«а ветеринарни специалисти

»ндустри€

«а фермери

«а любители и деца–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Administrator   
–Я–µ—В—К–Ї, 23 –Р–њ—А–Є–ї 2010 19:21

ќбщоприето е схващането, че за да съществува икономическа ефективност от говедовъдството, периодът между две раждани€ при кравите тр€бва да е максимум 1 година. Ќа практика това универсално правило е трудно да се прилага винаги. ¬с€ка крава представл€ва отделен биологичен субект и сл€пото съблюдаване на определени шаблони и икономически норми не само че не е възможно, но в н€кои случаи е дори вредно.

ћаксимална продукци€ и от там ефективност се постига когато за организма е създаден необходими€т комфорт, при който наследствените заложби и възможности ще намер€т сво€та максимална из€ва. ¬ъв връзка с това често възниква въпросът, кога е най-подход€щи€ момент за заплождането на една крава след отелването. Ќезависимо от полаганите грижи в н€кои ферми, на практика у нас не се прилага схема за направл€ване и преценка на репродуктивните възможности на животните след раждане. ѕодцен€ват се основни биологични закони, водещо в повечето случаи до пълен крах.

ћоментът на осемен€ване след раждането зависи от индивидуалните особености на вс€ко животно. Ќо все пак основните предпоставки за настъпването на една нова бременност след отелването са:

  1. —воевременното и пълно възстанов€ване на половите органи.
  2. –едовна полово-циклична дейност.
  3. ƒобра телесна кондици€ и общо здравословно състо€ние.

ћлечната продуктивност, респективно лактационната крива игра€т определ€ща рол€ върху тези фактори. ¬исокопродуктивните крави се заплождат по-трудно. √ол€ма част от необходимите хранителни вещества, гарантиращи жизнените функции в организма се отдел€т с мл€кото. ¬ъв връзка с това пълноценността на дажбата, особено енергийното й съдържание и наличието на достатъчно количество суров протеин в дажбата играе рол€ при компенсиране на отрицателни€ баланс. ѕри високопродуктивните крави с дневна млечност над 25-30 литра, през първите осем седмици след отелването, независимо от нейното качество и количество, дажбата не може да компенсира възникнали€ дефицит. “ой се покрива от собствените телесни резерви. ∆ивотните видимо отслабват. ¬същност продължителността на този негативен период варира и зависи от абсолютната млечна продуктивност, общи€ здравословен статус, лактационната крива, качеството и количеството на храната, техниката и честотата на изхранване, двигателната активност, осигур€ването на почивка. ћежду 50-€ и 100-€ ден, този дефицит може бъде компенсиран, което външно се манифестира с постепенно възстанов€ване на загубеното тегло.

ќсобена категори€ представл€ват юниците.  огато те се заплод€т по-рано, често след отелването все още не са завършили своето телесно развитие. ѕоради тази причина, в много ферми у нас, месеци наред първотелките не се разгонват. ћакар и пълноценна, дажбата не покрива възникнали€ дефицит.

¬ стремежа си да елиминират всички негативни обсто€телства, н€кои фермери се ДпрестараватФ, което също е вредно. ѕрехранването с гол€мо количество концентрирани фуражи предизвиква търбухова ацидоза. “ова се изб€гва, чрез осигур€ването на гол€мо количество люцерново или ливадно сено. ƒобав€нето на този вид груби фуражи гарантира добро здравословно състо€ние и по-продължително стопанско използуване на кравите.  оличеството на сурови€ протеин не тр€бва да надвишава 18% в сухото вещество на дневната дажба. ¬исоки€т процент белтъчини съпроводени с ниска енергийна обезпеченост, най-често предизвиква репродуктивни проблеми и незаплождане. ƒруги вещества играещи съществена рол€, чийто недостиг води до безплодие са неорганичните фосфати, готварската сол, ?-каротина, микроелементите.

ѕървото осемен€ване след отелването не тр€бва да става в никакъв случай по време на периода, когато съществува отрицателен енергиен баланс в организма. » все пак, кои са ориентирите, определ€щи дали е настъпил подход€щи€ момент за това ? ќсвен стопански, този въпрос има и здравен аспект. Ќай-точен отговор може да даде ветеринарни€т лекар. Ќ€колко са основните параметри, които се контролират.

1. —ъсто€нието на женските полови органи. ¬ случаите, когато раждането е протекло лесно, без травми и усложнени€, плацентата е отделена спонтанно до 12-€ час, липсват гнойни изтечени€ и половоцикличната дейност е възстановена своевременно, обикновено не се установ€ват патологични процеси в половите органи.

2. Ћактационната крива.  огато т€ е прекалено стръмна, това е свързано с р€зко увеличаване на дневни€ млеконадой и от там до отрицателен енергиен баланс. ¬ тези случаи е необходимо да се изчака, когато ръстът на млечната продуктивност се нормализира. јко съществуват съмнение относно енергийната обезпеченост на организма би могло да се установ€т: кетоновите тела в урината и нивото на кръвната захар. «а целта съществуват специални тестове. Ќаличието на кетонови тела говори за отрицателен енергиен баланс, което се съпровожда с ниски стойности на кръвната захар. ¬ тези случаи е необходимо да се коригира дажбата, като се увеличи нейното енергийно съдържание, като се добави царевична €рма, захарно цвекло или меласа. ≈нергийни€т дефицит оказва неблагопри€тно въздействие върху нивата на различни хормони, участвуващи в размножителни€ процес.

Ќеобходимо, да се осъществ€ва индивидуален подход към вс€ко едно животно. ѕри средна млечност е напълно реално периодът от отелването до заплождането да бъде 50-70 дена. јко съществуват проблеми свързани с раждането и протичането на следродилни€ период и ако се вземат своевременни мерки, кравите тр€бва да се заплод€т до 80-€ ден. ј що се отнас€ за високопродуктивните животни, за рекордьорките, то при т€х е необходимо да се осигури почивка и усили€та да се насочат към коригиране на дажба, съответствуваща на завишените им нужди.

–анното заплождане преди 40-€ ден е възможно, но в повечето случаи то н€ма никакви предимства. ѕо-често настъпва ембрионална смъртност, млечната продуктивност е по-малка. ”становено е също така, че заплождането след последвалото раждане настъпва значително по-късно. ¬сичко това е свързано с гол€мото натоварване на половите органи, обусловено от прекалено скъсени€ междуотелен период.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А


–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є