Грижи за кочовете през лятото

Известно е, че отглеждането на здрави, пълноценни и с добри разплодни качества кочове е важна предпоставка за ефективност от овцевъдството. Традиция за нашата страна е мъжките животни да се използуват основно по време на случната кампания – от юли до септември. През последните години обаче се наблюдава тенденция към значително удължаване на размножителните периоди при овцете. Възможните причини за това трябва да се търсят и в климатичните промени.

Проблем представлява недостига на мъжки разплодници в определени населени места, дори цели региони. Съществува реалната опасност от близкородствено съешаване. Всичко това, както и възможността за разпространението на полови инфекции налага внедряването на изкуственото осеменяване.

Синхронизирането на еструса при овцете е друга биотехнология, която позволява в рамките на кратък период да се заплоди една голяма група животни и след това ражданията да се концентрират в един къс интервал от време. Това дава възможност при адекватни грижи и технология на отглеждане овцете да раждат дори 3 пъти за две години. Методът е особено удачен за по-уедрените ферми, при ценните и новите за нашата страна вносни породи.

Тези тенденции предполагат необходимостта от постоянно поддържането на кочовете в добро здравословно и телесно състояние. Особено натоварване за тази категория животни представлява случната кампания. Грижите се полагат целогодишно, но подготовката за нея е като за един спортен турнир при спортистите. В какво се изразява тя ?

Подготовката трябва да започва около месец и половина преди осеменителната кампания. Първоначално трябва да се определят и отделят животните за разплод. Най-важното изискване е мъжките животни да са здрави и да притежават специфичните породни качества. Определените разплодници би трябвало да са завършили телесното си развитите, да не са по-млади от 1,5 и по-възрастни от 6-7 години. Когато е запланувано да се извърши изкуствено осеменяване е необходимо да се заделят и кочовете пробници. 40-50 дена преди случната кампания, младите разплодници се приучват, а при старите се прави контролно получаване на семенна течност. Когато ще се използува естествено осеменяване, при приучването на младите разплодници е необходимо, те да се изолират от по-възрастните, които обикновено са доминиращи.Като подложка се използува размърляна овца. Изследват се половите рефлекси, като задължително се прави и преценка на еякулатите. Определянето на здравния статус се извършва от ветеринарен лекар. Той извършва преглед на копита, крайници, половите органи и рефлекси. От всеки разплодник е необходимо да се получи кръвна проба, която да се изследва за бруцелоза и заразен епидимит. При положителен резултат или при съмнение за наличието на някаква вродена аномалия животните трябва да се бракуват. Необходимо е да се извършат съответните ваксинации и обезпаразитяване. Не трябва да се забравят и летните къпания против краста и кърлежи. Пропуските в тази насока водят до големи щети през зимните месеци .

От особена важност са храненето и режима на отглеждане. В тази връзка прилагането на шаблони е невъзможно. Необходимо е да се направи реална преценка на фуражната база, качеството и количеството на дажбата. Затова, ако не могат да се осигурят добри пасища или тревния фураж е недостатъчен е желателно да се достави и добави качествено сено на воля. Освен това към дневната дажба трябва да се включва и концентриран фураж от 0,5 до 1 кг. дневно, в зависимост от теглото на разплодника. Най-подходящ е овеса. Необходимо е в дневната дажба да бъдат включени и естествени източници на каротин, като тикви и моркови. Ако такива липсват след консултация с ветеринарен лекар, към концентрираните фуражи се добавят премикси съдържащи освен витамини, също и макро- и микроелементи.

Важна предпоставка за постигането на добра разплодна и телесна кондиция е избягването на продължителните и изтощителни преходи, а също и на обездвижването, водещо понякога до затлъстяване. Недопустимо е отглеждането на мъжките разплодници в замърсени, задушни помещения. В обедните часове трябва да се осигурява почивка на сянка.

Транспорта, покупко-продажбата както и някои манипулации като ваксинации, обезпаразитявания, стригане, водят до стрес и трябва да приключат най-късно до две седмици преди случната кампания. Необходимо е да се осигурява чиста вода за пиене.

Безконтролното изхвърляне на отпадъци, режещи и остри предмети, както и пръскането на посевите през лятото са честа причина за настъпването на различни интоксикации, травми и наранявания.

Мъжките разплодници също боледуват. Това налага провеждането на определен лечебен курс от ветеринарен лекар. Той предварително прави преценка за неговата целесъобразност и би могъл да даде указания за евентуалните вреди върху разплодните качества на мъжките животни, причинени от лекарствените препарати или болестотворния агент.

Оставете коментар