«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–µ—В—К–Ї, 23 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:18

¬ 21 век възможностите за комуникации и транспорт са почти неограничени. √лобализаци€та е логично следствие от това. —ветовната търгови€ става факт. “ехнологиите в земеделието и по-специално реподукци€та при кравите и свинете следват тези тенденции. ѕредлагането пред крайните клиенти е много гол€мо, техните вкусове стават все по-капризни. «а да оцеле€т производителите на свинско месо тр€бва да посрещнат предизвикателствата на тази световна надпревара.

¬ днешно време европейските свиневъдни ферми не биха могли да окажат вли€ние върху редица важни аспекти определ€щи рентабилността на т€хната продукци€. “акива са непосто€нни€ характер на цените на фуражите, нарастващите разходи свързани със заплащането на труда, повишените изисквани€ към технологиите на хранене и отглеждане, определ€щи доброто благосъстоние на животните, продиктувани от претенциите на консуматорите. ќтрасловите изисквани€ стават все по-строги. ¬сичко това допълнително натоварва производствените разходи и себестойността на продукци€та. ≈вропейските производители могат да компенсират своето изоставане, чрез оптимизиране на селекци€та и подобр€ване на мениджмънта на репродуктивни€ процес. —виневъдите тр€бва да поемат разноските и засил€т своето внимание като инвестират в такива области като генетика, мениджмънт на фермата, подобр€ване на услови€та на отглеждане, правилен ремонт на стадата и интензификацици€ на размножителни€ процес. “ези, които мисл€т за бъдещето, ще дадат предимство на най-модерните и същевременно социално приемливи технологии и ресурси.

ясно е, че не само в световен, но дори и регионален план възможностите на нашите свиневъди да окажат вли€ние върху тези процеси в най-добри€ случай са скромни.

 акто беше отбел€зано един от начините за снижаване на рентабилността е интезификаци€та на размножителни€ процес.  ато пон€тие това включва въвеждането на система от меропри€ти€, които ще доведат до по-ранното заплождане на подрастващите свине, синхронизиране на еструса, заплождането и раждането при една производствена група, скъс€ване на интервала от време между две раждани€, увеличаване на плодовитостта и големината на прасилото. ѕът€т за осъществ€ването и детайлното описание на вс€ко едно от тези меропри€ти€ ще бъде разгледано в следващи материали. ќт значение са храненето и технологиите, температурата в помещени€та, породата, квалификаци€та на обслужващи€ персонал, здравословното състо€ние и възрастта на животните, вида на използуваните медикаменти, премикси и фуражни добавки. Ќезависимо обаче от спецификата на вс€ка схема за управление на фермите, избрани€ път и стратеги€, рол€та на отделни€ индивид в стадото отпада. ÷€лото производствено предпри€тие представл€ва една система, един механизъм или дори един организъм.

Ѕи тр€бвало да се подчертае рол€та в тази връзка на синтетичните прогестеронови препарати. “е позвол€ват извършването на т. нар. групов мениджмънт в свиневъдството.

ќсновните предимства на приложението им са н€колко.

1. ѕредставл€ват най-доброто средство за синхронизиране и индуциране на еструс при свинете.

2. ¬од€т до подобр€ване на репродуктивните показатели чрез: повишаване на заплод€емостта, намал€ване на ембрионалната смърност, увеличаване на прасилата и бро€ на опрасените свине.

3. ѕриложението на синтетичните прогестеронови аналози в свиневъдството спомага за борбата с различни репродуктивни забол€вани€ при този вид животни, особенно при първескините.

4. “е са евтини, без странични действи€, достъпни и лесни за приложение в практиката.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є