«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Э–µ–і–µ–ї—П, 28 –Ь–∞—А—В 2010 12:41

 етозата при дребните преживни е забол€ване при бременните животни и то през последните 2-3 седмици преди раждането. Ѕоледуват главно овцете и р€дко козите. ќзначава се още като токсикоза на бременността. ѕредставл€ва нарушение в обм€ната на въглехидратите и липидите, при което в организма се натрупват токсични кетотела - ацетацетат, ацетон и бета-хидроксибутират. Ѕолестта води до значителни загуби, поради високата смъртност и занижената продуктивност на засегнатите животни. ¬ъзможностите за терапи€ са ограничени.

ѕричините, които директно предизвикват или предразполагат към възникване на кетоза при дребните преживни са от различно естество. Ѕиха могли да се групират по следни€ начин.

1. ѕородна предразположеност. Ѕоледуват най-високопродуктивните, предназначени за мл€ко и за месо, отглеждани при предимно оборен режим. «ас€гат се както традиционните за нашата страна породи (—тарозагорската), така също и нововнесените през последните години. 2. –ол€ на възрастта. Ѕоледуват предимно възрастните животни. 3. ћногоплодната бременност. ѕодатливи са тези животни, които н€колко пъти последователно раждат два или повече приплода. «а да се развиват фетусите нормално, съществува нужда от повече хранителни вещества. ћатката обаче притиска предстомаши€та и така дори да се предлагат в достатъчно количество и качество, необходимите фуражи не могат да се приемат. ћайката не е в състо€ние да покрие прогресивно нарастващите нужди на плодове в последната третина на бременността. ѕо принцип овцете и козите разполагат с ограничени резерви на гликоген. ≈жедневно всеки фетус се нуждае от 30-40 гр. глюкоза. –азвиващи€т се плод изисква също и аминокиселини, както и получените от т€хната обм€на ацетат и свободни мастни киселини. ѕоследните обаче могат се усво€ват само частично. ѕовишената нужда от въглехидрати стои в противоречие с ограничените реални възможности организма да бъде обезпечаван с т€х и това е основната причина водеща до кетоза 4. ќсобено рисковано е когато животните гладуват или приемат некачествени кетогенни фуражи Ц напр. развалени силажи с висока концентраци€ на мастни киселини. 5. ¬незапната см€на на времето и услови€та на отглеждане, са свързани с необходимост от прием на повече енерги€. “ова е особено актуално за тези животни които страдат от т. нар. латентна кетоза. 6. Ќегативно е вли€нието не само на застоели€ живот, но и на дългите и изтощителни преходи и умората. 7. –ол€ за бързото развитие на кетоза имат паразитозите и първичното увреждане на черни€ дроб.

ѕонижаването на кръвната захар първоначално се компенсира чрез отдел€не на определени хормони. —ледствие на това започва разграждане на телесните мастни депа и мобилизаци€ на липидите. Ќивото на триглицеридите се повишава. ¬ черни€ дроб се складират и отдел€т все повече липиди, следствие на което той претърп€ва мастна дистрофи€ (става жълт и трошлив). ¬ кръвта се увеличават драстично кетотелата.  огато количеството им премине границата от 13 мг/л започват да се отдел€т с урината. ”станов€ването на кетотела в урината при здрави на пръв поглед животни е свидетелство за съществуващото увреждане и предупреждение за предсто€щата опасност. “ози стадий се означава като скрит, продромален или латентен. ¬ъншните признаци на забол€ване липсват или са нехарактерни ∆ивотните про€в€ват намален или извратен апетит, моторика на търбуха е забавена, движението се изб€гва, периодите на лежане са по-продължителни, пулса и дишането са леко учестени. ¬ътрешната телесна температура е между 39,0 и 39,8 градуса. ѕрави впечатление двустранно издути€ корем. ѕлодовете са доста напред. „рез ултразвуково изследване могат да се установ€т чак зад ребрата.  оличеството на кръвната захар е около и под 2,22 ммол/л.

ѕо-късно с течение на времето болестта преминава в сво€ клиничен (видим) стадий. ѕо€в€ват се първите симптоми, които обезпоко€ват стопаните.

∆ивотните започват да изостават от стадото, ставават по-трудно подвижни, куцат и след това залежават. √лавата е извита настрани до гръдни€ кош или ши€та е силно изпъната напред. —ъществува сомноленци€, достигаща пон€кога до пълна неподвижност. ќчите са мътни. ¬ отделни случаи в областта на лицето мускулите леко потреперват. —ърдечната и дихателната дейност са ускорени. ћоториката на предстомаши€та е намалена, фекалите са твърди и спечени, съдържащи слуз. ”големени€т корем е мек и отпуснат. ѕлодовете са все още са живи. ѕон€кога чрез ултразвуково изследване се установ€ва повишената им подвижност (признаци на нарастващите хипогликеми€ и хипокси€). ћного р€дко в по-тежките случаи фетусите умират. Ќивото на кетотелата в урината е силно повишено. ѕоказателите на кръвта свидетелстват за едно високостепенно увреждане на черни€ дроб и намал€ване на глюкозата. Ќай-добре е за по-гол€ма достоверност нивото на кръвната захар да се изследва двукратно.

¬ диференциалнодиагностично отношение гестационната кетоза тр€бва да се различава от хипокалцеми€та. Ќай-характерното за хипокалцеми€та е, че до началото на забол€ването приема на храна е нормален и настъпилата имобилизаци€ е внезапна. ∆ивотните залежават странично. —ъществуват необ€сними спазми с извиване на главата назад. ƒефекаци€та е преустановена. ѕри хипокалцеми€та нивото на калци€ е понижено. «а разлика от хипокалцеми€та картината при кетозата е следната: апетитът намал€ва бавно и прогресивно, залежаването е постепенно, коремът е издут, касае се за многоплодна бременност. ѕри залежаването не са характерни спазмите. ƒефекаци€та е запазена, често изпражнени€та съдържат жълтеникава слуз. »здишани€т въздух и помещението мирише на ацетон.

¬същност пон€кога двете форми могат да се припокри€т и да протекат заедно, което допълнително утежн€ва не само диагнозата, но и състо€нието на пациента. “ака например възникналата хипокалцеми€ играе рол€ на допълнителен стресов фактор, който води до кетоза. “р€бва да се определи степента на чернодробното увреждане, като се изследват следните показатели: AST (GOT), GLDH, билирубин

 етозата тр€бва да се отдиференцира също от н€кои паразитози, отрав€ни€, чуждо т€ло, първични чернодробни увреждани€, нарушени€ в дейността на предстомаши€та.

 акво тр€бва да се предприеме в случай, че в едно стадо се установ€т животни страдащи от кетоза ?

—тадото тр€бва да се изкарват по-често на открито, но преходите да не са дълги. «а разходка да се използват по-топлите часове на ден€. ƒа се коригира незабавно дажбата, като се добав€т Ц царевица, захарно цвекло, сол за близане и качествено сено, тикви. ¬ъзможно е и прибав€нето на по-нетрадиционните за нашата страна Ц пропиленгликол и глицерол. “оксичните и некачествените фуражи тр€бва да се отстран€т. јко съществува възможност, един път на ден на най-ценните животни може да се дава с €рмата по 50-100 гр. захар. ѕрепоръчва също и следната смес: натриев пропионат и калциев лактат (по 50 грама) и калциев хлорид (25 грама). ѕомещени€та да се подсушат и почист€т. “р€бва да се извърши обезпаразит€ване.

Ѕолните животни се изолират. ¬етеринарни€т лекар извършва необходимата терапи€. «а по-добър ефект се препоръчва бавно венозно приложение на глюкоза 5-10%, серум глюкозе, (след постав€не на венокат) в доза 3 Ц 4 литра за денонощие. »нжектиране на кортикостероиди (дексаметозон). — добър еефкт е и приложението на ¬итамин — и ¬-комплекс. ѕодкожно се препоръчва инжектирането на калциев глюконат или бороглюконат.

«а стопаните е важно да зна€т, че ако до 8-24 часа след началото на терапи€та не настъпи р€зко подобр€ване на общото състо€ие на лекувани€ пациент е наложително спешното извършване на цезарово сечение или индуциране на аборт. ќтстран€ването на плодовете е единствени€ шанс майката да оцелее, но не е и гаранци€ ! ѕовече от очевидно е, че ако кетозата се развие в клинична форма, то тогава е вече твърде късно.

 акво тр€бва да се извърши с профилактична цел за да не се допусне това?

”лтразвуково изследване и установ€ване на многоплодните бремености, т. е. потенциално застрашените животни. ѕериодически проверка на урината за наличие на кетотела. «а тази цел съществуват специални тест-лентички. Ќаличието на кетотела представл€ва най-ранни€ предвестник за предсто€щата опасност. ”тешително е, че по€вата им е на все още ранен етап, когато има възможност за превенци€ и успешна борба.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є