«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:55

‘изиологичното протичане на следродилни€т период при кравата е от определ€що значение за запазване на репродуктивните качества и своевременното заплождане. Ќовата бременност е възможна едва когато матката е напълно възстановена и кравата започне да се разгонва през редовни интервали от време. “огава се приема, че следродилни€ период е отминал. Ќай-добре е, ако кравите се заплод€т между 60-€ и 80-€ ден след отелването.

 ои са факторите, които често забав€т настъпването на новата бременност:

- задържане на плацентата;

- следродилното възпаление на матката;

- недостатъчна функционална активност на €йчниците;

- други смущени€ в €йчниковата дейност, като цисти, забавена овулаци€; предовулаторна дегенераци€ на фоликула;

- следродилното залежаване, ако не се вземат своевременни мерки и е свързано с трайно увреждане на животните.

¬ по-гол€мата си част тези нарушени€ са свързани с грешки в технологи€та на отглеждане и хранителната обезпеченост на дажбата. –ол€ за това игра€т и н€кои инфекции. ƒопълнително негативните въздействи€ могат да се избегнат чрез спазване на определена хигиена на отелването и следродилни€ период.

ќсобен проблем с гол€мо практическо значение представл€ва задържането на плацентата (последъка). ¬ сравнение с останалите видове животни при кравата се среща най-често. «адържането на плацентата е важна причина за смущение в протичане на следродилни€ период и новото заплождане. ¬ стадата където то се среща при гол€м процент от животните е необходимо да се извършат определени профилактични меропри€ти€.

—лед вс€ко раждане тр€бва да се следи дали плацентата е отделена напълно и своевременно в рамките на 8 до 12 часа след отелването. ѕри забав€не е необходимо да се потърси ветеринарномедицинска помощ.

— профилактична цел, против задържане на плацентата и другите следродилни усложнени€ тр€бва да се извърши следното:

1. ƒа се спазват всички норми при формиране на хранителната дажба по време на късната бременност и отелването. ѕрехранването, както и недохранването са еднакво вредни. ќказват негативно вли€ние върху процесите гарантиращи своевременното отдел€не на плацентата, чернодробната функци€ и ц€лостните процеси на възстанов€ване.

3. ƒа се изб€гва стреса на животните по време на раждане. ќтелването да става в самосто€телни боксове, помещени€ или в най-лоши€ случай на изолирано м€сто в краварника. Ѕезпокойството на майката дори и на новороденото предизвиква отдел€не на хормони на стреса (адреналин и др.), които подтискат маточните контракции, с това веро€тността от задържане на последъка и възникване на възпаление се увеличава. ѕоради тази причина след като се отели, родилката тр€бва да се остави на спокойствие и тишина, желателно и поне н€колко часа да бъде заедно с телето.

4. «а правилно протичане на следродилни€ период майката тр€бва да се обезпечи с необходимото количество витамини и минерали. ѕриложението на витамин ≈, ј и селен допринас€ за повишаване имунната система и локалната устойчивост в областта на половите органи, както и р€зко намал€ване на случаите на задържане на плацентата. ѕрилагат се от ветеринарен лекар по определена схема.

5. ѕо време и непосредствено след отелването да се изб€гва ненужното изследване, вмешателство и стресиране на родилката. ќсобено ако раждането е протекло нормално, неконтролираните изследвани€ на родилни€ път и матката, както и насилственото издърпване на плацентата са противопоказани. јко това не се спазва е реална опасността в матката да попаднат микроорганизми, които след това да предизвикат възпаление.

6. ѕериодът преди и след раждането е важен и във връзка с друго патологично състо€ние, което е актуално за практиката Ц следродилното залежаване. ¬ тази връзка се извършва следната профилактика:

- приетата храна преди отелването тр€бва да съдържа ниско количество неорганичен калий;

- преди раждането тр€бва да се прилагат високи дози витамин ƒ (по определена схема от ветеринарен лекар)

- непосредствено след отелването да се добав€т специални калциеви препарати под формата на брикети за близане, разтвори или венозни инфузии от ветеринарни€ лекар.  алциевите йони участват в мускулното съкращение, също и при контракциите на матката. Ќамаленото им количество освен парализа и залежаване на кравите предизвиква атони€ на матката, което от сво€ страна е първопричина за възпаление или задържане на плацентата.

7. —лед трудни раждани€ винаги тр€бва да се приложи венозно разтвор съдържащ глюкоза, витамините ¬1 и —, калций, фосфор и кофеин. “ова ще спомогне за по-бързото възстанов€ване на организма, своевременното отдел€не на плацентата и инволуци€та на матката.

8. ќсобено внимание по време на следродилни€ период тр€бва да се отдели на правилната експлоатаци€ на животните. Ќа първо м€сто това включва раздо€ването, което е трудно, особено при първескините. јко необходимо първите два-три дни кравите тр€бва да се доиздо€ват ръчно и то след продължителен, но внимателен масаж. –азходките в дворчетата, а по-късно и пашата съчетана с чисти€ въздух и слънце гарантират отлично здравословно състо€ние и бързо възстанов€ване на половите функции при кравите след раждане.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є