За живата маса на новородените животни

При отглеждане на селскостопанските животни, новородените заемат особено място. Те са символ на бъдещето, често за тях се оказват специални грижи, даряват се с внимание и любов. Същевременно обаче новородените са обект и на различни калкулации от които зависи паричния баланс във фермата или по-просто казано те са източник на бъдещи приходи или разходи ! Всички са заинтересовани от доброто здравословно състояние и пълноценно развитие на новородените животни. От какво зависи това ?

Факторите са различни. Един от тях това е тяхната живата маса или тегло. Тя се означава като абсолютна (тегло в килограми) и относителна (процент от масата на майката). Във втория случай се получава по-обективна преценка за развитието им.

Най-важните фактори определящи масата на новородените са генотипа (наследствените заложби), продължителността на бременността, броя на приплодите и хранителния режим на майките в края на бременността.

Разглежданият показател оказва влияние в две насоки?

От една страна живата маса в голяма степен определя шансовете за преживяване и бъдещето развитие на новородените животни. Колкото по-малко е тяхното относително тегло, толкова по-неблагоприятни са перспективите за преживяване и бъдеща продуктивност. На графика 1 е представена зависимостта между масата на прасетата при раждане и тяхното развитие. Видно е че при тези с по-голяма маса, прирастът е значително по-голям, а смъртността минимална.

Има и нещо друго. Предвид родилната механика и акушерската помощ, по-малките приплоди се раждат обикновено по-лесно и безпроблемно. Съществува повишен риск от травми на новороденото, когато то е едро и не пасва на размерите на родилния път. В много голяма степен това касае и майката. Особено, ако е първескиня ! Известни са многото случаи, когато големи телета увреждат родилката ! Тогава последствията са фатални както за новородените, така и за майката.

При различните видове масата на новородените варира в значителни граници. По принцип при унипарните животни (тези които раждат 1-2 приплода) относителното тегло на новородените е сравнително голямо.

Кончетата от дребните породи достигат 10-12 %, докато едрите 8-10% от теглото на майките. Женските телета са средно 10% по-леки от мъжките. Забележително ниско относително тегло при раждането си имат телетата от породата Джерсей (5,5%), както и по-примитивните породи (зебу 6%).

Масата на новородените агнета зависи в голяма степен от породата, пола и броя им. При раждането на един приплод стойностите на относителното тегло са сходни с тези при говедото, дори малко по-високи (8%). При близнаци, тризнаци то е около 6,5 %. По правило приплодите при свинята са с относителното тегло 1%, а при по-маломерните дори 0,5%. Нормално развитите прасенца трябва да тежат около 1,3 кг. При кучетата породната зависимост е изключително силно изразена. При едрите при които броя на новородените обикновено е голям, относителното тегло е около 1%, докато при дребните породи, при които броя на новородените варира от 1-3, относителното тегло е 3-4%, така както при котката. При зайците този показател варира от 0,5 до 1,1%.

Какво трябва да знаят фермерите, нещо което е с непосредствена практическа значимост !

При едрите домашни животни, чието развитие в момента на раждане в голяма степен е приключило, най-важните доминиращи фактори, определящи родилната маса са продължителността на бременността и генотипа. Влиянието на енергийната и белтъчната обезпеченост на дажбата в края на бременността върху развитието на плода е незначително. Така например при кравата, дори при сравнително оскъдна дажба на майката, масата на новороденото се повлиява в малка степен. Разбира се недохранването оказва своето въздействие в друга насока – здравния статус и бъдещата продуктивност. При тези видове ролята на породната принадлежност на разплодниците е определяща. На тази база например би могло да се предвиди, кога кравите ще родят чрез цезарово сечение. При видовете, при които сборната маса на новородените (кучилото) е относително голяма (свиня, зайци, куче, котка, многоплодна бременност при дребните преживни) и продължителността на бременността е по-кратка, компенсаторните възможности на майчиния организъм са значително по-малки. Определяща е ролята на дажбата върху масата на новородените е определяща. Богатата хранителна обезпеченост оказва директно въздействие върху развитието и големината на плодовете.

Как трябва да се процедира на практика ? Чрез ултразвуково изследване е необходимо да се определи приблизително броя на плодовете. Най-успешно това се извършва през първата половина на бременността. Когато се касае наистина за многоплодна бременност, тогава с напредването й интензитета на хранене трябва да се увеличава. По този начин, развитието на плодовете ще е напълно обезпечено, а също така и майката няма да се изтощи. Когато очаквания броя на новородените е по-малък, тогава дажбата трябва да е по-умерена. По този начин риска от затруднение по време на раждането ще е по-малък. Ще се постигне и икономия на фуражи.

Оставете коментар