Агнилната кампания е най-отговорният момент при отглеждането на овцете

Раждането е една от най-важните фази при размно­жаването и развъждането на селскостопанските жи­вотни. Това е физиологи­чен процес и нормално про­тича без чужда помощ. Раждането е свързано с максимално натоварване на организма на женското животно. Понякога и незначителните отклонения от нормалното му протичане може да са с фатален изход, особено за високо­продуктивните овце от културните породи. При овцете в нашата страна нормално раждане­то настъпва през зимните месеци, когато условията на хранене и гледане са най-неблагоприятни.

Задължително е да се извър­ши подготовка за агнилната кампания. От условията и обстановката при които протича раждането, в голяма степен зависят опаз­ването на здравето на ро­дилките и отглеждането на жизнени приплоди от тях. Най-добре е, ако има подготвено самостоятелно родилно помещение, което предварително да е добре почистено и дезинфекци­рано. Особено наложи­телно е това, когато се от­глеждат по-голям брой жи­вотни. Изискванията по отношение на хигиената на раждането, макар и педан­тични са от изключителна важност. Спазването им в голяма степен предотвра­тява редица усложнения. В по-малките овчарници, чрез заграждения се обособяват места където трябва да настъпи раждането. Те се постилат с дебел слой суха слама, изискващо по­стоянното й подменяне. Незабавно трябва да бъдат отделяни животните, които абортират или раж­дат преждевременно Те биха могли да бъдат много опасен източник на инфек­ция. Затова в такива слу­чаи е необходимо да се по­търси ветеринарномеди­цинска помощ. През по­следните десет дни от бременността овцете не се изкарват на паша и се под­лагат на наблюдение – най-малко три пъти в деноно­щието през равни интерва­ли от време.

Кои са признаците, които биха ни подсказали че раждането наближава ? Бременността при овцете продължава средно 150 дни. За да може правилно да се предвиди очаквания термин на раждането е необходимо да се записват дните на покриване от ко­ча. Особено актуална в тази връзка е, ултразвуковата диагностика на бременността станала вече рутинна за практиката в нашата страна. Тя позволява най-точно да се определи, дали едно животно е бременно или не, като същевременно се определи приблизителния срок. Освен това показател­но за късната бременност е развитието и уголемя­ването на млечната жлеза. Ако такова липсва, това означава че животното не е бременно. Непосред­ствено преди настъпването на раждането би могло за се издои и коластра. Това е особено характерен приз­нак, който трябва да се има предвид. Външния полов орган се уголемява и едематизира. Няколко дни преди раждането от външния полов орган би могло да се отделя слуз. Коремът се отпуска, особено при многораждалите овце. Със започване на оагването настъпват и първите маточни контракции, които се установяват най-добре с ръка поставе­на на дясната коремна сте­на. Животните са неспо­койни, търсят усамотено място и се залежават. Осо­бено е вредно, ако в този момент те се безпокоят. Трябва да се различава физиологично залежаване по време на раждането, от патологичното – такова настъпващо в последната фаза на бременността. Особено напрегната и критична е фазата на из­гонване на плодовете. Тя започва от момента на спукването на околоплодните мехури и отделянето на околоплодните течно­сти. Продължава от 15 ми­нути до 2-3 часа. По-дългия период е свързан с близнене и се наблюдава най-че­сто при раждащите за пър­ви път. Ако има два плода, вторият се ражда 15-20 минути след първия. Прид­вижването и изтласкване­то на плода е свързано с най-интензивните контракции, както на матката, така и на коремната стена. Веднага след раждането новороденото се подсушава основно с чиста кърпа.

Помещенията трябва да са сухи и топли. Най-вредно за новородените агънца е студеното тече­ние, както и повишената влажност. При задържане на слуз и амнионова течност в носа, ноздрите се раздраз­ват с пръст или сламка, за да се предизвика пръхтене и самоочистване. Когато новороденото не диша е необходимо да се действу­ва бързо и енергично. То се облива със студена вода областта на тила за да се стимулира дихателния ре­флекс. Необходимо е сил­но и енергично гръдния кош да се при­тиска с длани 20-30 пъти в мин., да се разтрие и подсуши с кърпа. При здрави и жизнени агънца е най-добре да се оставят да бъдат облизани от майка­та. По този начин се поощрява дишането и перисталтичните движения на чрев­ния канал на новородено­то. С това се ускорява от­делянето на първичните фекали и мекониума. Обикновено пъпната връв се къса спонтанно. Абсолютно е задължител­но пъпа да се тушира с йод или в краен случай със сил­на ракия. Не трябва да се забравя, че през първите дни той е открита ра­на, която може да бъде входна врата за инфекции. До един час след раждане­то, новороденото трябва да засучи коластра. Ако то е слабо, би трябвало да му се окаже помощ. В някои случаи е необходимо да се да се предприеме изкуствено хранене. Понякога въпреки оче­видните усилия и напъни от страна родилката, ражда­нето не протича самостоя­телно. Особено вредно в такива случаи е акуширането да се извършва от не­компетентни и случайни / макар и „опитни“/лица. Трябва да се знае, че е из­ключително вредно околоплодните обвивки да се разкъсват насилствено. Последиците от това обикновено са фатални. Нео­бходимо е акушерската по­мощ да се окаже от ветери­нарен лекар.

В кои случаи трябва да се потърси квалифицирана ветеринарномедицинска помощ ?

При загубване на апети­та и залежаване няколко дена преди очакваното ра­ждане. В тези случаи най-вероятно се касае за кетоза. Понякога раждането е преждевременно и настъп­ва внезапно, като не е за­белязана някаква предва­рителна подготовка за то­ва. Без допълнителни гри­жи новородените умират, а и майката се нуждае от ле­чение. Най-често като ус­ложнение се наблюдава удължаване на раждане­то. В тези случаи поради някаква механична причи­на, то не може да протече самостоятелно. Обезпо­коително е, ако се забави повече от 1 час след спукването на околоплодните мехури. Не е нормално, ако настъпи обратно развитие и намаляване на обема на млечната жлеза /липса на коластра/, след нормалното й предродилно едематизиране. Това настъпва често при превъртане на матката. Ненормални състояния са когато коремът е прекалено голям, ко­ремната стена е силно опъ­ната или пък е прекалено отпусната Необходимо е да се потърси спешна ветери­нарномедицинска помощ, ако външния полов орган е силно зачервен, едематизиран, болезнен, с кърва­ви, кафеникави или зеле­никави изтечения с не­приятна миризма. По-спе­циално внимание трябва да се обърне на раждащите за първи път, особено ко­гато са заплодени прежде­временно. Ако след ражда­нето на един плод, майката е все още неспокойна и се напъва, най-вероятно се касае за близнене. В тези случаи трябва да се изчака спокойно. Ако и след поло­вин час контракциите про­дължават е необходимо да се потърси помощ. След приключване на раждането и облизването на агънцата, на овцете трябва да се даде около 1 -2 литра леко затоплена и под­сладена вода, примесена с концентриран фураж. Това оказва благоприятно влия­ние на възстановителните процеси в майчиният орга­низъм и е важна профилак­тична мярка против задър­жането на плацентата, която нормално се отделя до 1 час. Най-добре е отде­лените плаценти да се за­равят дълбоко. Най-опасно е, ако се дават като храна на кучета, без да са изварени. През първите дни след раждането е нео­бходимо да се предоставя ливадно сено на воля, като количеството на концен­трираните фуражи посте­пенно се увеличава.

Оставете коментар