«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 13 –Р–њ—А–Є–ї 2010 09:18

«дравословно е това хранене, което съобразено с продуктивността на животните, гарантира осигур€ването на необходимите енерги€, протеин, витамини, макро- и микроелементи. ѕоследните игра€т особена рол€ за ц€лостното функциониране на организма.  ато микроелементи се означават тези, чи€то концентраци€ на килограм телесна маса не надвишава 50 милиграма (мг). Ќа пръв поглед за много хора, не е възможно да съществува връзка между бионаличността на такива химични елементи като мед, цинк, жел€зо и здравни€ статус на кравите. ¬ действителност обаче, тези, както и останалите над 90 елемента в природата са жизнено необходими за всички бозайници. Ћандшафта, микроклимата, водите и почвите в нашата страна имат определена специфична характеристика за всеки отделен регион. “ова предполага, недостиг или излишък на определени хранителни съставки, които оказват вли€ние върху здравословното състо€ние на животните и хората. ¬ пълна сила това се отнас€ и за микроелементите във фуражите.

ƒали всъщност лошото здравословно състо€ние и ниската продуктивност на кравите в една ферма, не се дължат на дефицит на микроелементи?

«а да се отговори на този въпрос, е необходимо да се знае какво е биологичното значение на микроелементите за кравите. Ќай-гол€мо значение за този вид животни имат: жел€зото, йода, кобалта, мангана, селена, цинка и медта.

∆ел€зото се намира в относително големи количества в организма. ѕредставл€ва важна съставка на хемоглобина и миоглобина, участвува в пренас€нето на кислорода и оползотвор€ването му в тъканите. ќсвен това жел€зото е съставна част на ензими (каталаза), участвуващи в клетъчното дишане. ѕри възрастните животни настъпва по-р€дко дефицит на жел€зо. «а телетата недоимъка е актуален, когато не се съдържа в достатъчни количества в млекозаместителите или се изхранва продължително време само краве мл€ко. Ќедостига на жел€зо води до белтъчен дефицит в организма. ∆ивотните слабе€т, изостават в растежа, стават бледи и анемични. јко изхранването е с разнообразни фуражи, железен дефицит настъпва по изключение.

…одът е съставна част на хормона на щитовидната жлеза Ц тироксин. “ой участвува в регулирането на всички процеси на обм€ната на веществата. јко йодът е в недостатъчни количества, това води до намален синтез на тироксин и компенсаторна хипертрофи€ на щитовидната жлеза. ¬ъншно това се манифестира с образуването на гуша.  акто е известно, в н€кои наши планински и полупланински райони, количеството на йода в почвите и водите е занижено. ѕри проведени опити е доказано, че недостигът му води до намал€ване на интензивността на обм€на на веществата. –астежът, млечността и плодовитостта се увреждат. —пособността за защита срещу инфекциозни агенти също е намалена. Ќегативно въздействие върху дейността на щитовидната жлеза оказва продължителното приемането на гол€мо количество зеле, рапица, синап и др.

 обалтът е съставна част на витамин ¬12. “ой е необходим и за обм€ната на пропионовата киселина в предстомаши€та, а т€ от сво€ страна е важен фактор регулиращ въглехидратната и мастната обм€на в организма. ѕреживните не усво€ват ефективно съдържащи€т се във фуражите витамин ¬12, тъй като той се инактивира от микрофлората намираща се в предстомаши€та. ѕри приемането с храната на достатъчно кобалт, същите тези микроорганизми синтезират необходимото количество витамин ¬12. ѕри кобалтов дефицит настъпва анеми€, окапване на космената покривка, апетита намал€ва. ∆ивотните не могат да се заплод€т.

 ато съставна част и активатор на редица ензими, манганът е незаменим при обм€ната на различни протеини, въглехидрати и мазнини. “ози елемент играе ключова рол€ при създаването на стабилен имунитет, в дейността на нервната, репродуктивната система и при растежа на костите. ѕоследиците от недостига на манган са тежки. Ќастъпва безплодие, редуциране на растежа, скелета при новородените е неправилно оформен. ѕо-незначителни€ дефицит на манган се съпровожда с тиха разгоненост, намалена заплод€емост, аборти, цисти на €йчниците.

—еленът е съставна част на ензими, които игра€т съществена рол€ при защитата на тъканите срещу оксидативни€ стрес. “ой предотврат€ва образуването на свободни радикали, които увреждат клетките. ƒефицитът на селен се съпровожда с аборти, задържане на плацентата и мастити. Ќовородените телета са слаби, не могат или трудно се изправ€т, сукателни€т им рефлекс е подтиснат. “е не са в състо€ние или трудно поемат мл€кото. ќсобено наложително е достатъчното снабд€ване на организма със селен по време на бременността. ¬исокото белтъчно съдържание на дажбата изисква по-големи количества от този антиоксидант. —еленът изпълн€ва сво€та биологична рол€ съвместно с витамин ≈.

÷инкът е съставна част на много ензими и след жел€зото е втори€т по разпространение микроелемент. ”частвува в обм€ната на въглехидратите, енерги€та, синтеза на протеини и нуклеиновите киселини. Ќедостигът на цинк се манифестира с различни симптоми. ѕодрастващите животни изостават в растежа и не приемат с охота фуражите.  равите се заплождат по-трудно, а биците произвеждат по-малко сперма. Ќастъпват също така и кожни промени, космите се начупват. ”величават се и копитните забол€вани€. ѕон€кога при кравите се установ€ват трудно зарастващи кожни раздразнени€, дори рани в областта на задните крайници и млечната жлеза. ѕри проведени опити е установено, че добавката в храната на комплексното съединение цинк-метионин увеличава млекодобива с 4,1%, а количеството на соматичните клетки намал€ва с 40%. “ъй като в организма съществуват различни системни механизми и фактори водещи до намал€ване на съдържанието на цинк в кръвни€ серум и черни€ дроб, много специалисти препоръчват допълнителното му добав€нето към фуражите в дози два пъти по-големи от посочените в таблицата.

ћедта играе ключова рол€ за функционирането имунната система на животните, при обм€ната на жел€зото и образуването на червените кръвни клетки. ѕри недостатъчно количество във фуражите на кравите се установ€ва редуциране на растежа, непълноценно оползотвор€ване на хранителните вещества, лоша заплод€емост и задържане на последъка. ѕо-умерен дефицит води до анеми€, космената покривка избел€ва, особено в областта на очите. —поред н€кои автори една от причините за по€вата на копитната €зва е именно недостига на мед. јнтагонисти на този елемент са с€рата, молибдена, цинка и жел€зото.

¬ услови€та на практиката е много трудно да се установи конкретната необходимост от добав€не на определени микроелементи при изхранването на животните.  оличеството им във фуражите зависи не само от почвите, климата и водите, но състо€нието на растени€та и вегетативни€ стадий, в който те се използуват за изхранване.  ато пример би могло да се посочи, че наличието на жел€зо, мед, манган и цинк в червената детелина и люцерната е два пъти по-гол€мо при младите растени€. —ъдържанието на отделните микроелементи във фуражите и дневните нужди при животните са посочени в таблицата. “ова са само ориентировъчни стойности.

 ога все пак е необходимо да се добав€т микроелементи (под формата на различни препарати) към храната на животните ?

1. ¬ районите, в които се знае, че съществува определен дефицит.

2. ¬ периода около отелването.

3.  огато животните се хран€т едностранчиво, с едни и същи фуражи и то за продължителен период от време.

“абл. Ќаличност на микроелементите във фуражите и дневните норми за крави

ћикроелемент

—ъдържание във фуражите

(мг./кг. суха маса)

ѕрепоръки за съдържание в дажбата

(в мг.) при дневна млечност:

5 литра

35 литра

…од

“ревен фураж и силаж Ц 0,2 Ц 0,5

÷аревичен силаж < 0,1

∆итни Ц около 0,2

5

10

 обалт

“ревен фураж и силаж Ц 0,07

÷аревичен силаж - 0,02

∆итни Ц около 0,1

1

2

ћанган

“ревен фураж и силаж Ц около 100

÷аревичен силаж - около 20

∆итни Ц 18

ѕшеница Ц 35

500

1000

—елен

“ревен фураж и силаж < 0,02 Ц 0,5

÷аревичен силаж Ц около 0,02

∆итни Ц 0,06 Ц 0,1

1,5

3

÷инк

“ревен фураж и силаж Ц 30

÷аревичен силаж - 20

∆итни Ц 30-65

500

1000

ћед

“ревен фураж и силаж Ц около 6

÷аревичен силаж Ц около 3

∆итни Ц 4-7

100

200

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є