«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 13 –Р–њ—А–Є–ї 2010 09:02

ѕри козата и овцата се срещат различни новообразувани€, които не само че причин€ват безплодие, но пон€кога са животозастрашаващи. јко се засегнат вътрешните полови органи, те се доказват най-често след клането на животните.

“уморите на €йчниците са р€дкост. —рещат се цистаденомите и тератомите. “ези зас€гащи матката обхващат както нейното т€ло, така и маточната шийка. √олеми са 15-20 см. «ас€гат се най-възрастните крави и кози.  линичната картина е нетипична. ∆ивотните слабе€т. ’арактерно е, че от външни€ полов орган продължително време се отдел€ кърваво воднист секрет. ѕосредством ултразвукова диагностика би могло да се конкретизира находката, но окончателна диагноза се постав€ единствено след хистологично изследване. ѕри злокачествените форми изхода е фатален. ¬ другите случаи животните остават безплодни, което е причина те да бъдат бракувани.

ѕо-често при възрастните овце са описани тумори в ано-гениталната област. “е са видими при външно изследване, съпровождат се раз€зв€ване на кожата, кръвотечение от вулвата и ануса. ѕон€кога се разпростран€ват до основата на опашката. “ъй като в н€кои ферми в ёжна ‘ранци€ и јвстрали€ този вид тумори са установени при 3-4 % от старите овце, н€кои автори допускат, че те се причин€ват от вируси. ƒруги приемат, че новообразовани€та се предизвикват от продължителното излагане на слънце, съпроводено с много късото купиране на опашката.

¬ областта на външни€ полов орган при козите се срещат меланомите Ц тъмно оцветени тумори.

¬ъв всички случаи при съмнение или при доказване на новобразовани€ в областта на половите органи при козите и овцете, животните тр€бва да се бракуват своевременно.

–азличните видове уродства и аномалии са по-често срещани. ‘акторите които обуслав€т т€хното възникване са разнообразни. «а услови€та на нашата страна основна рол€ играе близкородственото съешаване. ќсобено често се среща при козите. ¬ н€кои райони и села, бро€т на мъжките разплодници е много лимитиран.  огато те се използват в продължение на години, близкородственото съешаване е неизбежно. Ќай-често се срещат хермафродитите, т. е. наличие на мъжки и женски полови органи в едно животно. ѕреимуществото на едини€ или други€ пол е различно. ћакар и по-р€дко в сравнение с говедото и при дребните преживни се среща фримартинизмът. ѕолучава се при износването на разнополови близнаци или тризнаци. “ъй като кръвоносните съдове между мъжките и женските плодове са свързани помежду си, мъжките хормони подтискат развитието на женските полови органи по време на ембрионалното развитие. ¬последствие най-често при настъпване на пубертета се установ€ва, че женските полови органи са непълно развити. —рещат се следните варианти.

¬ първи€ случай най-важни€ признак е че влагалището е много късо, под 5 см. ¬ъншно животните изглеждат нормално, но не се разгонват въпреки напредналата възраст. “е са добре охранени, изглеждат много отлично, космената покривка е блест€ща, но остават безплодни. Ќеписано правило гласи, че при добре охранената коза нещо не е наред и най-веро€тно ще остане безплодна завинаги.

¬ъв втори€ случай влагалището е добре развито, но липсва матка. Ќай-често €йчниците са недоразвити. ѕри ценните животни за диагностициране на това състо€ние може да се използва лапароскопи€та. јко едини€т от €йчниците функционира като мъжка полова жлеза, тогава клитора е много гол€м и се показва от външни€ полов орган.

ѕри ценните екземпл€ри може да се приложи също така и специален Gn-RH провокативен тест, чрез който да се докаже съществуването на различни форми на хермафродитизъм

— профилактична цел, против разпространението и навременното установ€ване на различните форми на уродства и аномалии тр€бва да се предприемат следните меропри€ти€, достъпни за широката практика:

1. ƒа се изб€гва близкородственото съешаване. ƒа се води строга отчетност и контрол. ѕериодически да се смен€т разплодниците и да се въведе изкуствено осемен€ване. ƒа се има предвид, че при внос на нови мъжки разплодници, те тр€бва да притежават необходимите ветеринарномедицински сертификати и документи, удостовер€ващи здравословното им състо€ние.

2. ƒа се отдел€ специално внимание на развитието на женските приплоди при износване на разнополови близнаци.

3. » при най-малкото съмнение за наличие на н€какво уродство или аномали€ е най-добре засегнатите животни да се бракуват своевременно.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є