«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 13 –Р–њ—А–Є–ї 2010 09:25

ёниците във вс€ка ферма са крави от следващата генераци€. „есто те са с високи генетични заложби. —ъздаването или закупуването им струва много пари, време и усили€. –одените от т€х телета представл€ват предсто€щото поколение, заложба за бъдещ прогрес.

¬сичко това предполага, че при сво€ преход от новородено към телесно и биологично зр€ла високопродуктивна крава, юницата не само ще ДпораснеФ, но т€ ще остави след себе си едно здраво и жизнено теле. «а да стане това реалност, съществена рол€ играе мениджмънта в една ферма. “р€бва да се има предвид, че мъртвите раждани€ при юниците не вод€т след себе си само разходи произтичащи от загубата на приплода, но те са свързани с директни неблагопри€тни последици върху самата юница, които всъщност струват много пари. “ъй като най-често затруднени€та или забав€нето при отелване, увреждат фатално не само новороденото, но и майката, обикновено се започва с разходи за неизбежните лечебни акушеро-гинекологични манипулации, за медикаментите, удължаване на периода до новото заплождане, и се стигне в н€кои случаи дори до отпадане поради трайно безплодие. Ќе тр€бва да се подцен€ва и по-ниски€ млеконадой, а пон€кога и системните забол€вани€ произтичащи от раждането на мъртво теле.

¬ъзможно ли да се намали делът на мъртвите раждани€ при юниците ? ѕозовавайки се на опита на земеделската коопераци€ ДLaasФ в немската провинци€ —аксони€ (район Oschads) на този въпрос може да се даде положителен отговор. ѕроследен е периода €нуари 2006 до март 2007 през който са отчетени 345 раждани€ при кравите, а при юниците 219. ƒокато делът на мъртвородените телета при кравите е бил незначителен, то в началото на посочени€ период при първотелките този е над 20%.

 ак тамошните фермери и специалисти усп€ват да се справ€т с проблема Дмъртви раждани€Ф при юниците и за по-малко от година да редуцират този процент над 4 пъти ?

ќсновното внимание и промени са концентрирани на н€колко невралгични пункта.

ѕриоритетно значение се отдава на отглеждане на здрави и добре развити телета и млади юници, един залог за че един ден те ще станат високо ценени продуктивни крави. ƒо 12 месечна възраст се осигур€ва високоенергийна и пълноценна дажба, ко€то гарантира пълно разгръщане на растежни€ потенциал на млади€ организъм. “елето наддава не само на килограми, неверо€тен ръст в развитието бележи не само т€лото (кости, мускули), но и редица жизненоважни органи (храносмилателна система, главен мозък, сърце, полова система ) както и жлезите с вътрешна секреци€, отдел€щи хормони. ¬сички те функционират оптимално. Ќаправените през този период инвестиции са залог за едно бъдеща висока продуктивност и отлично здравословно състо€ние.

¬тори критичен момент е храненото в периода преди самото отелване. ƒажбата при юниците на възраст от 1 година до около 4 седмици преди очаквани€ термин за раждане се характеризира с доминиране на тревните и сенните фуражи. ѕрез л€тото бременните юници са на пасищата. ќколо месец преди първото им отелване те се вкарват в обора заедно със сухостойните крави. ¬ъзрастта при първото отелване е 25-26 месеца. (Ќе тр€бва да забрав€ме факта, че често без основани€ тази възраст у нас е с 2-4 месеца по-малка). ѕри съвместното отглеждане с възрастните крави те получават типичната за т€х дажба, съдържаща в най-гол€мо количество по-груби фуражи, пон€кога слама и дори пл€ва. ќт особена важност за тази технологична група е да се избегне прехранването, което може да доведе по-късно да кетоза, чернодробни увреждани€, трудно заплождане и други проблеми. ≈два 2 седмици преди термина към дневни€ рацион на кравите и юниците започва да се добав€ в постепенно нарастващи количества комбиниран фураж. ÷елта е дажбата плавно да се приближава до тази през лактаци€та. “ова е от особена важност за растежа на въсите в предстомаши€та, което ще спомогне за по-пълното усво€ване на фуражите, което ще позволи реализаци€та на генетичните заложби. ƒопълнителното предимство на това съвместно отглеждане на двете възрастови категории е, че юниците стават по-спокойни.

“рети€т невралгичен пункт е контрола и надзора на животните по време на раждането.

—амо по себе си отелването представл€ва стрес и най-гол€мото изпитание за юницата до този момент. –одилката се нуждае от спокойствие, пространство, сухи и чисти помещени€, дебела постел€ и не на последно м€сто Ц надеждна помощ и грижи. √ледачите в родилното са най-опитните в фермата ! ѕлощта в родилни€ бокс тр€бва да е достатъчна за 2-3 животни. »зисквани€та към пода са много големи Ц необходимо е той да гарантира сигурно и комфортно изправ€не и придвижване. » най-важни€ момент Ц контрол и наблюдение на самото раждане. „есто се налага помощ, макар и минимална. Ћипсата й пон€кога може да е фатална и за майка и за новороденото. “ук не тр€бва да се забрав€ основното правило, че една преждевременна акушерска помощ е също така вредна както и закъсн€лата ! ќрганизаци€та на работа в разглежданата земеделска коопераци€ позвол€ва детайлно наблюдение на животните ежедневно от 3.00 до 22.30 часа. —ъщо и през останали€ отр€зък на нощта се остав€ дежурен, когато непосредствено предстои раждане. ƒискусионен остава въпроса за въвеждане в практиката на уредите Ц т. нар. механични екстрактори. —илата ко€то се развива при тази модифицирана акушерска помощ е много гол€ма, често недопустима. »зползването на този уред не по предназначение води до много повече вреди отколкото до реална помощ.

» накра€ би могло да се обобщи, че р€зкото редуциране на ДмъртвитеФ раждани€ при юниците се осъществ€ва чрез оптимален режим на развъждане, отглеждане, индивидуален подход към вс€ко едно животно, най-вече в периода около отелването Ц наблюдение, контрол и акушерска помощ.

ѕри осемен€ване на юниците, тр€бва да се изб€гват биците, за които има сведени€ че са ДносителиФ за трудни раждани€. “ук не се има предвид само големината на бъдещи€ приплод. Ќеобходимо е да се обръща специално внимание на ширината на таза на биците. јко при всички разплодни животни (мъжки и женски) той е тесен, тогава този признак кумулира в поколението и бъдещите юници генетично ще бъдат предразположени към трудни раждани€, дори когато приплодите са с нормални размери. ѕрави впечатление, че почти във всички случи мъртвородени са мъжки приплоди. ѕрез последните години е отчетена една все по-добре откро€ваща се тенденци€ Ц разликата между теглото на мъжките и женските новородени телета става все по-гол€ма, един факт който тр€бва да намери своето научно об€снение.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є