«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–µ—В—К–Ї, 23 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:20

ѕоследната фаза на бременността при кравата съвпада със сухостойни€ период и продължава средно 6-8 седмици. —къс€ването му води до редуциране на млечната продуктивност, а прекаленото му удължаване - до нарушаване на нормалната разплодна кондици€, загуба на мл€ко, а в н€кои случаи дори до трудно заплождане след раждането. ќбикновено продължителността на сухостойни€ период не се спазва, когато не се води отчетност и точната дата на заплождане е неизвестна. «а съжаление в нашата страна това не е р€дкост и се среща при пасищно отглеждане и естествено осемен€ване, разгонване по време на бременност, аборти и др. “ова налага необходимостта от осъществ€ването на по-строг контрол и воденето на отчетност.

¬ажен фактор определ€щ здравословното състо€ние и продуктивните качества на кравата след раждането е степента на охраненост по време на късната бременност. Ќай-общо казано охранеността тр€бва да е средна. — неблагопри€тни последстви€ са както прехранването, водещо до затлъст€ване, така и обратното Ц недохранването. ¬ първите месеци на лактаци€та кравите губ€т от теглото си, но при нормални обсто€телства след 150-€ ден от бременността настъпва осезателна обратна пром€на в телесното развитие и кондици€. ¬ стремежа си да получат ДмаксималниФ резултати, н€кои се ДпрестараватФ, поддържат висококалорична дажба, следствие на което животните могат да затлъсте€т. “ова от сво€ страна предизвиква чернодробни забол€вани€, трудно раждане и проблеми с заплождането. јко при пресушаването се установи склонност към затлъст€ване или пък животните са слаби и недохранени, е необходимо веднага да се коригира дажбата. ¬ случай на съмнение тр€бва да се направи консултаци€ с ветеринарен лекар и да се прецени общото здравословно състо€ние. ¬ момента на пресушаване, дневната дажба отговар€ на потребностите при млечност 5-8 литра. ѕрез цели€т сухостоен период кондици€та на т€лото тр€бва да остане приблизително непроменена. ƒве-три седмици преди раждането е необходимо животното да се подготви за предсто€щата лактаци€. “ова тр€бва да стане постепенно. ¬ажно условие е да се покри€т нуждите от сурови влакнини (ливадно сено на вол€), като същевременно концентрирани€т фураж се увеличава с по 400-500 грама дневно. ѕо този начин организмът се подготв€ за върховото изпитание, непосредствено след раждането. ѕравилното хранене по време на сухостойни€ период е фактор, който не само определ€ бъдещата лактаци€, но и здравословното състо€ние и заплождане след раждане. Ќикога дажбата и вида на предлаганата храна не тр€бва да се смен€т р€зко. ћикрофлората намираща се в предстомаши€та е чувствителна на резките промени.  огато това не се спазва биха могли да възникват сериозни здравословни проблеми Ц търбухова ацидоза, болести на копитата (пододерматити, ламинит) или дислокаци€ (превъртане) на търбуха. ƒруг компромис, който не бива да се допуска, това е предлагането на малоценни и нискокачествени фуражи. ћнозина считат, че по време на сухостойни€ период, кравите би тр€бвало да минат на заден план. ќтново една грешна стратеги€. ќсобено актуално за нашата страна през тази суха година е, че в много райони фуражите са нискокачествени, липсва сено и люцерна.

јктуални през сухостойни€ период са грижите за копитата. “ова важи в особена сила при оборното отглеждане на животните, липса на разходка, твърд под, повишена влажност. ѕрекомерното израстване на копитата, води до деформаци€, неправилна стойка и вървеж, което предизвиква други забол€вани€ на опорно-двигателни€ апарат. Ќалага се т€хното редовно подр€зване, а при патологични състо€ни€ незабавно лекуване ”становено е също така, че кравите с неправилно израснали копита и други болестни промени по-често страдат от залежаване след раждане в сравнение с тези, при които крайниците са изр€дно поддържани. ќсвен всичка останало, такива животни поемат по-малко храна в момент, когато цели€ организъм е максимално натоварен. ѕрепоръчва се копитата да се подр€зват два пъти годишно. ѕодход€щи периоди за това е времето около осемен€ването и при пресушаването.

¬ажен проблем в много ферми не само у нас, но и в световен мащаб, това са възпалителните процеси на млечната жлеза, означени още като мастити. «а да бъде успешна борбата с т€х, т€ не тр€бва да спира и дори по време на сухостойни€ период. ќколо 10-15 дена преди последното доене е необходимо вимето да бъде прегледано от ветеринарен лекар. „есто се налага изследване с бърз маститен тест, даващ ориентировъчна представа при полеви услови€ за здравословното състо€ние. „рез него се определ€ бро€ на соматичните клетки. јко той е повишен е необходимо след последното доене да се приложат специални противомаститни шприцове за сухостоен период. »злишна, лишена от логика, дори вредна е възприетата в много ферми практика, да се ДзапечатватФ с шприцове всички крави след приключване на лактаци€та. “ретирането тр€бва да става под контрол на ветеринарен лекар. “ой всъщност е човека, който най-точно ще прецени, кои животни ще се лекуват и кои не. ¬ н€кои случаи е необходимо да се изпрат€т млечни проби за лабораторно изследване.

» не на последно м€сто Ц обезпаразит€ването на животните. ѕасищни€т тип на отглеждане и въобще услови€та в нашата страна предразполагат към широко разпространение на паразитните забол€вани€. ≈дин бич, който изтощава животните и неусетно бърка в джоба на фермерите. —ухостойни€т период е подход€щ, тъй като тогава кравите не лактират и не е необходимо да се спазват карентните срокове за мл€кото. ∆елателно е преди да се предприеме обезпаразит€ване да се изследват фекални проби, като по този начин се определи най-точно вида на препарата, с който тр€бва да се осъществи третирането.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є