«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:49

ѕлодовитостта при овцете се определ€ в гол€ма степен от храненето им. »звестно е, че в сезона на мърл€нето, който за нашата страна съвпада с л€тото, разплодните животни тр€бва да се намират в добро телесно състо€ние и кондици€. —лабите или затлъстелите овце не се разгонват редовно и много трудно се заплождат. —ъщо така, фермерите тр€бва да имат предвид, че липсата или недостига на н€кои биологично активни вещества може да окаже сериозно въздействие върху репродуктивни€ процес. ¬ пълна сила това важи за витамините, които при нормални услови€ се намират в изобилие в летните фуражи. ѕри определени услови€ обаче Ц горещ климат, засушаване, еднообразно и нерационално хранене, оборен режим на отглеждане, паразитози и н€кои други забол€вани€ (възпаление на червата)Ц обезпечаването на организма с витамини може да се окаже недостатъчно. “ова води до съответни отклонени€ в протичане на жизнените процеси в организма и в крайна сметка до ниска заплод€емост, ембрионална смъртност, свързано със сериозни финансови загуби.

«начение на ¬итамин ≈. ќзначава се още като антистерилитетен витамин. ѕри липсата му в храната на мъжките разплодници се развива дегенераци€ на семенни€ епител, а при женските се отдел€ непълноценна €йцеклетка, спира развитието на ембриона, след което той може да се резорбира и да настъпи аборт. ¬итамин ≈ е биологичен антиоксидант. Ќуждите на животните от витамин ≈ се повишават значително при съдържание на развалени мазнини в храната, при недостиг на селен и с€расъдържащи аминокиселини или при наличие на вещества с антивитаминно действие, каквито има в семената на н€кои бобови култури Ц грах, фасул и др. ¬итамин ≈ се намира в листата на всички видове растени€. “ака че при обилна паша на зелена трева не настъпва недостиг. Ќай-богати на ¬итамин ≈ и редица други биологично активни вещества са покълналите семена на различни житни култури Ц ечемик, пшеница и др. — цел подобр€ване на заплод€емостта е препоръчително захранване на овцете с покълнали семена.

«начение на витамин ј. ѕредпазва бозайниците и човека от възникване на кокоша слепота. ¬итамин ј поддържа устойчивостта на епителни€ слой и затова се нарича още епителопредпазващ витамин. „рез храната овцете получават провитамин ј Ц каротин, от който в червата и черни€ дроб се синтезира витамин ј. ¬итамин ј спомага за правилното функциониране на стената на половите органи, и по този начин гарантира най-ранното развитие на оплодената €йцеклетка и ембриона. “ой има и антитоксична активност. ѕри недостиг настъпват възпалителни процеси на женските полови органи и ранна ембрионална смъртност. ѕри това дейността на ресничести€ епител, ко€то е насочена към отстран€ване на попадналите бактерии се загубва и микроорганизмите не намират никаква пречка за нахлуване през лигавицата. ј-авитаминоза настъпва най-често при хранене на животните главно с концентриран фураж, лошокачествено сено, слама, т. е . когато липсват пресни и силажирани зелени фуражи. ¬ такива случи настъпва упорито безплодие. Ќай-богати на провитамин ј са морковите, тиквите, жълтата царевица и всички зелени фуражни култури. ¬итамин ј се намира във връзка и с други витамини Ц например D. ¬ малки дози тези два витамина допълват действието си, но в големи те са антагонисти. «аедно с витамините — и ≈, витамин ј участва в изграждането на костите

«начение на ¬итамин D. »ма гол€ма значение за храненето на селските животни. —пециално при случната кампани€ при овцете рол€та му се свежда в следните направлени€. “ози витамин повишава резорбци€та на калци€ и фосфора в червата. ”величава фиксирането на калци€ в костите. —ледователно този витамин спомага за общото укрепване на организма (устойчивост срещу забол€вани€) и регулиране на минералната обм€на, което пък оказва непосредствено въздействие върху заплод€емостта. ќсобено нуждаещи от повишени дози витамин D са близнилите, високомлечните и по-изтощените овце. “ой се синтезира в организма под въздействие на ултравиолетовите лъчи. «атова при овцете отглеждани на високопланински пасища, съдържанието на този витамин е по-гол€мо, отколкото отглежданите в равнината. ѕо принцип сушеното на пр€ка слънчева светлина сено е богато на витамин D.

«начение на витамини от групата ¬ и —. «а разлика от мастноразтворимите витамини (ј, ≈, D), водоразтворимите се синтезират от микрофлората в храносмилателни€ канал на овцете и по този начин техните нужди обикновено се задовол€ват. “ака че недоимък, оказващ неблагопри€тно въздействие върху заплод€емостта може да настъпи само при екстремни услови€. “ака например изхранване на фуражи съдържащи орлова папрат или хвощ води до авитаминоза ¬1. ѕо отношение на витамин — съществуват нови данни, според които дори и преживните животни пон€кога може да изпитват нужда от него. —ледователно не бива да се изхожда от възприетите шаблони, че овцете не се нужда€т от допълнителни количества витамини от групата ¬ и —.

«начение на солта. «а тревопасните животни готварската сол е незаменима. –астителните фуражи съдържат незначителни количества натриев хлорид. Ќай-бедни са растени€та в планинските и полупланинските райони. ќсобено когато са на паша задължително на овцете тр€бва да се предостав€т каменни блокове от сол за близане. Ћишаването на животните от готварска сол води до отклонени€ в здравословното състо€ние на майчини€ организъм водещо до незаплождане или до смърт на ембриона. ∆ивотните имат измъчен вид, очите им хлътват, кожата загруб€ва, телесната маса намал€ва, нарушават се процесите на храносмилане и пулсаци€та на сърцето. ƒори може да настъпи и смърт. Ќуждата от натриев хлорид се увеличава особено в случаите, когато се изхранват с фуражи богати на вода. ¬ услови€та на практиката пропуски с обезпечаването със сол възниква най-често при лагерно отглеждане на овцете, при транспорт, см€на на помещени€та, остав€не на каменните блокове на открито или при изхранване на некачествени концентрати които би тр€бвало, но на практика не съдържат натриев хлорид.

Ќеобходимо е фермерите да се консултират със специалисти, относно пълноценността на дажбата. ¬ случай на нужда към фуражите тр€бва да се добав€т съответните минерални и витаминни добавки.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є