«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:51

»звестно е, че отглеждането на здрави, пълноценни и с добри разплодни качества кочове е важна предпоставка за ефективност от овцевъдството. “радици€ за нашата страна е мъжките животни да се използуват основно по време на случната кампани€ Ц от юли до септември. ѕрез последните години обаче се наблюдава тенденци€ към значително удължаване на размножителните периоди при овцете. ¬ъзможните причини за това тр€бва да се търс€т и в климатичните промени.

ѕроблем представл€ва недостига на мъжки разплодници в определени населени места, дори цели региони. —ъществува реалната опасност от близкородствено съешаване. ¬сичко това, както и възможността за разпространението на полови инфекции налага внедр€ването на изкуственото осемен€ване.

—инхронизирането на еструса при овцете е друга биотехнологи€, ко€то позвол€ва в рамките на кратък период да се заплоди една гол€ма група животни и след това раждани€та да се концентрират в един къс интервал от време. “ова дава възможност при адекватни грижи и технологи€ на отглеждане овцете да раждат дори 3 пъти за две години. ћетодът е особено удачен за по-уедрените ферми, при ценните и новите за нашата страна вносни породи.

“ези тенденции предполагат необходимостта от посто€нно поддържането на кочовете в добро здравословно и телесно състо€ние. ќсобено натоварване за тази категори€ животни представл€ва случната кампани€. √рижите се полагат целогодишно, но подготовката за не€ е като за един спортен турнир при спортистите. ¬ какво се израз€ва т€ ?

ѕодготовката тр€бва да започва около месец и половина преди осеменителната кампани€. ѕървоначално тр€бва да се определ€т и отдел€т животните за разплод. Ќай-важното изискване е мъжките животни да са здрави и да притежават специфичните породни качества. ќпределените разплодници би тр€бвало да са завършили телесното си развитите, да не са по-млади от 1,5 и по-възрастни от 6-7 години.  огато е запланувано да се извърши изкуствено осемен€ване е необходимо да се задел€т и кочовете пробници. 40-50 дена преди случната кампани€, младите разплодници се приучват, а при старите се прави контролно получаване на семенна течност.  огато ще се използува естествено осемен€ване, при приучването на младите разплодници е необходимо, те да се изолират от по-възрастните, които обикновено са доминиращи.  ато подложка се използува размърл€на овца. »зследват се половите рефлекси, като задължително се прави и преценка на е€кулатите. ќпредел€нето на здравни€ статус се извършва от ветеринарен лекар. “ой извършва преглед на копита, крайници, половите органи и рефлекси. ќт всеки разплодник е необходимо да се получи кръвна проба, ко€то да се изследва за бруцелоза и заразен епидимит. ѕри положителен резултат или при съмнение за наличието на н€каква вродена аномали€ животните тр€бва да се бракуват. Ќеобходимо е да се извършат съответните ваксинации и обезпаразит€ване. Ќе тр€бва да се забрав€т и летните къпани€ против краста и кърлежи. ѕропуските в тази насока вод€т до големи щети през зимните месеци .

ќт особена важност са храненето и режима на отглеждане. ¬ тази връзка прилагането на шаблони е невъзможно. Ќеобходимо е да се направи реална преценка на фуражната база, качеството и количеството на дажбата. «атова, ако не могат да се осигур€т добри пасища или тревни€ фураж е недостатъчен е желателно да се достави и добави качествено сено на вол€. ќсвен това към дневната дажба тр€бва да се включва и концентриран фураж от 0,5 до 1 кг. дневно, в зависимост от теглото на разплодника. Ќай-подход€щ е овеса. Ќеобходимо е в дневната дажба да бъдат включени и естествени източници на каротин, като тикви и моркови. јко такива липсват след консултаци€ с ветеринарен лекар, към концентрираните фуражи се добав€т премикси съдържащи освен витамини, също и макро- и микроелементи.

¬ажна предпоставка за постигането на добра разплодна и телесна кондици€ е изб€гването на продължителните и изтощителни преходи, а също и на обездвижването, водещо пон€кога до затлъст€ване. Ќедопустимо е отглеждането на мъжките разплодници в замърсени, задушни помещени€. ¬ обедните часове тр€бва да се осигур€ва почивка на с€нка.

“ранспорта, покупко-продажбата както и н€кои манипулации като ваксинации, обезпаразит€вани€, стригане, вод€т до стрес и тр€бва да приключат най-късно до две седмици преди случната кампани€. Ќеобходимо е да се осигур€ва чиста вода за пиене.

Ѕезконтролното изхвърл€не на отпадъци, режещи и остри предмети, както и пръскането на посевите през л€тото са честа причина за настъпването на различни интоксикации, травми и наран€вани€.

ћъжките разплодници също боледуват. “ова налага провеждането на определен лечебен курс от ветеринарен лекар. “ой предварително прави преценка за неговата целесъобразност и би могъл да даде указани€ за евентуалните вреди върху разплодните качества на мъжките животни, причинени от лекарствените препарати или болестотворни€ агент.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є