«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 13 –Р–њ—А–Є–ї 2010 09:06

—мущени€ в протичане на бременността при кобилата настъпват както през най-ранната фаза Ц до 40-€ ден след оплождането, така и след това по време на фетални€ период. ѕо-често се срещат тези от първата група, водещи в повечето случаи до ембрионална смъртност (ранни аборти).

ѕрието е, че заплод€емостта при кобилата нормално възлиза на 90%, а при по-възрастните животни е малко по-ниска Ц 85%. –искови€т период когато най-често настъпва ранна ембрионална смъртност при кобилата е между 6-и и 11-и ден. “огава загиват 8,5% от ембрионите. ѕри животни с нарушен фертилитет този процент е над 60.

 акви са признаците, които про€в€ват кобилите ? ѕроцесите свързани с ембрионалната смъртност се регистрират най-добре от ветеринарен лекар посредством извършване на ултразвуково изследване. “ова е възможно още на 9-€ - 10-€ ден. ќбикновено външно не се установ€ват никакви промени. јко не се извърши контрол и прослед€ване на ранната бременност, по-късно се оказва че кобилата е небременна.

 ои са причините водещи до ранна ембрионална смъртност при кобилата ?

¬ъншни фактори

¬ли€ние на стреса. ƒълги€т и изтощителен транспорт, болката, инфекциозните забол€вани€ или отбиването на малкото, влошената телесна кондици€ следствие недохранване предизвикват дискомфорт, водещ до аборт или ранна ембрионална смъртност.

ƒруг рисков контингент са кобилите осеменени в кра€ на развъдни€ сезон. ¬ли€нието му всъщност е индиректно. —ъс закъснение се покриват предимно кобилите, които вече са имали н€какъв проблем, и дори след проведената терапи€, веро€тността от трайно безплодие при т€х е реална.

–ол€ на жребеца. —ъществуват многобройни доказателства за това, че жребецът също може да е причина за ранно прекъсване на бременността при кобилата. »звестно е, че след покриване с определени мъжки разплодници, съществува тенденци€ към повишена ембрионална смъртност. ѕричините за това най-веро€тно се кри€т в увреждане на генетични€ материал на сперматозоидите (хроматина) и от друга страна в съществуваща несъвместимост между мъжки€ и женски€ индивид, водещи до дефекти в развитието на ембриона. ”становено е също така, че при дълбокото замраз€ване на семенната течност и при последвалото размраз€ване настъпва увреждане на нуклеиновите киселини на сперматозоидите.

–ол€ за настъпване на ранните аборти играе и момента на осемен€ването. јко кобилата бъде покрита по-рано от три дни преди или 12 часа след настъпване на овулаци€та, тогава половите клетки Достар€ватФ. ¬последствие това води до н€кои дефекти при развитието на ембрионите.

 ъм втората група се причисл€ват редица вътрешни фактори, произхождащи от майчини€ организъм. ѕрогестеронът е хормон който съхран€ва и поддържа бременността. ќтдел€ се от жълтите тела в €йчниците. Ќамаленото му количество води до аборт и се обуслав€ от:

- Ќедостатъчност във функци€та на жълтите тела. ѕри кобилата обаче все още не доказано със сигурност, че подобни отклонени€ съществуват;

- ¬ъзпалителните процеси в матката или производството на ендотоксини при забол€вани€ на храносмилателната система обуслав€т повишени€ синтез и отдел€не на простагландини, предизвикващи лизиране на жълтите тела.

”становено е, че възпалението на €йцепроводите и нарушаването на функционалното им състо€ние, е свързано с много ранна смърт на ембриона непосредствено след оплождането.

Ќай-значимата причина, водеща до ранни аборти при кобилата са различните забол€вани€ на матката, като на първо м€сто са острите възпалителни процеси. ѕрез 5-€ 6-€ ден след оплождането, когато развиващи€т се ембрион попадне в матката, той не намира нормална подход€ща среда за своето развитие и допълнително атакуван от различни микроорганизми загива бързо. ќт друга страна възпалителните забол€вани€ в матката при кобилата предизвикват също отдел€не на простагландини, водещи до преждевременна регреси€ на жълтите тела.

ќсвен острите процеси в матката, не маловажно е и значението на различни хронични дегенеративни промени в ендометриума, означени като ендометриоза. ƒруго маточно страдание това са цистите. “е нарушават нормалното обезпечаване с хранителни вещества развиващи€ се ембрион. ѕо големите цисти възпреп€тствуват също и придвижването (миграци€та) на ембриона по време на ранната бременност.

¬ н€кои изследвани€ е доказана взаимовръзката между възрастта на кобилата и ембрионалната смъртност. ѕредполага се, че с напредване на възрастта, освен промени в областта на външните и вътрешните половите органи се нарушават и качествата на самата €йцеклетка.

ѕокриването на кобилите през първи€ еструс след ожребването (означено в практиката Дна кръвФ) крие риск от настъпване на ранен аборт. ѕричините за това се кри€т в непълноценно възстанов€ване на половите органи след раждането, комбинирано с повишеното съдържание на секрети и микроорганизми. ѕо отношение вли€нието на самата лактаци€ съществуват различни, до известна степен противоречиви схващани€. ¬еро€тно негативен ефект оказва отрицателни€ енергиен баланс в този момент.

–ол€ на ембриона се свързва с н€кои генетични дефекти в половите клетки, а също и с хромозомни аберации.

 акви са профилактичните и терапевтичните мерки, които тр€бва да се предприемат за да се сведат до минимум инцидентите и неблагополучи€та през най-ранни€ ембрионален период при кобилата.

ѕредвид гореспоменатите причини, собствениците на животни тр€бва да се стрем€т да ги избегнат. –азбира се това става след консултаци€ и със съдействие на ветеринарен лекар.

ѕри проблемни животни за да бъдат избегнати рецидивите се препоръчва употребата на гестагени по определена схема. “е са ефективни единствено тогава, когато се допуска, че в организма на кобилата нивата на простагландините са високи или ще се повишат (при колики). ќсобено удачно в тези случаи е приложението на препарата Д–егумейтФ, който може да се подава и от собствениците заедно с фуража. ѕрепоръчва се тази терапи€ да продължи до 90-120-€ ден, т. е. когато плацентата поеме производството на прогестерон.  ато неин недостатък се сочи имуносупресивни€ й ефект, благопри€тствуващ маточното възпаление. Ќаложително е извършване на редовен ултразвуков контрол от ветеринарни€ лекар, стартиращ най-късно на 14-€ ден след покриването.

ѕрепоръчва се също така и приложението на нестероидни противовъзпалителни средства (Д‘луниксинФ). “е подтискат простагландинови€ синтез и по този начин се предотврат€ва ембрионалната смърт. ѕриложението на такива средства е задължително още от самото начало при всички състо€ни€ свързани с болка.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є