«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Э–µ–і–µ–ї—П, 28 –Ь–∞—А—В 2010 16:31

«а да бъде рентабилна, вс€ка дейност тр€бва да бъде обвързна с минимални производствени разходи. ¬ пълна сила това важи за животновъдството у нас, често поставено в услови€ на нело€лна конкуренци€ от външни и вътрешни фактори.

Ѕолестите на храносмилателната система при телетата са много актуални. “е са широко разпространени и особено в н€кои ферми обхващат зстрашителна част от животните. ¬од€т до директни загуби за стопаните - разходи за лечение, непълноценно развитие на телетта, често допълнени от повишаване на смъртността. ѕричин€ват се от микроорганизми - бактерии, вируси, гъбички, а също така и от н€кои фактори от незаразно естество.

¬ повечето случаи болестите на храносмилателната система се придружават с диари€. —ледствие непрекъсната евакуаци€ на течности от организма настъпва обезводн€ване (дехидратаци€).

Ћечението в тези случаи е комплексно. “о е скъпо, а шансовете за успех пон€кога са нищожни. ¬етеринарни€т лекар прилага антибиотици, витамини, прави венозни инфузии, ваксинира майките и застрашените животни с цел предотврат€ване на по-нататъшното разпространение на болестта. —ъщевременно фермерите и гледачите на животни не тр€бва да остават безучастни, а да оказват активна помощ и грижи за спас€ване на заболелите телета и овлад€ване на ситуаци€та. “ака не само че терапи€та ще е по-ефективна, но същевременно ще бъдат спестени значителни средства.

Ќа първо м€сто е необходимо да се подобр€т зоохигиенните услови€ (температура, влажност, течение, пренаселеност). Ѕолните животни тр€бва да се отдел€т и изолират. ƒезинфекци€та на помещени€та и принадлежностите е задължителна. —ъщевременно гледачите тр€бва да оказват и индивидуални грижи за всеки отделен пациент.

ќсновната причина, поради ко€то общото състо€ние се влошава и настъпва смъртта при засегнатите животни е обезводн€ването. «атова основната грижа е да се коригира негативни€ воден баланс чрез добав€не на електролитни разтвори в организма.  ои са пътищата за осъществ€ване на тази заместителна терапи€ ? ≈лектролитните разтвори могат да се подават вместо водата за пиене, чрез биберон или малко шише - орална рехидратаци€. ¬ случаите когато животните са отпаднали и не поемат самосто€телно течности, приложението им става чрез сонда или чрез венозни инфузии, от ветеринарен лекар.

”слови€та на които тр€бва да отговар€ идеални€т електролитен разтвор за орална рехидратаци€ са: да оптимизира чревната резорбци€ на вода и натрий; необходимо е да съдържа буферни субстанции (ацетат, пропионат); да не води до смущени€ в съсирването на мл€кото в храносмилателни€ тракт; тр€бва да има висока енергийна стойност; съотношението между глюкозата и натри€ да бъде 3:1 или 1:1. Ќа практика обаче, такава идеална смес не съществува.

ќралната рехидратаци€ (подаване на течности през устата) може да се осъществи и от гледачите на животните, включително и тогава, когато ветеринарни€т лекар предприеме друга форма на терапи€. ≈фектът от не€ настъпва след резорбци€та на електролити в кръвта от тънките черва. “ези процеси завис€т от съдъжанието на глюкоза в разтворите и от начина на приемане на течности. ѕри ниско съдържание на глюкоза настъпва незабавна резорбци€ и коригиране на съществуващата дехидратаци€. ќбратно, разтвори с висок процент глюкоза предизвикват бързо повишаване на кръвната захар, което е с най-гол€мо значение за корекци€ на съществуващата хипоглиеми€. ¬ тези случаи резорбци€та на течности в кръвта обаче е по-бавна.

¬ развитите страни за осъществ€ване на орална рехидратаци€, широко приложение намират готовите препарати, които се разпростран€ват в търговската мрежа под формата на пакетчета с лекарствен прах или специални гранули, представл€ващи оптимално съотношение между различини минерали, буфери и енергийни източници. “е се разтвар€т непосредствено преди употреба в определено количество вода, и се дават на болните животни. ѕо този начин заместителната терапи€ е много евтина, по-пълноценна и ефективна. ѕри по-леки случаи фермерите сами могат да вземат мерки, още в началото на забол€ването.

 огато се касае за силно изтощени и обезводнени телета задължително тр€бва да се започне с гол€мо количество течност с ниска концентраци€ на глюкозата. ÷елта в тези случаи е бързо да се замест€т липсавщите течности в организма. ≈два след подобр€ване на общото състо€ние биха могли да се прибегне до разтвори с по-висока концентраци€ на глюкоза.

“р€бва да се има предвид, че ако течностите се дават чрез сонда, то тогава резорбци€та им в кръвта е забавена.  ак тр€бва да се подхожда в услови€та на практиката у нас, където в търговската мрежа все още липсват такива готови лекарствени форми ?

ќт съществена важност е стопаните сами да прецен€т степента на дехидратаци€, на базата на про€вените клинични признаци. ѕри леките степени (5-10% загуба н атечности) се установ€ва следното: възможностите за изправ€не все още са запазени, но телетата лежат продължително време, те са апатични, рефлексите са забавени; т€лото е топло, но крайниците са студени; елестичността и тургура на кожата е намален; телето н€ма апитет, а количеството на отделената урина е малко.

Ѕлагопри€тно обсто€телство е, че в тези случаи животните все още са в състо€ние самосто€телно да поемат течности. —топаните тр€бва да подготв€т разтвор, който да се дава вместо водата за пиене, състо€щ се от: натриев бикарбонат (хл€бна сода) в доза 0,5 грама на килограм живо тегло в литър вода. ѕо-добре е, ако водата се замести с чай от лайка или жълт кантарион с добавка на 2-5% захар (20-50 грама на литър разтвор). “ази смес се дава неколкотратно на ден. јко телетата не могат сами да приемат предоставената течност, то т€ може да се приложи с помоща на биберон, малко шише или сонда. Ќай-добре е, когато се провокират спонтанни гълтателни движени€.

ѕри високостепенна дехидратаци€, съществува повече от 10 % загуба на телесни течности. “огава: очите хлътват, корне€та е суха, леко помътн€ва; мускулни€т тонус е силно намален, рефлексите постепенно отпадат, съществува тенденци€ към посто€нно залежаване; т€лото и крайниците са студени; тургорът на кожата е силно намален; лигавиците са сухи, носното огледало дори може да се напука; пулсът е слаб, югуларното напълване е намалено; дишането е забавено; телесната температура по правило е субнормална.

¬ тези случаи спешните мерки не тр€бва да се отлагат. ¬етеринарни€т лекар незабавно извършива венозна инфузи€. Ѕавно капково прилага следната смес състо€ща се от 1 литър 5% натриев бикарбонат + 1 литър 5% глюкоза + 1 литър –ингер или ƒаров. “ози разтвор се прилага много бавно венозно капково, в продължение на 12 часа. ѕостав€ се венокат в областта на ушната вена, който се пришива. “ова е най-сигурната гаранци€ за успешна рехидратаци€. ≈два след овлад€ване на състо€нието на животните, може да се продължи с течности през устата.

”споредно с електролитите, при храносмилателни разтройства тр€бва да се прилагат химиотерапревтици, витамини и средства подпомагащи сърдечната дейност.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є