«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 13 –Р–њ—А–Є–ї 2010 09:02

ќвцете и козите са сезонно полиестрални, т. е. те се разгонват неколкократно, докато се заплод€т през един лимитиран период през годината. «а овцете това са месеците юли, август и септември, а козите през есента. ѕрез останалата част от годината животните или са бременни, а след раждането настъпва продължаващ н€колко месеца анеструс. ясно е, че за патологично неразгонване (анеструс, ацикли€) се говори, когато овцете и козите не се разгонват по време на размножителни€ период.  ато естествено последствие от това е т€хното незаплождане.

јнеструса е само външна из€ва на н€какъв патологичен процес протичащ в организма. ѕон€кога разгонването може да не бъде регистрирано въпреки неговото наличие. ¬ известна степен причините за ацикли€ при младите и възрастните животни се различават. «а услови€та на практиката фермерите тр€бва да имат предвид следните фактори, които могат да доведат до липса на еструс:

- по-късно настъпване на пубертета, следствие непълноценно функциониране на н€кои регулаторни системи в организма. ¬ този случай тр€бва да се изчака още 1-2 месеца или да се предприеме хормонално третиране.

- инфантилизъм, недостатъчно развитие на подрастващи€ организъм. Ќай-често се свързва с неблагопри€тни услови€ на хранене и гледане.

- прехранване и прекомерно уго€ване. Ќ€кои стопани се престарават. ќтглеждат овцете като домашни любимци. “е затлъст€ват, следствие което не се разгонват и не се заплождат. ¬ тези случаи е необходимо да се редуцира дажбата и да се повиши двигателната активност на животните.

- Ќаличие на уродства и аномалии.

- ќпределени растени€ като люцерна, детелина, царевични€ силаж, н€кои леторасли и др. съдържат гол€мо количество фитоестрогени и естрогеноподобни вещества (изофлавони и кумариноподобни субстанции), които са еднакво вредни както за младите и подрастващи животни така и за по-старите. ѕри плесен€сване на фуражите основна рол€ играе микотоксина зеараленон. ѕри засегнатите овце и кози настъпва преждевременно развитие на вимето и по€ва на маточни възпалени€ и €йчникови цисти, както и оток на външни€ полов орган. ѕри отделни животни може да настъпи дори маскулинизиране. Ќеобходимо е фуражите да бъдат сменени незабавно.

- »зразен недостиг и недоимък на н€кои хранителни вещества Ц протеини, въглехидрати, витамин и минерали, готварска сол.

- Ќеблагопри€тен светлинен режим, особенно при оборно отглеждане. ¬ъобще оборни€ режим при овцата и козата не тр€бва да се допуска. “ова са видове които са предназначени за пасищно отглеждане.

- —илно отслабване и изтощаване при възрастните животни, най-често след раждане на близнаци и тризнаци и продължителна и обилна лактаци€. ¬същност разгонването настъпва след изминаване на различен интервал от време отбиване на агнетата. ѕродължителността му зависи от породата, лактаци€та, годишни€ сезон. „есто не е извършена необходимата подготовка за случната кампани€.

- —лед ембрионална смърт. ѕолови€т цикъл се блокира от перзистиращо жълто т€ло. » макар че животните се приемат като бременни, в един момент се оказва че не са. “ова състо€ние се означава като лъжлива бременност.

- ѕон€кога н€кои животни се разгонват, без това да бъде забел€зано. “ака след покриване те забремен€ват и може да се окаже, че ацикли€та в случа€ е съвсем нормална и физиологична. ѕреди да се бракуват такива ДпроблемниФ животни, тр€бва да бъдат изследвани с видеозон за да се избегне една фатална грешка. ¬ъв всички случаи, когато е имало контакт с мъжки животни (съвместно отглеждане, по време на паша или др.) тр€бва да се изключи наличие на бременност.

- ќбщо нарушение на здравословното състо€ние и паразитози. «адължително овцете и козите тр€бва да се обезпаразит€ват минимум два пъти в годината Ц пролет и есен.

- –азлични генитални инфекции предизвикващи възпаление на €йчниците.

- ѕри животните не е характерно преустанов€ване на репродуктивните функции с напредване на възрастта. ¬ъпреки това, при възрастните овце и кози по-често настъпва продължителен анеструс, факт който все още не е намерил задоволително об€снение. ¬еро€тно и при тези видове с напредване на възрастта при известен процент от животните угасва половата активност.

«а уточн€ване на диагнозата е необходимо да се извършат следните по-специфични изследвани€: ехографи€ и определ€не на прогестерона. ¬исоките нива на този хормон са свидетелство за функциониращо жълто т€ло в €йчниците (гравидно, периодично или перзистиращо). ѕо-неблагопри€тна е ситуаци€та, когато след н€колко измервани€, нивата на прогестерона остават ниски, свидетелство за една хормонална дисфункци€.

 акви лечебни меропри€ти€ биха могли да се предприемат при ацикли€ ? ¬етеринарни€т лекар извършва третиране с хормонални препарати (гестагени, простагландини, гонадотропни хормони и витамини) по определена схеми. — ефект в чужбина се прилага мелатонин под формата на имплантанти. ‘ермерите тр€бва да промен€т:

- светлинни€ режим, тъмната част на денонощието да е между 14-16 часа. ¬същност на практика това се гарантира, като не се допуска изкуствено освет€ване на овчарниците и оборите;

- ¬незапно засилване на дажбата и добав€не на фуражи с високо съдържание на протеини и витамини ( покълнал ечемик);

- –едуване на солно-безсолна диета. ƒобав€не на брикети за близане съдържащи различни минерали.

- ∆ивотните страдащи от хронични забол€вани€ Ц пневмонии, диарии, слабите и неподдаващите се на терапи€ тр€бва да се бракуват своевременно, тъй като представл€ват бреме за животновъда.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є