За да имат кравите здрави копита

Установено е, че при интензивното им отглеждане, две трети от кравите страдат от едно или повече копитни заболявания. На днешно време те, съвместно с болестите на млечната жлеза и половите органи са най-важния проблем засягащ комфорта, здравословното състояние и продуктивността при този вид животни, даващо пряко отражение върху ефективността от този отрасъл.

Здравите копита на Вашите крави не е безплатен лукс, нито едно абстрактно пожелание. Това е една осъществима цел. Затова всеки фермер трябва да инвестира необходимите средства, време и работа. Добрият мениджър планува успеха ежедневно. Той се грижи за това, да не се налага лекуване и бракуване на крави страдащи от продължителна куцота, което всъщност е много по-скъпо.

За да бъдат копитата на Вашите крави здрави, е необходимо да се изпълнят няколко условия.

1. На първо място се изискват определени предпоставки, представляващи една добра основа или база. Копитата при кравите израстват постоянно и те трябва да бъдат подрязвани. Ако това не се изпълнява идват проблемите  По този начин фермерът играе съществена роля за здравословното им състояние. Копитата трябва да се обслужват 2 до 3 пъти в годината, за да имат винаги правилна форма. Редовните и правилно извършваните лечебни бани на крайниците също спомагат за успеха. Осигуряването на оптимален хранителен режим гарантира, че новообразувания рог ще е здрав и устойчив на външни въздействия. Използвайте винаги добри и проверени бици разплодници, за да избегнете генетичната предразположеност към някои копитни болести. Така например следните признаци и заболявания в определен процент са наследствено обусловени: постановка на крайниците – 12%; ъгъл на копитото – 23 %; дефект на бялата линия – 2%; дигитален дерматит –  10%; тилом 10%; интердигитален дерматит – 8%; асептичен пододерматит – 5%.

2. Умерено и рационално натоварване. Това означава, че натоварването трябва да съответствува на издръжливостта на копитата. Избягвайте прекалено силния натиск. Отстранявайте грапавините и неравностите на пода и пътеките, камъните и различните други пречки върху повърхността на земята. Материалът от който са направени подовете трябва да осигурява стабилност при придвижване. Осигурявайте спокойствие в стадото. Избягвайте пренатоварването предизвикано от неравните терени или пък дългите и ненужни преходи. Най-удачното решение – гуменото покритие на пода !

3. Намаляване до минимум вредните въздействия на околната среда. Елиминирайте и отстранявайте различните патогенни причинители, така също и влагата. Поддържайте копитата чисти.

4. Своевременно и целенасочено лекуване. Реагирайте своевременно при първия симптом или признак, указващ, че нещо с кравата не е наред. Направете незабавни корекции при съществуващи проблеми в хранителния режим, отглеждането или мениджмънта на стадото.

5. Редовен контрол и мениджмънт на здравословното състояние на копитата. Търсете винаги новости и възможности за подобрения. Контролирайте здравословното състояние на подрастващите животни, кравите през сухостойния и лактационния период. Аргументирайте и отбелязвайте своевременно брака и текучеството във Вашето стадо. Спазвайте и се стремете към следната максима, отнасяща се за животните във фермата– „ ДА БЪДАТ ЗДРАВИ И ПОД КОНТРОЛ !”.

Когато се говори за здравословен статус на копитата трябва да се имат предвид редица взаимно зависими фактори, които могат помежду си да усилят или да подтиснат своето въздействие. При вече здрави копита, разходите за тяхното поддържане в това състояние са минимални. Проблемите и последствията от тях усилват негативните тенденции. Всичко това се свързва и налага големи разходи за продължителен период от време, докато ситуацията се нормализира.

Два примера:

1. Роля на повишения риск от инфекция. Повишеното количество на причинителите на интердигиталния дерматит води до по-широкото и мащабно разпространение на това заболяване при животните. От своя страна това е причина за допълнително увеличаване на количеството на опасните микроорганизми в околната среда. И обратното, ограниченото разпространение на това заболяване, води до рязко ограничаване на инфекциозния натиск и намаляване на вероятността за нова поява на интердигитален дерматит.

2. Скороотелените крави са с чувствителни копита. Дажбата им трябва да е строго балансирана, достатъчна по количество и да съдържа необходимите структурни елементи. Чувствителните копита при тези животни обаче затрудняват нормалното им придвижване и достъпа до фуражите. В особена сила това важи при пасищния режим на отглеждане. Поради болката приемът на фуражи допълнително е редуциран. Предстомашията на кравите които куцат и имат копитни проблеми видимо са по-празни. Освен това те имат проблеми с изправянето и лягането. Съществува реална опасност от нарушение в обмяната на веществата (поради недохранване), а от там до повишена склонност към по-нататъшно увреждане на копитата.

Мениджмънт на копитните болести

Мениджмънтът означава планово и целенасочено действие. Към това се добавя и редовния контрол – мониторинга. Сравнете резултатите с поставените цели и очаквания. Доброто е добро и е повод за удовлетворение. При наличие на недостатъци са необходими незабавни корекции. Между двете отправни точки съществува една междинна зона, изпълнена с много неизвестни. Отделете й повече внимание.

            Условията, които трябва да се изпълнят за да бъдат здрави копитата на кравите представляват факторите на успеха. Трябва да установите кои са проблемите и причините за възникването им. Търсете възможности за подобрение и корекции. Първи етап на всяка една човешка дейност е плануването. Какво и как ще бъде направено ? Изберете метод за работа и го спазвайте последователно. Вторият етап е самото изпълнение на плана. Включва активно и целенасочено действие. Следва анализ на получените  резултати, извод и оценка на свършеното. Вниманието трябва да се концентрира върху най-често срещаните грешки. Винаги трябва да се извършва междинен и краен контрол. Дали промените или внедрените мероприятия водят до очакваните подобрения ? В зависимост от получения ефект, предприетите действия или мероприятия продължават или трябва да се опита нещо ново, по-различно и по-ефективно.

Един съвет: Консултирайте се и следвайте съветите на специалистите. Никога обаче не изпускайте основната нишка, изградена от безспорни принципни правила, защото в повечето случаи истината е една.

Оставете коментар