«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:21

–аждането е една от най-важните фази при размно≠жаването и развъждането на селскостопанските жи≠вотни. “ова е физиологи≠чен процес и нормално про≠тича без чужда помощ. –аждането е свързано с максимално натоварване на организма на женското животно. ѕон€кога и незначителните отклонени€ от нормалното му протичане може да са с фатален изход, особено за високо≠продуктивните овце от културните породи. ѕри овцете в нашата страна нормално раждане≠то настъпва през зимните месеци, когато услови€та на хранене и гледане са най-неблагопри€тни.

«адължително е да се извър≠ши подготовка за агнилната кампани€. ќт услови€та и обстановката при които протича раждането, в гол€ма степен завис€т опаз≠ването на здравето на ро≠дилките и отглеждането на жизнени приплоди от т€х. Ќай-добре е, ако има подготвено самосто€телно родилно помещение, което предварително да е добре почистено и дезинфекци≠рано. ќсобено наложи≠телно е това, когато се от≠глеждат по-гол€м брой жи≠вотни. »зисквани€та по отношение на хигиената на раждането, макар и педан≠тични са от изключителна важност. —пазването им в гол€ма степен предотвра≠т€ва редица усложнени€. ¬ по-малките овчарници, чрез заграждени€ се обособ€ват места където тр€бва да настъпи раждането. “е се постилат с дебел слой суха слама, изискващо по≠сто€нното й подмен€не. Ќезабавно тр€бва да бъдат отдел€ни животните, които абортират или раж≠дат преждевременно “е биха могли да бъдат много опасен източник на инфек≠ци€. «атова в такива слу≠чаи е необходимо да се по≠търси ветеринарномеди≠цинска помощ. ѕрез по≠следните десет дни от бременността овцете не се изкарват на паша и се под≠лагат на наблюдение - най-малко три пъти в деноно≠щието през равни интерва≠ли от време.

 ои са признаците, които биха ни подсказали че раждането наближава ? Ѕременността при овцете продължава средно 150 дни. «а да може правилно да се предвиди очаквани€ термин на раждането е необходимо да се записват дните на покриване от ко≠ча. ќсобено актуална в тази връзка е, ултразвуковата диагностика на бременността станала вече рутинна за практиката в нашата страна. “€ позвол€ва най-точно да се определи, дали едно животно е бременно или не, като същевременно се определи приблизителни€ срок. ќсвен това показател≠но за късната бременност е развитието и уголем€≠ването на млечната жлеза. јко такова липсва, това означава че животното не е бременно. Ќепосред≠ствено преди настъпването на раждането би могло за се издои и коластра. “ова е особено характерен приз≠нак, който тр€бва да се има предвид. ¬ъншни€ полов орган се уголем€ва и едематизира. Ќ€колко дни преди раждането от външни€ полов орган би могло да се отдел€ слуз.  оремът се отпуска, особено при многораждалите овце. —ъс започване на оагването настъпват и първите маточни контракции, които се установ€ват най-добре с ръка поставе≠на на д€сната коремна сте≠на. ∆ивотните са неспо≠койни, търс€т усамотено м€сто и се залежават. ќсо≠бено е вредно, ако в този момент те се безпоко€т. “р€бва да се различава физиологично залежаване по време на раждането, от патологичното - такова настъпващо в последната фаза на бременността. ќсобено напрегната и критична е фазата на из≠гонване на плодовете. “€ започва от момента на спукването на околоплодните мехури и отдел€нето на околоплодните течно≠сти. ѕродължава от 15 ми≠нути до 2-3 часа. ѕо-дълги€ период е свързан с близнене и се наблюдава най-че≠сто при раждащите за пър≠ви път. јко има два плода, втори€т се ражда 15-20 минути след първи€. ѕрид≠вижването и изтласкване≠то на плода е свързано с най-интензивните контракции, както на матката, така и на коремната стена. ¬еднага след раждането новороденото се подсушава основно с чиста кърпа.

