен) капацитет на белите дробове

- увеличена консумаци€ на кислород (Pascoe and Moon 2001) 

- склонност към недостатъчно артериално насищане с кислород и белодробна ателектаза.

“е са чувствителни по отношение инхалационните анестетици.

ќбемът на плазмата и сърдечни€ дебит при бременни кучки и котки са увеличени, а кръвното нал€гане е по-ниско. ѕри бременните животни езофагеални€ тонус е намален, а нал€гането в стомаха е увеличено. “ова повишава склонността към регургитаци€.

ѕреди оперативната намеса се препоръчва извършване на оксигениране,  ендотрахеални€ тубус тр€бва да се постав€ своевременно, а по време на манипулаци€та интравенозната инфузи€ на електролити е задължителна.  

¬секи анестетик прилаган при кучката достига и до фетусите, тъй като вс€ко химическо вещество, което преминава през кръвно-мозъчната бариера, прониква и през плацентарната такава (Pascoe and Moon 2001).

—ъществуват определени принципи, които тр€бва да се спазват при анестези€ по време на оперативна акушерска намеса.

 оличеството на анестетика тр€бва да е възможно най-малко. ѕредпочита се приложение на субстанции с много къс период на действие, както и такива за които съществуват специфични антагонисти. ѕродължителността на подаване на инхалационни€ анестетик тр€бва да се съкрати до минимум.

јнестезиологичен протокол (план)

Ќай-важните компоненти на анестезиологични€ план при раждащи животни са времето (интервалите до въвеждането в анестези€ и от въвеждането до разраждането на всички приплоди), запазване на маточната перфузи€ (кръвоснабд€ване) и възможността за бързо неутрализиране на анестетиците при новородените.

 олкото за по-къс интервал от време фетусите са подложени на въздействието на анестетика, толкова по-бързо биха могли да бъдат неутрализирани и н€кои от негативните му ефекти (т. е. да им се противодейства).

¬ажно изискване Ц преди операци€та тр€бва да се действа бързо !

«абавеното въвеждане в анестези€ и забавеното евакуиране на новородените е предпоставка за увеличаване на феталната хипокси€  и депреси€.

—пособността на майката да се грижи за своите малки през следоперативни€ период е от съществено значение. ѕродължаващата през следоперативни€ период седаци€ води до потиснатост, дезориентаци€, забав€не на движени€та и намал€ване на майчини€ инстинкт и грижи.

“р€бва да се има предвид и обсто€телството, че е възможно непосредствено преди операци€та, родилката да е приела храна или част плацентата (при вече започнало нормално раждане). “ова налага незабавна и най-ранна интубаци€, за да се предотврати аспираци€та (Barber J 2003).

јнестетици и приложението им

Ќе съществува такъв анестизиологичен план и средства, които да са най-удачни едновременно както за майката така и за новородените. —ледователно изборът е предвид обективното състо€ние на фетусите и след дискуси€ със собственика Ц в каква степен е приемлив риска за новородените !

Ќедопустима е употребата на следните средства:

- алфа-2-агонистите (ксилазин, метдетомидин), кетамин, тиобарбитурати (тиопентал, тиамилал), също така халотан и метоксифлуран (Moon et al. 2000; Moon-Massat and Erb 2002).

Ќежелателно е приложението на:

- производни на фенотиазина (ацепромацин), бензодиазепините (диазепам); изофлуран

Ќеинхалационни анестетици

ќпиоидите са най-доброто противоболково средство за майката. ћакар че имат известно депресивно въздействие върху плодовете, те бързо се неутрализират и обезвреждат от новородените.

ѕриложението на опиодите с удължено действие преди евакуиране на новородените тр€бва да бъде изб€гвано, тъй като действието им би продължило и след намал€ване (преустанов€ване) на антидотната активност на налоксона (в случай, че по-късно се прилага такъв). ѕоради тази причина, кратко действащите опиоиди се използват първоначално, а тези с удължено действие могат да се прилагат за подтискане на постоперативната болка (Mathews 2005).

