«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Э–µ–і–µ–ї—П, 28 –Ь–∞—А—В 2010 16:33

«а разлика от други видове животни, възпроизводителни€ процес при говедото е продължителен и скъп. ѕоради тази причина не са р€дкост периодите, когато съществува дефицит на телета. “ова определ€ относително високата им стойност, особено когато се касае за ценни породисти животни. ƒоброто познаване на болестите настъпващи при новородените е важна предпоставка не само за навременна терапи€ и профилактиката, но също така е гаранци€ за правилен избор при определ€не съдбата на всеки индивид.

≈дно от забол€вани€та, познани€та за което не са придобили нужната попул€рност в нашата страна е вродената тендогенна контрактура (скъс€ване) при телетата. ќзначава се още като вроденото скъс€ване на свивателните сухожили€, артрогрипоза, артромиодисплази€, амиоплази€, конгенитална невромиодисплази€.

ѕро€в€ва се непосредствено след раждането и се манифестира се със свито държане в областта на ставите (бабкова или карпална) при един или повече от крайниците. —ледствие на това изправ€нето или нормалното придвижване на телето са нарушени или напълно невъзможни.

–азпространение на тендогенната контрактура

«абол€ването се среща в цели€ св€т и е описано при различни породи говеда. ѕо отношение процентното му разпространение сред телетата съществуват оскъдни, а в н€кои отношени€ противоречиви данни. ѕричина за това е, че често по-леките случаи, които отшум€ват бързо и незабел€зано, не се включват и не се имат предвид. “ака според литературни данни честотата варира от 0,015 до 13,6 %.

ѕрез последните години Metzner и сътр. (2007) провеждат мащабно изследване в √ермани€ обхващащо 838 новородени от 65 кравеферми. ¬ сравнение с предходни проучвани€ те установ€ват едно по-широко разпространение на тендогенната контрактура. ќсновната причина за това е, че клиничните изследвани€ се извършват от ветеринарен лекар специалист, който открива и регистрира дори и най-малките отклонени€ от нормата.

¬ резултат на това е намерено, че тендогенната контрактура зас€га 13,6 % от новородените.  акто се вижда процент, който съвсем не е за пренебрегване.

ѕричини

¬ литературата се дискутират различни възможни причини водещи до това страдание. ѕовечето автори поддържат тезата, че в случа€ се касае за наследствена предразположеност. ѕо-често се зас€гат новородените с по-гол€мо живо тегло. –астителните токсини (лупини), недоимъчните състо€ни€ Ц липсата на микроелементи (манган), вирусните забол€вани€ (јkabane-вирус, причинител€т на вирусната диари€, болестта син език) също могат да доведат до контрактура на свивателните сухожили€. ѕри проведени изследвани€ Huffel (1991) установ€ва, че бро€ на ?-мотевроните в цервикалната част на гръбначни€ мозък при спонтанно заболели телета е по-малък. ќпитно това състо€ние може да бъде възпроизведена чрез резекци€ на радиални€ нерв при фетусите на овце и крави, също чрез принудително свито фиксиране на предните крайници на развиващи€т се плод. ѕри тези опити е установено, че количеството на ипсиларно разположените ?-мотоневрони в цервикалната част на гръбначни€ мозък е статистически по-малко. —ледователно редуцирането им е следствие принудителното обездвижване, а не първопричина.

«начително по-често това забол€ване се среща при телета, които при раждането се намират в задно представ€не. √рубата акушерска помощ, особено усилената екстракци€ е също предразполагащ фактори.

 линични признаци

¬ъншната про€ва на забол€ването варира от едно незначително свиване, в областта на бабковата става (тази над копитото) до сигурно фиксиране на ставите под ъгъл 90?. «а клинично ориентиране и по-точна преценка на състо€нието на пациента, в таблицата са посочени различните степени на вродена тендогенна контрактура при телетата.

“абл.  ласифициране на различните степени на вродената тендогенна контрактура при телетата

—тепен

¬ъзможност

за изправ€не

¬ъзможност за изправено стоене

—амосто€телно придвижване

ѕасивно изпъване на засегнатите стави

I

A

ƒа, самосто€телно

ƒа, в продължение на повече от 1 минута, без крайника да се превие

ќпора върху стъпалото, ставите са леко свити

¬ъзможно след приложение на умерена сила

B

ќпора върху върха на копитото

II

ƒа, самосто€телно

ƒа, но в продължение на по-малко от 1 минута без да си превие крайника

«а секунди стъпва на върха на копитото си, а след това се опира върху превити€ крайник

ƒори и след приложение на гол€ма сила, крайникът не може да бъде напълно изпънат

III

Ќе, дори след оказване на помощ

Ќе

«а кратко се задържа върху прегънати€ крайник

Ќе е възможна пром€на на ъгъла, дори и след приложение на гол€ма сила

ѕри най-леката форма телетата се придвижват стъпвайки с върха на копитата. “е могат спокойно да сто€т прави, без да се изкрив€ват, коленичат или надвесват напред. „аст от т€х могат дори да използват ц€лото стъпало, но компенсират свиването с изместване на тежестта на т€лото назад. Ѕолшинството от телетата (над 88 %) се зас€гат от тази най-лека форма.

