КРАЙБУРГ – ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, БР. 30, КАЧЕСТВО НА ПОСТЕЛЯТА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЖАНЕ