«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 13 –Р–њ—А–Є–ї 2010 09:11

»звестно е, че за поддържане на производствени€ процес в говедовъдството, кравите тр€бва да се заплождат своевременно, през определен интервал от време. ѕод оптимална заплод€емост от първото осемен€ване не се разбира постигане на 100% успех. ѕрието е, че при елиминиране на всички негативни фактори и при най-оптимални услови€ от 100 еднократно осемени животни могат да се заплод€т и износ€т нормална бременност 80.

¬същност ситуаци€та в практиката е доста по-различна. ѕоради трайно или необратимо безплодие (дори след неколкократни осемен€вани€) в н€кои ферми се бракуват до 25-30% от кравите. “ова е свързано със значителни икономически загуби.  ато ц€ло репродуктивните показатели в много гол€ма степен отраз€ват общи€ статус в една ферма и маркират съществуващи проблемиЦ преексплоатаци€, недоимъчни забол€вани€, лош мениджмънт и т. н. —амо тогава, когато една крава е здрава и се намира в добра кондици€, би могла да даде максималното от себе си Ц висока продуктивност и своевременно заплождане.

¬ъзниква един много важен въпрос:

—ъвместими ли са високата дори рекордната млечна продуктивност и своевременното безпроблемно заплождане.

¬ науката съществуват различни схващани€ и теории. ѕрието е, че високомлечните крави са по-трудни, заплождането при т€х често е свързано с проблеми. ≈два ли не съществува максимата, че високата млечност се компенсира с по-продължително безплодие.

 акво показват данните от практиката ? ¬ известен смисъл те са противоречиви.

ѕроведените изследвани€ и статистиката показват, че в световен мащаб, особено през последните 40 години, непрекъснатото повишаване на млечната продуктивност е съпроводено с намал€ване на плодовитостта. ѕрието е, че с увеличаване на млечността с 1000 литра, сервиз периода (от отелването до заплождането) се увеличава с 6 дни.

“енденци€ към намал€ване на плодовитостта при кравите през последните години

√одина

«аплод€емост

ћлечност

 рави

ёници

1955

60

66

2730

1975

50

65

5000

1995

40

70

7730

» все пак, съществуват ферми, където състо€ние на двата показател€ е на едно много добро ниво. “ака например, заплод€емостта на кравите в јмерика във ферми със средна млечност 7 500 литра не се отличава от тези, в които животните са със средна млечност 12 000 литра. ƒори има ферми, в които най-високомлечните животни се заплождат по-лесно в сравнение с нископродуктивните. Ѕи могло да се обобщи, че независимо от млечната продуктивност в ц€л св€т, дори в най-развитите страни, като —јў, »зраел, √ермани€ съществуват стопанства в които репродуктивните показатели отраз€ващи репродуктивни€ статус са много добри, а също така и такива, в които процентът на безплодните и гинекологично болните животни е гол€м.

“ези данни свидетелстват, че не толкова високата млечност, а други фактори оказват решаващо вли€ние върху репродуктивни€ статус в една кравеферма.

ќрганизмът е една отворена система. ѕри високопродуктивните животни тази система е много по-чувствителна. » най-малките отклонени€ във външната или вътрешната среда, предизвикват нарушени€ и дисбаланс във всички физиологични функции. ≈то защо не високата млечност е непосредствена пречка за своевременно заплождане. “€ е само маркер отраз€ващ вида на системата Ц по-чувствителна или по-устойчива и индиферентна.

‘акторите оказващи вли€ние върху репродуктивни€ статус при кравите биха могли да бъдат разделени на следните четири групи Ц организационно-технически, технологични, зоотехнически и здравословни. “е са взаимосвързани и за детайлното им разглеждане ще са необходими не стотици, а дори хил€ди страници. ўе бъдат представени само н€кои примера.

≈дин от факторите това е откриването на разгонените крави и определ€не на най-подход€щи€ момент за осемен€ване. –азгонените крави се откриват чрез наблюдение и различни технически средства и приспособлени€. —поред н€кои автори в определени стопанства, своевременното и точно регистриране на еструса при кравите гарантира Дхл€баФ на фермера. ѕри неоткриване на разгонените животни, ветеринарни€т лекар погрешно може да постави диагноза Дтих еструсФ. ѕоследвалата терапи€ е ненужна и води до повишаване на разходите и оскъп€ване на продукци€та. ¬ъв всички случаи обаче е важна стриктната документаци€ и отчетност. ¬ н€кои случаи, дори само общата преценка от дневника, улесн€ва извънредно много ветеринарни€ лекар, при набел€зване на меропри€ти€та за борба с безплодието.

ƒруг важен фактор е адекватното хранене, съответствуващо на млечната продуктивност и физиологичното състо€ние на организма. Ќай-критичен е моментът непосредствено след отелването, когато организмът се пренастройва от сухостойни€ към периода на интензивна лактаци€. ѕроблем е, че в този момент приемът на фураж, дори и максимален не покрива нуждите. “ази ситуаци€ води до свръхпретоварване на процесите на обм€ната на веществата, често съпроводено с енергиен дефицит. ѕри юниците обикновено растежът все още не е завършил, и в момента на първото раждане те са достигнали до 75 % от своето телесно развитие. јко енергийното съдържание на дажбата не е достатъчно, при първотелките настъпва продължителен, траещ пон€кога с месеци анеструс (неразгонване).

ѕри по-възрастните крави, в периода след отелване се срещат най-често: кетозата, търбухова ацидоза, следродилна кома (пареза), означена още като млечна треска. јко профилактичните меропри€ти€ са насочени към изб€гване на гореспоменатите забол€вани€, ефективността от отглеждане на кравите ще се повиши значително. —ъщевременно ще се намали риска от развитие на редица други усложнени€ като дислокаци€ на предстомаши€та и болести на копитата.

√ол€м проблем за практиката представл€ват болестите протичащи локално в половите органи. “акива са маточното възпаление, цистите и хипофункци€та на €йчниците, проблеми в овулационната фаза и др.

ƒостигането на оптимална плодовитост при високопродуктивните крави не е една недостижима цел. «а реализирането й обаче е необходимо да се промени напълно подхода при отглеждане на кравите Ц да се коригира технологи€та, да се прилага научно-обусловено хранене и гледане, да се гарантира оказването на компетентна и своевременна ветеринарномедицинска помощ.

≈дин съвет - Ќе се захващайте с нещо, което не е по ¬ашите сили! јко по предварителни разценки, след проведени консултации и анализи със съответните специалисти, прецените, че не сте в състо€ние да гарантирате Девропейски услови€Ф на желаните от ¬ас елитни високопродуктивни крави, по-добре е да се ориентирате към по-ограничен брой и с по-скромни качества животни. “ака ще се постигне баланс между очаквани€ и резултати. ¬еро€тно направени€ компромис ще има и сво€та икономическа целесъобразност.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є