«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Э–µ–і–µ–ї—П, 28 –Ь–∞—А—В 2010 16:29

«а повечето фермери, стопани и животновъди у нас е известно, че новородените прасета боледуват от жел€зодефицитна анеми€. «атова задължително те тр€бва да се третират по определена схема с препарати съдържащи жел€зо. ѕри проведени изследвани€ през последните години е установено, че новородените и подрастващите телета също страдат от недостиг на жел€зо.

 ои са причините, как се разпознава и как можем да се преборим с този дефицит ? ѕреди да се отговори на тези въпроси, е необходимо да се из€сни каква е рол€та на жел€зото в организма. “ози елемент принадлежи към т. нар. микроелементи, които са в много малки количества, но въпреки това са незаменими и са необходими за протичане на редица жизнено важни биологични процеси. Ќай-много жел€зо се съдържа в хемоглобина на кръвта, отговорен за свързването и транспорта на кислорода. “ака в белите дробове кислородът се свързва с хемоглобина и след това се пренас€ до всички тъкани и клетки в организма. “ъй като връзката между кислорода и жел€зото е много лабилна, кислородът лесно се отдава на Дкрайните потребителиФ Ц тъканите и клетките. ѕо-гол€мата част от процесите в организма протичат при наличие на кислород. јко количеството на жел€зото е по-малко, то тогава и транспортното средство за кислорода - хемоглобина е занижен. ѕоследстви€та от това са непълноценно протичане на редица жизнено важни процеси в организма, което външно се манифестира с различни болестни симптоми.

¬инаги ли при новородените и подрастващите телета съществува железен дефицит?

¬ажно е да се знае, че недостига не само на жел€зо, но и на всички хранителни вещества и елементи е обусловен от много фактори: видът на почвите, водите, фуражите, технологи€та на отглеждане и здраволсловното състо€ние на майката и новородените. “ака че не съществува универсално правило. Ќапример в √ермани€ е установено, че около 20% от телетата, родени от високопродуктивни крави са с недостиг на жел€зо. “ой обаче не винаги се манифестира добре клинично. ≈два след изследване на кръвта се доказва съществуващи€ недоимък.  о€ е първопричината за този дефицит при телетата? ƒосега този въпрос не е намерил свой еднозначен отговор. ѕреполага се, че количествата жел€зо които приема майката са били недостатъчни и така по време на бременността, развиващи€т се плод не е бил адеквато осигурен. ƒопуска се, че рол€ за това играе и нарушени€ транспорт на жел€зото през плацентата. ”споредно с другите причини, водещи до възникването на жел€зонедоимъчна анеми€, при новородените телета рол€ за това игра€т още два фактора:

1. ’емоглобинът при тази категори€ животни се свързва в по-малка степен с жел€зото, в сравнение с възрастните животни. ќзначава се още като фетален (плоден) хемоглобин. ѕрез първите седмици от живота той постепенно бива заместван от типични€ за възрастните животни хемоглобин. «а протичането на тези процеси е необходимо също гол€мо количество жел€зо.

2. ѕрез първите 6 седмици масата на телетата почти се удво€ва. “ова означава изключително интензивен растеж и обм€на на веществата, изискващо повече кислород, респективно жел€зо.

∆ел€зонедоимъчната анеми€ при новордените телетата протича най-често скрито. ѕърви€т признак който свидетелствува за съществуването й е, че цветът на лигавиците (конюнктивите, езика, венците) вместо розовочервен е блед или е със синьо-жълтеникав отенък. “ъй като организмът на подрастващото теле разполага с ограничени резерви на жел€зо, а и кравето мл€ко съдържа малко количество от този елемнт, в рамките на три до четири седмици след раждането възникнали€ железен недоимък, не може да бъде наваксан. “ова клинично се манифестира с редуциран прираст или намалена устойчивост към различни забол€вани€, най-добре изразени през първите 8 седмици от живота.

«а да се елиминира тази опасност се препоръчват, препаратите съдържащи жел€зо.

ƒоказано е, че ако след раждането при телета се приложи 1000 милиграма жел€зо прираста през първите седмици се увеличава с повече от 6%. ќт друга страна устойчивостта към различни болести (пнеумонии, диарии) значително се повишава, от там и икономически€ ефект от преванитвана терапи€.

∆ел€зо може да се прилага по два начина: през устата и чрез мускулно инжектиране.

¬се още е дискусионно, кой начин е по-добър. ƒосегашните проучвани€ дават предимство на препаратите, които се прилагат през устата.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є