«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 13 –Р–њ—А–Є–ї 2010 09:13

—ледродилното залежаване е клиничен симптокомплекс, при който кравите не могат да се изправ€т. —реща се обикновено непосредствено или н€колко дни след раждането. “очно в момент, когато от най-добрите животни, се очаква най-много, възниква този, често фатален проблем. ¬сичко това е причина за директни финансови загуби, както и за много разочаровани€. ≈два ли има друго забол€ване при кравите, за което в продължение вече на столети€ да се пише и дискутира толкова много. “ова е едно страдание, което е било и си остава до ден-днешен актуално за практиката.

¬същност, първопричина за следродилното залежаване са различни забол€вани€. Ќеправилното им диагностициране е основната причина за неуспеха при терапи€та или при преценката на нейната целесъобразност.

¬ зависимост от патологичните процеси предизвикващи следродилно залежаване при кравите съществуват основно три клинични форми.  акто беше споменато, от особено значение е т€хното навременно и точно разграничаване

ѕричина за първата форма, (означена още като параплеги€) са трудните раждани€, свързани с травматични увреждани€ по време на родилни€ акт. —реща се главно при първескини, особено когато новороденото е гол€мо, а родилни€ път е недостатъчно развит. ¬ тези случаи се говори за абсолютно или относително гол€м плод. ≈стествено, че за услови€та на нашата страна, е най-актуална, когато юниците са заплодени много рано, преди да достигнат необходимото телесно израстване и развитие (320-360 кг.). ќбикновено, при оказване на акушерска помощ, плода се тегли с непозволена теглителнa сила, което води до съответните увреждани€, както на майката, така и на новородено. Ќепосредствено след раждането или н€колко часа по-късно, кравата загубва стабилност на задницата и се свлича на зем€та. ѕричини за това са: разт€гане или счупване на стави или тазови кости, разкъсвани€ на мускули или на меки€ родилен път, травматизиране и увреждане на нервите на задните крайници, тазови€ по€с или кръста.

¬ най-тежките случаи животните напълно загубват способността да движат задните си крайници, като същевременно липсва чувствителност при убождане с игла. ѕон€кога дори и да се изправ€т за кратко време с чужда помощ, заемат неестествена стойка и държане, трепер€т и скоро след това отново падат. ¬ъпреки всичко, животните са спокойни, приемат храна и вода, реагират при общуване с хора, при издо€ване макар и в по-малко количество имат мл€ко. ¬ повечето случаи, ако не са засегнати съответните нерви, животните уринират и дефекират нормално. ¬ътрешната телесна температура не е повишена, а при изследване на кръвта не се установ€ват сериозни отклонени€.

ѕрогноза и терапи€. ѕри счупване на кости изхода е неблагопри€тен. ¬ъв всички останали случаи е необходимо да се има предвид, че дори и да се стигне до пълно излекуване, възстановителни€ период обикновено е много продължителен Ц до н€колко седмици.  акво тр€бва да направ€т стопаните в тези случаи ? 1. Ќеобходимо е да се осигури мека постел€. 2. ѕериодически, н€колко пъти дневно животното да се обръща на срещуположната страна. ѕри това поне еднократно да се разтрива с парцал, напоен с раки€ или спирт. ¬ противен случай биха могли да възникнат декубитални наран€вани€. 3. ѕо възможност най-добре е, ако пациента се вдигне с люлка, като по-този начин освен постигане на лечебен ефект, най-лесно би могло да се прецени състо€нието и степента на увреждане. «а съжаление предвид услови€та в нашата страна, това е трудно осъществимо. 4. «адължително е да се положат съответните грижи за млечната жлеза Ц редовно издо€ване, хигиена. ќсвен всичко това, ветеринарни€ лекар тр€бва да извърши съответната терапи€, от ко€то не би тр€бвало да се очаква бърз ефект ! —поред н€кои автори и практикуващи ветеринари, липсата на успех до 14-€ ден след залежаването обезсмисл€ по-нататъшното лечение. «а много фермери грижите и разходите през този продължителен възстановителен период, особено когато н€ма никаква гаранци€ за успех, са неприемливи. Ќай-важна е профилактиката на това забол€ване. Ќе тр€бва да се оказва неподход€ща акушерска помощ. “елето да се тегли с позволена теглителна сила, най-много от трима човека. ѕри гол€м плод е необходимо спешно да се извърши цезарово сечение - животоспас€ваща операци€, както за майката, така и за новороденото.

