Система за тестиране на стадото кравефермата

Безпорен е факта, че за да бъде ефективно животновъдството е необходимо внедряване на постиженията на научно-техническия прогрес, както и черпене от опита и знанията на най-добрите специалисти в тази област. Компютъризацията навлиза непрекъснато в ежедневната практика. Когато възможностите на тази техника се експлоатират напълно, подплатени и допълнени от съответния човешки фактор – програмисти, ветеринарни лекари, зоонижинери и др., то тогава създадените предпоставки за висока ефективност, конкурентноспособност и ниска себестойност на продукцията са най-обещаващи. Показателна в това отношение е иновацията, която в момента се въвежда в немската провинция Саксония.

            На базата на изградена обща платформа, Регионалната земеделска служба в Саксония и „Мастерринд-ЕООД” предлагат пред фермерите и млекопроизводителите една услуга от съвсем ново поколение – система за контрол на процесите наречена „ФИТНЕС МОНИТОРИНГ” ( от англ. fitness – годност, способност, добро здравословно състояние). Основният аргумент за създаването й е всеизвестната и проста истина, че най-качествена и в най-голямо количество е продукцията от здравите животни. Тя представлява едно ефективно решение за успешен мениджмънт и нов подход при управлението на фермите. Системата е научно обоснована и аргументирана от Саксонския регионален земеделски институт.

Как действа  тя?

Системата „ФИТНЕС МОНИТОРИНГ” се базира на данните получени при експерименталното определяне на продуктивността и действащия мениджмънт в стадото за млечни крави. Информацията събрана по време на оперативния процес се пренася и систематизира незабавно в централна банка от бази данни посредством специален WEB – обслужващ сервиз. Преработването и преценката им се осъществява по специална методика през точно опредени цикли. Получените резултати се групират в раздели – продуктивност, здравословно състояние на животните и репродукция. От това се генерират специфични препоръки и указания за необходимите конкретни манипулации и лечение. Чрез интернет всеки участник в системата може бързо и лесно да достигне и да се запознае с окончателните заключения по възникналия проблем.

Ползите за всеки фермер от системата „ФИТНЕС МОНИТОРИНГ” ?

Те се изразяват в следните няколко аспекта: ефективност и икономическа изгода; детайлни анализи, конкретизиране на взаимовръзката между причина и следствие, между статуса на млечната жлеза и мениджмънт на ранната лактация, селкеционни постижения. Чрез системата се извършва перманентен анализ и установяване на най-уязвимите и слаби места в една ферма, в цялостния производствен процес, контрол и преценка на успеха от определени мероприятия. При промяна на зададените рамкови условия системата извършва незабавна корекция  и съответната адаптация. Тя се оказва ценен помощник при стратегическите респ. тактическите предприемачески решения. Подобрява качеството на данните посредством стандартизиране на усвояването и анализа им. Системата „ФИТНЕС МОНИТОРИНГ” гарантира незабавна реакция при критични ситуации. Създава се база за работа и съдействие от лица, които не вземат пряко участие в производствения процес – консултанти, ветеринарни лекари. И не на последно място, обобщаването на цялата база данни за даден регион дори и провинция позволява пренасяне и използване на опита от други предприятия и ферми.

Как на практика се осъществява фитнес-мониторинга ?

            Системата „ФИТНЕС МОНИТОРИНГ” е изградена на модулен принцип и може да бъде съставена индивдуално за всяко една ферма.

            Съществуват главно три варианта на системата: „ФИТНЕС-БАЗИС”, „ФИТНЕС-ПЛЮС” и „ФИТНЕС-СЕЛЕКЦИЯ”. Предлагат се допълнително следните модули за индивидуална употреба след постигане на пълното комплектоване: система за известяване и информация; сравнителен анализ между предприятията; консултантски договор; серии с образователна цел и по-нататъшно обучение; интеграция между настройките и звената вътре в самата ферма; икономическа оценка. Най-евтиния вариант „ФИТНЕС-БАЗИС” струва годишно 50 евро.

Кои са предимствата на варианта „ФИТНЕС-СЕЛЕКЦИЯ”?

Във фокуса на вниманието на тази система са здравословното състояние и експлоатационната продължителност. Тя спомага за оптимизиране и повишаване на качеството и ефективността на прилаганата селекционна програма. Улавя и отчита данните за всяко отделно заболяване. Системата регистрира по най-бърз начин критичните точки и недостатъците на производствения процес във фермата. Извършва препоръки за най-ранно откриване и предпазване на животните от различните здравословни проблеми. Прави комбиниран анализ на данните отчитащи статуса и общата продуктивност, които са специфични в зависимост от фермата и мениджърските решения. Системата позволява също така да се направи анализ на най-важните селекционни признаци, като се набляга на следните показатели – обмяна на вещества, плодовитост, болести на копитата и млечната жлеза. Тя е един нов механизъм за преценка на развъдната и селекционната стойност чрез включване в мониторинга на определени белези и качествени показатели оценявани посредством самата нея. Участвуващите в системата фермери  могат бързо и лесно да потърсят  сравненителен анализ с други предприятия. Създават се перспективи за публикуване на резултатите от преценката на развъдната стойност на дадени разплодници, съобразно унаследяемостта на контролираните от фитнес-системата белези. По този начин се извършва стойностна преценка на всеки един разплодник или крава, която може да намери приложение в практиката.

