«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:52

“ехнологиите на отглеждане на овцете в нашата страна /с н€кои изключени€/ понасто€щем са екстензивни. ѕо-гол€мата част от животните са групирани в малки стада или са в лични стопанства съвместно с други видове. —ледствие на това, възможностите за интензификаци€ на процесите свързани с отглеждането и размножаването на овцете са силно ограничени. ќт това следва и ниската рентабилност от този отрасъл.

’арактерна особеност на репродукци€та при екстензивното отглеждане на овцете е сезонността. “€ е обусловена основно от продължителността на светлинни€ ден. Ќеговото постепенно намал€ване в повечето случаи води настъпването на естрални€ период при овцете. “огава женските животни се разгонват и заплождат. ¬ широката практика се означава като случна кампани€. «а равнинните райони е характерно, че т€ настъпва още от кра€ на юни, началото на юли, а за планинските и полупланинските региони - 1-2 месеца по-късно.  ато ц€ло, през август и септември се заплождат най-гол€м брой от овцете у нас. ќсвен от релефните и природо-климатичните особености, настъпването на еструса при овцете зависи и от породата, млечната продуктивност и лактационни€ период, здравословното състо€ние, възрастта, технологи€та на отглеждане и хранене, времето на настъпване на последното раждане и др. “р€бва да се има предвид, че дзвиските не тр€бва да се заплождат преди настъпването на 10 месечна възраст, и то само в случаите, когато са достигнали 70 % от масата на възрастните. ѕо-разумно е, ако се изчака една година и осемен€ването се извърши на 16-18 месечна възраст. —ъобразно тези фактори и опита от предходните години за всеки отделен регион, стопаните биха могли да плануват настъпването на случната кампани€. Ќеобходимо е животните да бъдат подготвени за не€. ѕървото нещо което тр€бва да се направи е да се отдел€т бракуваните овце, както и тези, които ще се разгон€т по-късно /лактиращите/. ∆елателно е един месец преди настъпването на естрални€ период да приключат всички меропри€ти€ свързани с транспорт, обезпаразит€вани€ и други лечебно-профилактични третирани€. ¬ продължение на 3-4 седмици преди и след случната кампани€ е необходимо количеството на концентрираните фуражи да се увеличава постепенно и достигне по време на осемен€ването 400-600 грама дневно. —поменатото подхранване тр€бва да започне по-рано, когато овцете са слаби, преболедували или са имали висока млечност. ѕри по-оскъдна паша задължително към дневната дажба се добав€ и сено, по възможност ливадно. ”становено е, че при оптимизирането на дажбата по този начин, настъпили€т еструс е пълноценен и по-често овулират 2 €йцеклетки, респективно овцете близн€т.

“р€бва да се има предвид обаче, че както недохранването, така и затлъст€ването са еднакво вредни и вод€т да незаплождане или ранна ембрионална смъртност. ћакар и много р€дко, второто се наблюдава когато ограничен брой овце се отглеждат допълнително, за да се спазват "установените традиции", и едва ли не като "домашни любимци". ¬ тези случаи стопаните отглеждат крави или други животни, като остав€т 2 или 3 овце само за удоволствие и им предостав€т фураж в изобилие. ≈стествено, възникнали€ проблем е лесен за разрешаване.

ѕри отглеждане на овцете в стада е възможна синхронизаци€та настъпването на еструса при гол€м брой животни, като по този начин осемен€вани€та и раждани€та се концентрират в един по-кратък период от време. “ова намал€ва разходите свързани с отглеждането и от там себестойността на продукци€та. ќсвен това, по този начин, гъвкаво се отговар€ на нуждите на пазара и се изб€гват както временни€т дефицит така и излишъка. —ъществуват две групи методи за синхронизаци€ на еструса при овцете.

ѕри първата не се използуват медикаменти. Ќай-попул€рно е редуването в продължение на по 7-8 дена, на безсолна и след това на солна /30-40 гр. дневно/ диета. Ќ€кои стопани добав€т към дневната дажба на овцете за известен период от време покълнал ечемик. ∆елателно е през този подготвителен период, кочовете да бъдат отделени от стадото за 3-4 седмици.

ѕри втората група методи се прилагат хормони. “ова прави възможно постигане на оагвани€ през различни сезони, както и скъс€ване на периода между две раждани€. ¬ този случай обаче е необходимо да се потърси помощ от специалисти - ветеринарни лекари или зооинжинери, тъй като приложението на хормони изисква една много по-задълбочена подготовка и познаване на процесите свързани с възпроизводството при овцете. ¬ъвеждането на хормоналните методи за направл€ване на репродукци€та при този вид животни е един от начините за превръщането на отрасъла от губещ в печеливш.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є