«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:54

ѕреструктурирането на селското стопанство през последните години и в частност на животновъдството у нас, актуализира редица проблеми типични за примитивното и екстензивно стопанство. –ешаването им много често представл€ва непреодолима трудност за специалистите и фермерите. Ќа много места при отглеждане на говедата или се разчита основно на естественото осемен€ване или та не може да бъде избегнато. ¬ сборните стада има бици, които неконтролирано покриват кравите. Ќегативните последстви€ от това са много. ≈дно от т€х е ранното заплождане на юниците. ѕон€кога това става още на 9-10 месечна възраст, дори и по-рано. ¬ тези случаи на незавършен още растеж, когато все още не е напълно формирана структурата на женски€ организъм, заплождането може да е опасно както за новороденото, така и за майката. ѕо време на първото отелване, юниците са все още непълно развити. “азът им е тесен. “ова води до непреодолими затруднени€ в протичането на раждането.  ои са основните критерии определ€щи навременното своевременното осемен€ване на юниците ? Ѕезспорно, от съществена важност е възрастта. «а да може да се развие пълноценно и впоследствие да реализира по оптимален начин своите генетични заложби, е необходимо да се спазва определена възраст при ко€то най-рано да се заплоди женското животно. Ќа тази тема са водени много дискусии и спорове. ÷елта е в случа€ да се намери баланса между биологическата и икономическата целесъобразност. “ака или иначе тр€бва да бъде спазен срока от поне 14-15 месечна възраст за заплождане на юниците. ¬ непосредствена връзка с това стои е телесната маса, ко€то тр€бва да е минимум 70% от теглото на възрастните животни от съответната порода. ¬ н€кои отношени€ това дори е определ€щи€ критерий, защото при правилно хранене и гледане, прирастът е по-гол€м и желаната маса се достига по-рано. ќбратно, недохранените, опаразитените, преболедувалите или най-общо означените като закърнели животни не тр€бва да се използват за разплод или ако това стане, да се осъществ€ва само след коригирането на отклонени€та от нормата. ќсобено рисковано е да се заплождат животни преболедували от рахит, тъй като в тези случаи тазът на юниците остава много тесен и впоследствие това би представл€вало непреодолимо преп€тствие за нормалното раждане. ¬ъв връзка с ранното осемен€ване на юниците, много често възниква и друг проблем.тъй като заплождането е неконтролирано, по естествен начин, не се знае точната му дата. —топаните разбират за съществуващата бременност обикновено едва след като се про€в€т характеризиращите € външни признаци. ѕри настъпване на раждането, най-често поради несъответствие между големината на таза на майката и размерите на плода, то не може да протече спонтанно. јко не се потърси навременна ветеринарномедицинска помощ, а вместо това се предприеме екстракци€ с непозволена теглителна сила, се предизвиква травматично увреждане на новороденото и майката, най-често с необратими последстви€.  ато се има предвид, че отглеждането на една юница изисква много капиталовложени€, време и посто€нство, грижи, не е необходимо да се коментират какви са загубите и разочаровани€та на всеки един стопанин. “ъй като нещата и ситуаци€та в нашата страна не могат да се промен€т с един замах, този проблем ще съществува още дълго време. » за да не остане всичко в сферата на добрите пожелони€, какво може да се препоръча на тези, които се опас€ват че юниците им са заплодени прекалено рано и биха възникнали затруднени€ по време на раждането. Ќай-удачно е ранната бременност да бъде изкуствено прекъсната. “ова е най-подход€що да стане в кра€ на първи€ месец след оплождането. ƒиагнозата на ранната бременност се осъществ€ва посредством ултразвуково изследване. –анното индуциране на аборт е сигурно и безопасно. Ћекарствените средства използвани за тази цел не са безобидни за хората и е задължително да се прилагат от ветеринарен лекар. —ъществува опасност от ново заплождане непосредствено след аборта, което тр€бва да се има предвид. ѕрекъсването на напреднала бременност крие н€кои рискове. ќт една страна съществува опасност от затруднение в евакуаци€та на плода, което в гол€ма степен би възпроизвело неблагополучи€та съществуващи при евентуалното раждане. ƒруго негативно последствие е задържането на последъка (плацентата), водещо до маточно възпаление и трудно заплождане впоследствие. Ќе е за подцен€ване и последвалата непълноценна лактаци€. Ќай-добре е при установ€ване на една напреднала преждевременна бременност при юниците, да бъде извършено програмирано цезарово сечение след 270-€ ден от бременността.  ои са предимствата на това решение ? ѕърво ще се запази живота на майката, което ще позволи да се оползотвори мл€кото от последвалата лактаци€. ¬последствие дори и да не се заплоди отново, (тъй като съществува такъв риск), ще бъде продадена на много по-изгодна цена. ¬сеизвестни са изнудвачите, които изкупуват на безценица предназначените за клане по необходимост животни. ¬същност при едно планирано цезарово сечение, реалните шансове да се заплоди кравата не са никак малки. ¬торо ще се запази живота и здравето на новороденото. Ќеобходимо е да се отбележи, че за да се гарантира това, е необходимо майката да бъде третирана по специална схема 24-48 часа преди очакваната акушерска намеса. «а съжаление лекарствената комбинаци€ все още не е известна на по-гол€мата част от практикуващите ветеринарни лекари. “рето самата операци€ би могла да се планира и да се осъществи в най-подход€що време (както за стопанина, така и за ветеринарни€ лекар) и на най-удобното м€сто. ўе се избегнат инфарктните ситуации свързани с вс€ко затруднение при раждането Ц търсенето на компетентна помощ, транспорт, пособи€ и др.

Ќе винаги могат да бъдат избегнати грешките при отглеждане и развъждане на селскостопанските животни. ћного от т€х са поправими, особено ако се вземат навременни мерки. ќсновна предпоставка за това обаче е поддържането на тесни контакти между фермерите и ветеринарните специалисти. ÷ената на едно такова сътрудничество във всички случаи би била компенсирана от последвалите € ползи.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є