ѕомещени€та тр€бва да са сухи и топли. Ќай-вредно за новородените агънца е студеното тече≠ние, както и повишената влажност. ѕри задържане на слуз и амнионова течност в носа, ноздрите се раздраз≠ват с пръст или сламка, за да се предизвика пръхтене и самоочистване.  огато новороденото не диша е необходимо да се действу≠ва бързо и енергично. “о се облива със студена вода областта на тила за да се стимулира дихателни€ ре≠флекс. Ќеобходимо е сил≠но и енергично гръдни€ кош да се при≠тиска с длани 20-30 пъти в мин., да се разтрие и подсуши с кърпа. ѕри здрави и жизнени агънца е най-добре да се остав€т да бъдат облизани от майка≠та. ѕо този начин се поощр€ва дишането и перисталтичните движени€ на чрев≠ни€ канал на новородено≠то. — това се ускор€ва от≠дел€нето на първичните фекали и мекониума. ќбикновено пъпната връв се къса спонтанно. јбсолютно е задължител≠но пъпа да се тушира с йод или в краен случай със сил≠на раки€. Ќе тр€бва да се забрав€, че през първите дни той е открита ра≠на, ко€то може да бъде входна врата за инфекции. ƒо един час след раждане≠то, новороденото тр€бва да засучи коластра. јко то е слабо, би тр€бвало да му се окаже помощ. ¬ н€кои случаи е необходимо да се да се предприеме изкуствено хранене. ѕон€кога въпреки оче≠видните усили€ и напъни от страна родилката, ражда≠нето не протича самосто€≠телно. ќсобено вредно в такива случаи е акуширането да се извършва от не≠компетентни и случайни / макар и "опитни"/лица. “р€бва да се знае, че е из≠ключително вредно околоплодните обвивки да се разкъсват насилствено. ѕоследиците от това обикновено са фатални. Ќео≠бходимо е акушерската по≠мощ да се окаже от ветери≠нарен лекар.

¬ кои случаи тр€бва да се потърси квалифицирана ветеринарномедицинска помощ ?

ѕри загубване на апети≠та и залежаване н€колко дена преди очакваното ра≠ждане. ¬ тези случаи най-веро€тно се касае за кетоза. ѕон€кога раждането е преждевременно и настъп≠ва внезапно, като не е за≠бел€зана н€каква предва≠рителна подготовка за то≠ва. Ѕез допълнителни гри≠жи новородените умират, а и майката се нуждае от ле≠чение. Ќай-често като ус≠ложнение се наблюдава удължаване на раждане≠то. ¬ тези случаи поради н€каква механична причи≠на, то не може да протече самосто€телно. ќбезпо≠коително е, ако се забави повече от 1 час след спукването на околоплодните мехури. Ќе е нормално, ако настъпи обратно развитие и намал€ване на обема на млечната жлеза /липса на коластра/, след нормалното й предродилно едематизиране. “ова настъпва често при превъртане на матката. Ќенормални състо€ни€ са когато коремът е прекалено гол€м, ко≠ремната стена е силно опъ≠ната или пък е прекалено отпусната Ќеобходимо е да се потърси спешна ветери≠нарномедицинска помощ, ако външни€ полов орган е силно зачервен, едематизиран, болезнен, с кърва≠ви, кафеникави или зеле≠никави изтечени€ с не≠при€тна миризма. ѕо-спе≠циално внимание тр€бва да се обърне на раждащите за първи път, особено ко≠гато са заплодени прежде≠временно. јко след ражда≠нето на един плод, майката е все още неспокойна и се напъва, най-веро€тно се касае за близнене. ¬ тези случаи тр€бва да се изчака спокойно. јко и след поло≠вин час контракциите про≠дължават е необходимо да се потърси помощ. —лед приключване на раждането и облизването на агънцата, на овцете тр€бва да се даде около 1 -2 литра леко затоплена и под≠сладена вода, примесена с концентриран фураж. “ова оказва благопри€тно вли€≠ние на възстановителните процеси в майчини€т орга≠низъм и е важна профилак≠тична м€рка против задър≠жането на плацентата, ко€то нормално се отдел€ до 1 час. Ќай-добре е отде≠лените плаценти да се за≠рав€т дълбоко. Ќай-опасно е, ако се дават като храна на кучета, без да са изварени. ѕрез първите дни след раждането е нео≠бходимо да се предостав€ ливадно сено на вол€, като количеството на концен≠трираните фуражи посте≠пенно се увеличава.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є