Какви са изискванията, за да бъде включена в системата за „ФИТНЕС МОНИТОРИНГ” дадена ферма? Изисквания за включване в най-евтината базова програма са следните. Необходими са данните за млечната продуктивност, качеството на суровото мляко и връзка с интернет. Изискванията за включване в програмата „ФИТНЕС-ПЛЮС” и „ФИТНЕС-СЕЛЕКЦИЯ” включват освен гореспоменатите, също така и действаща система за мениджмънт на стадото; електронно разпознаване на животните; trans.lkv.net, (представлява една от най-модерните Web базирани технологии за осъществяване на комуникационен контрол и пренос на данни), инсталирани Windows XP или Windows Vista.

През последните години саксонските млекопроизводители постигат значителен ръст на получената продукция, при което в средностатистически план те завладяват върховите позиции в Германия.

            Как е постигнато всичко това ?

Успоредно с рязкото подобряване на режима на хранене, отглеждане на животните и ежедневния контрол на стадото, се усъвършенства също и развъдно-подобрителната работа на селекционните служби.

Известно е, че при висока млечна продуктивност, равновесното състояние между вътрешната среда в организма и външната среда е доста крехко. Общия тонус и устойчивостта на кравите срещу различни патогенни агенти са вариабилни. Често здравословното им състояние е застрашено. Това налага извършване на ежедневен мениджмънт и контрол.

Въпреки положителните тенденции все още остават определени невралгични точки, които оказват негативно влияние върху репродуктивните показатели и върху експлоатационната продължителност на животните.

В тази връзка истинско предизвикателство, дори революция, представлява промяната на крайната цел при провеждане на селекция при животните. По-конкретно, актуалност придобива строгото съблюдаване на определени функционални признаци, на които до тази момент не е отделяно подобаващото внимание. Наистина те притежават слаба унаследяемост, но имат достатъчна генетична вариабилност. Усложняващо в случая е обстоятелството, че отчасти тези признаци се установяват твърде късно, а и в повечето случаи са комплексни. Преценката на тези признаци изисква точно им установяване и конкретизиране, което е свързано с допълнителни разходи. Често в условията на практиката това е трудно реалиризуемо. Поради тази причина, както вече беше публикувано във в. „Български фермер”, започна изпитване и въвеждане на тестова система за контрол и мониторинг на състоянието на стадото, за да стане възможно улавянето на допълнителните данни, отнасящи се не само до продуктивния потенциал и екстериорните характеристики, но и до здравословното състояние  на индивидите в бъдещите поколения. Контролират се строго определени „фитнес” показатели и белези отразяващи годността, съотвествието и статуса на стадото, съобразно конкретните производствени условия. 

Междувременно първата пробна фаза на изследватнето е приключила. На базата на сключен договор са обхванати общо 8000 крави за установяване качествените характеристики на поколението им. В резултат на това за рутинна системна преценка на развъдната стойност на животните в провинция Саксония вече е въведена система за  „окачествяване” служеща като маркер за здравословния статус на животните.

 От една страна, за биците се проследяват следните унаследяеми признаци и показатели на дъщерите им – виме, копита и плодовитост, а от друга страна общата им развъдна стойност и здравословен статус. Обръща се внимание главно на функционалните качества и издържливост на горепосочените показатели.

Значимост на единичните признаци (на дъщерите) в цялостния комплекс за осъществяване на развъдна и здравна преценка на биците

ПризнациМаститДигитален дерматитПанарициумКопитна язваЕндометритЦиклични нарушенияЦисти
Виме1      
Копита 111   
Плодовититост    211
Общо1111211

Два независими източника – местният Земеделски институт и Официалният статистическия център (използващ традиционните стари системи) за селекция в животновъдството на Долна Саксония публикуват едновременно данните за развъдната  стойност на тестираните бици и поколението им.

Изненадващо дори и за най-големите скептици са установени значителни различия в относителната развъдна стойност на биците в зависимост от използваната система.

Поколението, което е било категоризирано и оценено високо по програмата „ФИТНЕС МОНИТОРИНГ” е превъзхождало останалите животни в стадото по отношение склонност към заболявания и обща устойчивост и в крайна сметка е имало по-добра продуктивност !

Тези допълнителни развъдни критерии се оказват решаващи при бъдещия избор на най-подходящите бици подобрители в саксонските ферми.

            След тази начална пробна фаза предстоящата задача е в близкото бъдеще и други ферми да бъдат интегрирани в изпитателната система и същевременно да се извърши практическо разрешение на проблемите за всеки един абонат, по отношение на здравословното състояние на животните в пробната система.

Оставете коментар