ѕогледнато в по-широк план съществуват противоположни схващани€ относно провеждането на премедикаци€. ”потребата на опиоди (напр. фентанил) е за предпочитане в сравнение с фенотиазините (ацепромазин). ѕредставителите от първата група вод€т да седаци€ и аналгези€, а предимството им пред фенотиазините е по-краткото действие, наличие на антидоти и минимално увреждащо въздействие върху фетусите (Ryan et Wagner 2006). «абавеното и непълно чернодробно метаболизиране на  ацепромазина при новородените е причина за пролонгираното му елиминиране от организма. «атова по възможност това съединение не тр€бва да се използва за премедикаци€ при извършване на цезарово сечение.  огато е необходима допълнителна седаци€ биха могли да се използват и бензодиазепините, но рискът в тези случи също е много висок ! јнтихолинергичните средства спомагат за увеличаване на сърдечни€ дебит и по този начин биха могли да подобр€т прежив€емостта на новородените.

ѕропофолът е на-подход€що средство за въвеждане в анестези€ при раждащи пациенти.  ратката му продължителност на действие се дължи най-вече на бързото му преразпределение извън ÷Ќ—. ќсвен това, при употребата му, новородените са способни да се възстанов€ват много бързо, независимо от ограничени€ им хепатален и ренален клирънс. ѕоради бързото му чернодробно метаболизиране елиминирането му от организма е значително по-бързо, в сравнение с това на барбитуратите. ѕри последните много често настъпва смърт на фетусите или забав€не на рефлексите след раждане (Funquist et al. 1997, Gaudet and Kicheli 1985). ѕропофолът преминава през плацентарната бариера и концентраци€та му в умбиликалната вена възлиза на 13% от концентраци€та му в майчината кръв. 

ѕовторното му приложение за удължаване на анестези€та тр€бва да се изб€гва, поради неспособност на новородените да метаболизират полученото сборно количество анестетик (Funquist et al. 1997, Sa?nchez-Alcaraz et al. 1998).

»нхалационни анестетици

»нхалационните анестетици преминават плацентарната бариера по-бързо и биха могли да оказват продължителен респираторно депресиращ ефект върху фетусите Ryan and Wagner 2006).

“ъй като те се елиминират най-вече чрез дишането (изофлуран, севофлурана), осбождаването от тези анестетици на новородени, които не извършват дихателни движени€ е трудно и забавено.

јко те се използват преди евакуаци€та на новородените, е препоръително експозици€та на фетусите към инхалационните анестетицш да бъде по възможност най-кратка. ¬ тези случаи се препоръчва масковото въвеждане на анестетика (Pascoe and Moon 2001). ѕри новородените тр€бва да бъде осъществена ефективна кардиопулмонална  реанимаци€ с цел улесн€ване на елиминирането (отдел€нето) на тези съединени€.

’алогенните субстанции, като изофлуран се използват най-вече като анестетици за поддържане на наркозата. “е предизвикват релаксаци€ на матката, което олесн€ва манипулациите свързани с отвар€нето й и изваждането на новородените. ѕриложението на изофлуран увеличава шанса, по време на самото раждане новородените да издават звуци. —поред Moon et al. (2000) комбинирането на пропофол и изофлуран дава добри перспективи за прежив€ване на новородените.

ѕриложението на метоксифлуран (употребата му в н€кои европейски страни е ограничена във ветеринарната медицина)  е свързано с много висок риск. ѕо отношение на севофлурана, рисковете за фетусите и новородените са толкова минимални, че дори биха могли да бъдат пренебрегнати.

¬ъвеждането в наркоза посредством инхалаци€ на газове чрез маска предостав€ предимството, че фетусите ще бъдат подложени на въздействието на анестетик, чийто елиминиране от организма се осъществ€ва посредством дихателните движени€. “ази потенциална полза би могла да бъде неутрализирана (компенсирана) от ендогенните катехоламини, отделени при необходимата принудителна фиксаци€ на родилката (Gilroy et al., 1986).

Ћокална анестези€

ѕрилага се в областта на разреза, като допълнение на общата анестези€ и за да намали постоперативната болка. «а да не се губи излишно време, т€ тр€бва да се извършва още докато животните се подготв€т за оперативна намеса, така че времето до евакуаци€та на плодовете да не се удължава.

≈пидурална анестези€

≈пидуралната анестези€ намира широко приложение в хуманната медицина, което гарантира минимален риск за новороденото, произтичащ от анестези€та. ѕри проведени изследвани€ при кучката е установено също, че самосто€телното приложение на лидокаин или комбинирането му с опиоиди почти не оказва вредно въздействие (респираторно и неврологично) върху новородените кученца и по този начин гарантира най-добри шансове за прежив€ване (Luna et al. 2004).

—ъществуват две възможности за приложение на епидуралната анестези€. ¬ първи€т случай, епидуралната анестези€ представл€ва основната съставна част на схемата за обезбол€ване. √лавното предимство на този избор е, че той не налага приложение на системно действащи средства (Funquist et al. 1997).

ѕриема се, че значението на недостатъците е второстепенно. Ўансът за оцел€ване на новородените в гол€ма степен зависи от майчините грижи. ¬ тази връзка не се препоръчва епидуралното инжектиране на дълго действащи локални анестетици, които ограничават движението на родилката през следоперативни€ период. ќсвен всичко друго, това би могло да стресира женската и да окаже допълнително негативно въздействие върху способностите й да се грижи за малките. ¬ особена сила това важи за първескините. ≈пидуралната анестези€ би могла да доведе до системна вазодилатаци€, което намал€ва кръвното нал€гане и перфузи€та на плацентата. Ќевъзможност за интубаци€ и извършването на вентилаци€ на родилката, допълнително ограничава оксигенаци€ на фетусите по време на манипулаци€та, а също така стресът и безпокойството, които прежив€ват определени индивиди прави задължителна допълнителната седаци€ още преди евакуаци€та на новородените. ѕри епидуралната анестези€ освен хипотензи€ и пон€кога е възможно  да настъпи постоперативното задържане на урината и пареза на задните крайници.

¬ъв втори€т случай, епидуралната анестези€ е елемент на общ план за анестези€.

≈пидуралното приложение на опиодиди, които не ограничават нормалните движени€ на крайниците на родилката (също и преди общата анестези€, в случай че се извършва такава) е по-добри€ избор. ¬ажно условие е фетусите да не про€в€ват брадикарди€ и темпераментът на родилката да позвол€ва оперативната намеса да бъде извършена в будно състо€ние. ¬ допълнение би могло да се каже, че епидуралното приложение на опиоди би могло да се извърши като елемент на следродилната аналгези€, особено ако състо€нието на фетусите не е позволило забав€не на предоперативната подготовка, респ. ранното им предоперативно приложение.

ѕри проведено изследване е установено, че при използване на Дпропофол-изофлуранФ или Депидурална анестези€Ф при раждащи кучки получените резултати по отношение прежив€емостта на новородените са сходни (Funkquist et al. 1997). “ака процентът на оцелелите новородени е бил в границите между 83-89, а при използване на барбитурати значително по-нисък Ц 56. —поред Moon and Erb (2002) приложението на тиобарбитурати, кетамин и инхалационни анестетици води до р€зко намал€ване на виталитета на новородените. ¬италитета е дефиниран като спонтанно настъпващо дишане, вокализаци€ и движение по време на раждането).

Ѕи могло да се обобщи, че най-удачни за бременните кучки са епидуралните анестетици, апликаци€та на пропофол или в краен случай на барбитурати, а така също маскова инхалаци€  

—хема за извършване на анестези€ при цезарово сечение (Traas, 2009)

 • ¬енозен път + инфузи€ 0,9% NaCl, ringer или/и 5% Glucosa

«а запазване на кръвното нал€гане и маточната перфузи€ по време на оперативната намеса

 • ѕодготовка на пациента и преоксигенаци€ преди интубирането 

 • ≈пидурално опиоид Ц в случай че тази манипулаци€ би могла да се извърши при фетуси, намиращи се в стабилно състо€ние

 • јtropin последвано от Fentanyl (или Hydromorphone)

 • Ќезабавно след това propofol (поддръжка на анестези€та). ¬ редки случаи допълнителен болус propofol с цел удължаване на анестези€та.

 • »нтубиране подаване единствено на кислород

 • »нхалационен анестетик едва след като се евакуират новородените

 • —лед затвар€не на коремната кухина Ц локално bupivicaine

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–µ–љ –љ–∞ –Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 02 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2015 20:34
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є