ѕри втората форма се касае за т. нар. хипокалцеми€ съпроводена с намал€ване на калци€ в кръвта. Ќарича се още следродилна кома или пареза, а н€кои автори € означават като млечна треска. —реща се при високомлечни крави, най-често след 3-то отелване. “ова забол€ване настъпва винаги след леко раждане.  равата приема телето, поема лакомо фуража, отдел€ плацентата навреме, всичко изглежда наред. ќбикновено след първото или второто доене родилката става неспокойна. «апочва да потреперва, да пристъпва несигурно, подпира се на €слата. ѕогледа й става вдървен, страхлив, престава да €де и да пие вода. Ќестабилността прогресира и животното пада на зем€та, като изправ€нето става невъзможно. ќпашката става неподвижна. √ръбначни€ стълб е S-видно извит, главата е допр€на до гърдите, дефекаци€та и уринирането преустанов€ват. ‘екалите са сухи и твърди. ѕоемането на храна и гълтането са невъзможни (поради парализа на гълтателната мускулатурата). Ќаблюдава се слюнкоотдел€не ѕри дразнене в областта на окото животното не реагира, клепачите остават неподвижни. ¬ътрешната телесна температура е понижена, дишането е забавено, пон€кога стенещо. ћлечната жлеза е едематизирана, вените й са изпъкнали, но мл€кото е оскъдно. “ъй като газовете от търбуха не могат да бъдат евакуирани, кравата се подува, което допълнително усложн€ва състо€нието. јко не се вземат спешни мерки в рамките на часове би могло да настъпи смърт.

Ќай-важното за тази форма е, че при своевременно проведено и уместно лекуване ефекта е поразителен. ¬етеринарни€т лекар, прилага венозно калциеви препарати по определена схема. Ѕуквално за минути, по време на системата състо€нието на пациента се подобр€ва р€зко. √лавата се подвига, кравата се облизва, гълтателни€ рефлекс се възстанов€ва ∆ивотното дефекира и уринира, възстанов€ва се подвижността на опашката, погледа става жив. јко има храна животното започва лакомо да € поема. ћного често, 10-15 минути след проведената терапи€ кравата става сама ! Ќе тр€бва в никакъв случай да се прав€т опити за насилственото изправ€не на пациента! ¬ тези случаи животното се стресира и в продължение на дни не желае да става, въпреки, че се храни и е в добро общо състо€ние. “ова би могло да бъде причина дори за клане по необходимост. Ќай-добре е след проведената терапи€, кравата да се остави сама на спокойствие. ѕода тр€бва да се постели със слама, за да не са хлъзга. —лед 2-3 часа животното се изправ€ само. Ќезависимо от ефекта обаче, терапи€та тр€бва да бъде повторена още един или два пъти ! ѕри това забол€ване съществуват различни схеми за профилактика и лекуване. ¬ зависимост от конкретните услови€, ветеринарни€ лекар е този, който би могъл да прецени, ко€ е най-удачна.

