Oптимална плодовитост при високопродуктивните крави – пожелание или реалистична цел

Известно е, че за поддържане на производствения процес в говедовъдството, кравите трябва да се заплождат своевременно, през определен интервал от време. Под оптимална заплодяемост от първото осеменяване не се разбира постигане на 100% успех. Прието е, че при елиминиране на всички негативни фактори и при най-оптимални условия от 100 еднократно осемени животни могат да се заплодят и износят нормална бременност 80.

Всъщност ситуацията в практиката е доста по-различна. Поради трайно или необратимо безплодие (дори след неколкократни осеменявания) в някои ферми се бракуват до 25-30% от кравите. Това е свързано със значителни икономически загуби. Като цяло репродуктивните показатели в много голяма степен отразяват общия статус в една ферма и маркират съществуващи проблеми– преексплоатация, недоимъчни заболявания, лош мениджмънт и т. н. Само тогава, когато една крава е здрава и се намира в добра кондиция, би могла да даде максималното от себе си – висока продуктивност и своевременно заплождане.

Възниква един много важен въпрос:

Съвместими ли са високата дори рекордната млечна продуктивност и своевременното безпроблемно заплождане.

В науката съществуват различни схващания и теории. Прието е, че високомлечните крави са по-трудни, заплождането при тях често е свързано с проблеми. Едва ли не съществува максимата, че високата млечност се компенсира с по-продължително безплодие.

Какво показват данните от практиката ? В известен смисъл те са противоречиви.

Проведените изследвания и статистиката показват, че в световен мащаб, особено през последните 40 години, непрекъснатото повишаване на млечната продуктивност е съпроводено с намаляване на плодовитостта. Прието е, че с увеличаване на млечността с 1000 литра, сервиз периода (от отелването до заплождането) се увеличава с 6 дни.

Тенденция към намаляване на плодовитостта при кравите през последните години
ГодинаЗаплодяемостМлечност
КравиЮници
195560662730
197550655000
199540707730

И все пак, съществуват ферми, където състояние на двата показателя е на едно много добро ниво. Така например, заплодяемостта на кравите в Америка във ферми със средна млечност 7 500 литра не се отличава от тези, в които животните са със средна млечност 12 000 литра. Дори има ферми, в които най-високомлечните животни се заплождат по-лесно в сравнение с нископродуктивните. Би могло да се обобщи, че независимо от млечната продуктивност в цял свят, дори в най-развитите страни, като САЩ, Израел, Германия съществуват стопанства в които репродуктивните показатели отразяващи репродуктивния статус са много добри, а също така и такива, в които процентът на безплодните и гинекологично болните животни е голям.

Тези данни свидетелстват, че не толкова високата млечност, а други фактори оказват решаващо влияние върху репродуктивния статус в една кравеферма.

Организмът е една отворена система. При високопродуктивните животни тази система е много по-чувствителна. И най-малките отклонения във външната или вътрешната среда, предизвикват нарушения и дисбаланс във всички физиологични функции. Ето защо не високата млечност е непосредствена пречка за своевременно заплождане. Тя е само маркер отразяващ вида на системата – по-чувствителна или по-устойчива и индиферентна.

Факторите оказващи влияние върху репродуктивния статус при кравите биха могли да бъдат разделени на следните четири групи – организационно-технически, технологични, зоотехнически и здравословни. Те са взаимосвързани и за детайлното им разглеждане ще са необходими не стотици, а дори хиляди страници. Ще бъдат представени само някои примера.

Един от факторите това е откриването на разгонените крави и определяне на най-подходящия момент за осеменяване. Разгонените крави се откриват чрез наблюдение и различни технически средства и приспособления. Според някои автори в определени стопанства, своевременното и точно регистриране на еструса при кравите гарантира „хляба” на фермера. При неоткриване на разгонените животни, ветеринарният лекар погрешно може да постави диагноза „тих еструс”. Последвалата терапия е ненужна и води до повишаване на разходите и оскъпяване на продукцията. Във всички случаи обаче е важна стриктната документация и отчетност. В някои случаи, дори само общата преценка от дневника, улеснява извънредно много ветеринарния лекар, при набелязване на мероприятията за борба с безплодието.

Друг важен фактор е адекватното хранене, съответствуващо на млечната продуктивност и физиологичното състояние на организма. Най-критичен е моментът непосредствено след отелването, когато организмът се пренастройва от сухостойния към периода на интензивна лактация. Проблем е, че в този момент приемът на фураж, дори и максимален не покрива нуждите. Тази ситуация води до свръхпретоварване на процесите на обмяната на веществата, често съпроводено с енергиен дефицит. При юниците обикновено растежът все още не е завършил, и в момента на първото раждане те са достигнали до 75 % от своето телесно развитие. Ако енергийното съдържание на дажбата не е достатъчно, при първотелките настъпва продължителен, траещ понякога с месеци анеструс (неразгонване).

При по-възрастните крави, в периода след отелване се срещат най-често: кетозата, търбухова ацидоза, следродилна кома (пареза), означена още като млечна треска. Ако профилактичните мероприятия са насочени към избягване на гореспоменатите заболявания, ефективността от отглеждане на кравите ще се повиши значително. Същевременно ще се намали риска от развитие на редица други усложнения като дислокация на предстомашията и болести на копитата.

Голям проблем за практиката представляват болестите протичащи локално в половите органи. Такива са маточното възпаление, цистите и хипофункцията на яйчниците, проблеми в овулационната фаза и др.

Достигането на оптимална плодовитост при високопродуктивните крави не е една недостижима цел. За реализирането й обаче е необходимо да се промени напълно подхода при отглеждане на кравите – да се коригира технологията, да се прилага научно-обусловено хранене и гледане, да се гарантира оказването на компетентна и своевременна ветеринарномедицинска помощ.

Един съвет – Не се захващайте с нещо, което не е по Вашите сили! Ако по предварителни разценки, след проведени консултации и анализи със съответните специалисти, прецените, че не сте в състояние да гарантирате „европейски условия” на желаните от Вас елитни високопродуктивни крави, по-добре е да се ориентирате към по-ограничен брой и с по-скромни качества животни. Така ще се постигне баланс между очаквания и резултати. Вероятно направения компромис ще има и своята икономическа целесъобразност.

Оставете коментар