ѕри втората степен (11 % от случаите) при изправ€не крайниците се огъват назад, а достигането на правилна постановка и стъпване е невъзможно без чужда помощ.  ато ц€ло общото състо€ние не е нарушено Ц приемът на храна и вода е запазен.

ѕри най-тежките форми телето не е в състо€ние да се изправи самосто€телно. ¬ъпреки големите усили€ не е възможно дори частичното пасивно изпъване на крайника. “ечностите се приемат със затруднение в неудобно, поулегнало състо€ние. ¬ областта на ставите (местата където се осъществ€ва допир с пода) възникват ожулвани€, наран€ване и тъканни некрози.

¬ 90,5% се зас€гат предните, в 1,8 % само задните, а в 7,7% от случаите и предните и задните крайници. ќбикновено степента на зас€гане е симетрична (от двете страни). ¬ значителна част от случаите съществува ротаци€ (завъртане) навън или навътре, главно при по-тежките форми. Ѕоледуват предимно мъжките телета (19,8%), а от женските се зас€гат само 7,1 %. –искова група са близнаците, при които отново преимуществено се зас€гат мъжките приплоди.

 акъв е изхода и прогнозата при това забол€ване ?

ѕри една значителна част от животните (89 %) вродената тендогенна контрактура отшум€ва без ветеринарномедицинска намеса и без вторични увреждани€. “ака че в никакъв случай животните не тр€бва да се бракуват или ликвидират преждевременно ! —амо при около 4% от случаите настъпват повърхностни увреждани€ и лезии на кожата, следствие натиска и травмата причинени от допира с повърхността на зем€та. ѕри 7 % от телетата изходът е летален (умират) Ц следствие гнойно възпаление на засегнатите стави, сепсис, тежко възпаление на пъпа или възникване на бронхопневмони€.

—амоизлекуването настъпва най-често в рамките на 1-2 седмици след раждането, но в н€кои случаи този процес може да се проточи в рамките на 7-8 месеца.

¬ъзможности за терапи€

ќбикновено не се налага специализирана ветеринарномедицинска помощ. ѕри леките степени на зас€гане е достатъчна физиотерапи€та (масажи) и оказване на по-специални грижи при ежедневното обслужване на животните - при поемането на течности, при изправ€не и придвижване. ѕодът да е умерено твърд. ѕо този начин свивателните сухожили€ се натоварват в по-гол€ма степен, което ускор€ва процесът на възстанов€ване. ¬ повечето случаи е достатъчно, ако се създаде възможност за свободно движение на телетата. ѕри по тежките форми да се осигури дебела сламенна постел€.

Ќамеса от ветеринарен лекар е необходима, когато статусът на телето се усложни от декубитални наран€вани€, ставни възпалени€ или влошаване на общото състо€ние. —пециалистите могат да приложат н€кои по-специфични техники, които ускор€ват възстанов€ването, гарантират положителни€ развой и предотврат€ват контузиите, увреждане на кожата или други усложнени€. ≈дна от т€х се израз€ва в изготв€не на ортопедичната подложка (обувка) чрез използване на изкуствени втвърд€ващи смоли. ƒруга възможност е налагане на специална ортопедична превръзка. ѕрепоръчва се тогава, когато пасивното изпъване на крака се отдава без особени усили€ (при втора степен). Ѕи могло да се използват гипсова превръзки, специални фиксатори (планки и др.) или дори шини от синтетични материали. “е остават в продължение на 2-3 седмици. «адължително условие е целостта на кожата да е запазена и да липсват други усложнени€ в областта на ставите. ’ирургическото разр€зване на сухожили€та (тенотоми€) намира приложение при най-тежката форма Ц третата степен. «а щастие тази тежка форма се среща по изключение.

–азлични автори посочват, че аналогичното забол€ване при кончетата се лекува успешно с високи дози окситетрациклин. ѕреобладаващо становище е, че при телето тази терапи€ н€ма желани€ ефект.

 ога прогнозата е неблагопри€тна и изгледите за постигане на надежден ефект са нищожни ?

 акто бе отбел€зано по-горе при една малка част от случаите пълното излекуване е невъзможно. ѕри настъпване на трайни ставни деформации, самото превиването в ставите е високостепенно и не подлежи на корекци€. “ова важи и при други сериозни усложнени€ Ц гнойно възпаление на ставите, тежки €зви, дерматити. ѕоради наследствената природа на вродената тендогенна контрактура, дори и при благопри€тен изход е желателно в бъдеще фермерите да изключат от разплод засегнатите животни.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є