ѕри третата форма се касае за увреждане на черни€ дроб. «атова и забол€ването се означава като чернодробна кома. Ќастъпва при най-високопродуктивните крави, при които дажбата е небалансирана Ц прехранване с концентрирани фуражи (само концентрати и силаж), даването на плесен€сали и развалени смески. —ъщо така често се среща при гладуване, енергиен дефицит на дажбата, хронично протичащи паразитози, интоксикации и други забол€вани€. ѕродължителни€ дисбаланс в хранителни€ режим, съпроводен с н€кои породни (черношарена) и индивидуални особености води до необратимо увреждане на черни€ дроб Ц дистрофи€, съпроводена с неговото уголем€ване и пожълт€ване. “ака по този начин се развива една чернодробна недостатъчност и този орган не може да изпълн€ва основната си детоксикационна функци€ в организма. Ќастъпва вторично увреждане на други органи и системи Ц мускулатура (дистрофи€), сърце, централна нервна система (хиперреактивност до кома), както и допълнителни метаболитни разстройства ¬сичко това предполага един неблагопри€тен изход. ¬ повечето случаи, чернодробната кома не настъпва непосредствено след раждането, а малко по-късно Ц дни дори седмици.

–азвитието на клиничната картина при това забол€ване става по-бавно ! ѕървата очевидна пром€на е р€зкото отслабване (за н€колко дена), съпроводено често от намал€ване на апетита, диари€ (мръсни вон€щи изпражнени€, пон€кога примесени с кръв) или запек. ƒишането се учест€ва. ќчите хлътват, кожата става нееластична (обезводн€ване). „есто животното се изгърбват, температурата се повишава леко, носното огледало е сухо. ¬ областта на таза се установ€ват отоци. ѕон€кога от носа се отдел€т гнойни изтечени€. Ѕиха могли да се установ€ват и кръвоизливи ”рината е тъмна, като бира, пон€кога дори може да настъпи жълтеница. ѕовърхностните вени са силно изпъкнали и твърди. Ќ€кои индивиди показват нервни признаци, некоординирани движени€, дори агреси€. ќтпадните токсични продукти от обм€ната предизвикват пълно изтощение, животните падат. ћогат да извършват плавателни движени€, а главата се извива назад.  равите загубват съзнание и наскоро след това умират в агони€. ¬ повечето случаи обаче, след залежаване, животните са със запазено съзнание, макар и силно отслабнали (диари€), с хлътнали очи, те поемат по малко храна, но пи€т много вода. ћлекодобива р€зко намал€ва.  ръвта им става черна (интоксикаци€). јко не се вземат своевременни мерки, постепенно (в продължение на дни) състо€нието се влошава фатално.

ћакар и относително успешна, терапи€та при чернодробната кома не води до р€зко подобр€ване на общото състо€ние и възстанов€ване на продуктивността. «а да се разбере правилно това винаги тр€бва да се прави аналоги€ с хепатита (жълтеницата), който се среща при хората. ¬ъзстановителни€ период е продължителен и скъп. «атова в много страни такива животни не се лекуват, а се ефтаназират ! «а да се избегнат разочаровани€ и неоправдани разходи е необходимо да се обмисли добре смисъла от една терапи€. ¬ъв всички случаи тр€бва да се знае едно, че ако след проведено реанимационно третиране състо€нието на животното не се подобри р€зко, по-нататъшното лечение е безсмислено. ѕрофилактично във фермата е необходимо да се подобри хранителни€ режим. ∆елателно е да се предостав€ повече и качествено ливадно сено, люцерна, кореноплодни, тикви, царевица в концентрирани€ фураж, минерални добавки, обезпаразит€ване на животните, изб€гване на заблатените пасища и водопой от случайни водоизточници и др. јко се установи, че фуражите са плесен€сали и некачествени тр€бва да се преустанови т€хното изхранване.

¬етеринарните лекари и стопаните тр€бва да се имат предвид, че чернодробната кома се среща по-често, отколкото се предполага и обикновено не се диагностицира правилно. ќще по-трудно се открива, когато протича заедно с хипокалцемичната кома.

ѕостав€нето на точна диагноза в тези случаи представл€ва едно истинско предизвикателство дори и за добрите ветеринарни специалисти !

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є