«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 13 –Р–њ—А–Є–ї 2010 09:31

Ќепосредствено преди отелване, при кравите могат да се разви€т н€кои патологични процеси, които да компрометират всички грижи и да застрашат здравето на майката, както и раждане на здраво и жизнено теле. ¬ъв всички случаи при възникване на н€кои смущени€ тр€бва да се предупреди и да се потърси за помощ ветеринарни€ лекар.

«алежаване преди раждане. Ќормално през този период бременните животни са по-мудни и бавни, движени€та са по-ограничени. «алежаване може да настъпи при нарушени€ на обм€ната на н€кои минерали и електролити (калций, фосфор, магнезий и др.). “ова е причина да се увреди контрактилната способност на мускулите. ¬ началото животните лежат по-дълго и стават трудно и мъчително. ¬последствие те не могат повече да се изправ€т. √рижовните стопани забел€зват навреме обезпокоителните промени. ¬ажно е да се знае, че намал€ването на калци€, фосфора и магнези€ в кръвта не става внезапно, а постепенно. ¬ тези случаи се говори за една особена форма на залежаване Ц препареза. ѕрави впечатление студената кожа на т€лото, предимно в областта на задни€ по€с, ушите и крайниците. ѕрепоръчва се внимателно да се приложат венозно н€кои електролити Ц калциеви и фосфорни съединени€. Ќеобходимо е да се проконтролира качеството на дажбата или да се приложи витамин ƒ. ∆елателно е да се извърши изследване на кръвта. ѕри по-сериозни отклонени€ в стойностите на минералите може да се развие пълна пареза (залежаване). ѕо принцип най-често т€ се среща след раждането (родилна пареза). јко т€ продължи по-продължително време е необходимо по н€колко пъти на ден животните да се разместват на едната или на другата страна, за да не се получат декубитални рани. ¬нимание Ц никога по време на бременност кравите не тр€бва да се преобръщат по гръб, тъй като е възможно да настъпи превъртане на матката, което често е със смъртен изход.

ƒруги причини водещи до залежаване преди отелването са н€кои копитни болести, наран€вани€ причинени от подхлъзване, разкъсване на мускули, костни фрактури.

 олични болки преди раждане —рещат се по-р€дко. „есто те наподоб€ват началото на самото раждане Ц пристъпване от крак на крак, оглеждане на корема, л€гане и ставане. Ќо въпреки това липсват типичните признаци на настъпващото раждане Ц едематизиране на вулвата, разпускане на тазовите връзки, уголем€ване на вимето, отдел€не на мл€ко. ѕо€вата на колични болки при кравите преди раждане свидетелстват за:

-преждевременно отелване;

- превъртане на матката;

- специфични процеси в областта на предстомаши€та и чревни€ тракт.

¬етеринарни€т лекар из€сн€ва причината.

¬незапно отказване от храна, съпроводено с болезнени стонове Ѕременните животни по принцип са много лакоми и изключително р€дко могат да откажат приема на храна. јко стане, това е обезпоко€ващо. јко същевременно изпитват и болка, кравите гледат уплашено. —лед известна пауза, те могат отново да приемат храна, но пак внезапно преустанов€ват приема й. ¬ началото температурата е в границите на нормата, липсват обезпоко€ващи признаци от страна на дихателната система.

¬ тези случаи съществува съмнение за наличие на чуждо т€ло. ¬ моментите на покой, чуждото т€ло се намира свободно в предстомаши€та. “ъй като в последната третина на бременността матката нараства много бързо, т€ притиска предстомаши€та и така описани€т предмет може да перфорира вътрешни органи. „уждите тела могат да достигнат в близост до сърцето, и тогава болката става все по-гол€ма. ¬етеринарни€т лекар доуточн€ва диагнозата.

¬ъзпаление на вимето (мастит). Ќормално през този период кравите са сухостойни, вимето се намира в покой, което прави малко веро€тно развитието на възпалителен процес. ¬ъпреки това, дори тогава може да възникне тежък мастит, най-често последствие от неизлекуван по време на лактаци€та. “ова налага извършване на редовен контрол на млечната жлеза, дори при животни които не се до€т. ѕри наличие на възпаление, засегната четвъртина, а пон€кога и половина се уголем€ва, зачерв€ва и става болезнена. ѕри издо€ване се отдел€ кървава или гнойна течност. ¬ътрешната телесна (ректалната) температура се увеличава над 39,5 градуса. ѕри по-тежки случаи засегнатите животни дори могат да залежат. ¬етеринарни€т лекар ще из€сни дали се касае за обикновен или ДлетенФ мастит причинен от специфичен вид микроорганизми. Ќеобходимо да се вземат проби, които да се изследват. Ќезабавно след това, тр€бва да стартира антибиотикотерапи€та.

 ои са причините за възникване и тежкото протичане на мастита:

1. √ол€ма част от микроорганизмите не остават изолирани във вимето. “е се пренас€т чрез кръвта и могат да достигнат до матката, кадето да причин€т смърт на развиващи€т се плод, последвана от аборт.

2. “ежките възпалителни процеси през сухостойни€ период, ако не се лекуват своевременно, вод€т до силно изтощаване на майката. ƒори и да се стигне до раждане, липсват нормалните родилни напъни. ¬ тези случаи е небоходимо да се окаже незабавна помощ. „есто настъпва задържане на последъка.

ѕри една своевременна терапи€, осъществена от ветеринарен лекар, не само че се спас€ва родилката и приплода, но се предотврат€ва загубата на възпалената четвъртина или вименна половина. ѕри зачест€ване на маститите по време на сухостойни€ период е необходимо да се изследва мл€кото, и да се прилагат лекарствени средства съобразно получените резултати.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є